Prieš artėjančią Daviso taurę lietuviai sako nesibaiminantys varžovų reitingų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­tu­vos rink­ti­nei Da­vi­so tau­rės su­si­ti­ki­me Šiau­liuo­se at­sto­vaus (iš kai­rės) Vi­lius Gau­bas, Ai­nius Sa­ba­liaus­kas, Lu­kas Mu­ge­vi­čius, ka­pi­to­nas Rim­vy­das Mu­ge­vi­čius, Lau­ry­nas Gri­ge­lis ir Ju­lius Tve­ri­jo­nas.
Tre­čia­die­nį, pa­bai­gę ry­ti­nes tre­ni­ruo­tes Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jo­je, Lie­tu­vos ir Por­tu­ga­li­jos te­ni­so rink­ti­nių žai­dė­jai ir tre­ne­riai sku­bė­jo į su­si­ti­ki­mą su žur­na­lis­tais. Rytoj pra­si­dė­sian­čio su­si­ti­ki­mo fa­vo­ri­tais vi­sų su­tar­ti­nai va­di­na­mi po­rtu­ga­lai gy­nė­si šios eti­ke­tės, o Lie­tu­vos rink­ti­nės na­riai tei­gė ati­duo­sian­tys vi­sas jė­gas tam, kad sve­čių gy­ve­ni­mas Šiau­lių kor­tuo­se bū­tų kaip įma­no­ma la­biau komp­li­kuo­tas.

Por­tu­ga­li­jos rink­ti­nės ka­pi­to­nas Rui Ma­cha­do sa­kė, jog Da­vi­so tau­rės var­žy­bos vi­suo­met ku­pi­nos ne­ti­kė­tu­mų.

"Ma­no ko­man­do­je – ke­tu­ri la­bai pa­ty­rę žai­dė­jai, ži­nan­tys, ką reiš­kia žais­ti Da­vi­so tau­rės su­si­ti­ki­mus. Sup­ran­ta­me, kad vis­ko ga­li nu­tik­ti. Kiek­vie­nas šio­se var­žy­bo­se į kor­tą žen­gian­tis te­ni­si­nin­kas jau­čia spau­di­mą. Vis­gi ti­kiu, kad mū­sų žai­dė­jai su­si­do­ros su šia įtam­pa", – tei­gė R. Ma­cha­do.

Por­tu­ga­li­jos rink­ti­nės ly­de­ris Joao Sou­sa taip pat iš anks­to ne­nu­ver­ti­no bū­si­mų var­žo­vų: "Ge­rai pa­žįs­tu Ri­čar­dą Be­ran­kį, kar­tu žai­dė­me ir tre­ni­ra­vo­mės nuo ma­žų die­nų. Ti­kė­jau­si su­žais­ti su juo ge­rą ma­čą čia, gai­la, kad jo ne­bus. Ta­čiau Lie­tu­vos rink­ti­nė ir be jo tu­ri ge­rų žai­dė­jų, to­dėl mū­sų tik­rai ne­lau­kia leng­vas pa­si­vaikš­čio­ji­mas."

Rim­vy­das Mu­ge­vi­čius, Lie­tu­vos rink­ti­nės ka­pi­to­nas, su­si­ti­kęs su žur­na­lis­tais, kaip vi­sa­da ne­daug­žo­džia­vo."Nuo­tai­kos ge­ros. Mū­sų ne­gąs­di­na var­žo­vų rei­tin­gai. Da­ry­si­me ką mo­ka­me ir ti­ki­mės ge­riau­sio", – sa­kė R. Mu­ge­vi­čius.

Kiek kal­bes­nis bu­vo šį kar­tą kor­te lie­tu­vius į prie­kį ve­sian­tis Lau­ry­nas Gri­ge­lis.

"Por­tu­ga­lai yra šio su­si­ti­ki­mo fa­vo­ri­tai. Tai la­bai stip­ri rink­ti­nė. Jie at­vy­ko su ge­riau­siais sa­vo žai­dė­jais. Bet tai yra Da­vi­so tau­rė. Svar­biau­sia vis­ką ati­duo­ti aikš­te­lė­je ir su­si­rink­ti taš­ką po taš­ko. Aš pa­ts kor­te jau­čiuo­si ne­blo­gai. Tik sau­sio pra­džio­je pra­dė­jau pa­si­ren­gi­mą šiam se­zo­nui, to­dėl žai­di­mo pra­kti­kos kol kas daug ne­tu­riu. Aiš­ku, gal ma­čų šiek tiek trūks­ta. Ta­čiau jau­čiuo­si ge­rai ir tai yra svar­biau­sia", – kal­bė­jo L. Gri­ge­lis.

Šian­dien 12 val. Šiau­liuo­se bus trau­kia­mi Lie­tu­vos ir Por­tu­ga­li­jos ma­čo bur­tai. Jie lems su­si­ti­ki­mų ei­liš­ku­mą.

Lie­tu­vos ko­man­dos su­dė­ty­je yra L. Gri­ge­lis, Ju­lius Tve­ri­jo­nas, Lu­kas Mu­ge­vi­čius, Vi­lius Gau­bas, Ai­nius Sa­ba­liaus­kas ir Pi­jus Vai­tie­kū­nas. Por­tu­ga­li­jos ko­man­dą su­da­ro J. Sou­sa, Ped­ro Sou­sa, Joao Do­min­gue­sas ir Fre­de­ri­co Sil­va.

Penk­ta­die­nį 16 val. pra­si­dės pir­ma­sis vie­ne­tų su­si­ti­ki­mas, o jam pa­si­bai­gus po 20 mi­nu­čių per­trau­kos – ant­ra­sis. Ko­vo 7 d., šeš­ta­die­nį, 12 val. Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jo­je pra­si­dės lie­tu­vių ir po­rtu­ga­lų dve­je­tų su­si­ti­ki­mas, o po jo seks du vie­ne­tų ma­čai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.