Pirmąsias finalo serijos rungtynes laimėjo "Vairas"

"Bat­rex-Šiau­liai" nuo­tr.
Pir­mo­sio­se Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos fi­na­lo rung­ty­nė­se čem­pio­no ti­tu­lą gi­nan­tis Šiau­lių "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" klu­bas (juo­da ap­ran­ga) įvei­kė re­gu­lia­rio­jo se­zo­no nu­ga­lė­to­ją "Balt­rex-Šiau­lius".
Pir­mo­sio­se se­ri­jos iki dvie­jų per­ga­lių Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos fi­na­lo rung­ty­nė­se Šiau­liuo­se čem­pio­no ti­tu­lą gi­nan­tis "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" klu­bas 18:15 (9:6) įvei­kė pir­mą­ją ne­sėk­mę se­zo­ne pa­ty­ru­sią re­gu­lia­rio­jo se­zo­no nu­ga­lė­to­ją "Balt­rex-Šiau­lių" eki­pą ir se­ri­jo­je iš­si­ver­žė į prie­kį 1:0.

Ko­va bu­vo at­kak­li. Lie­tus, šla­pias ka­muo­lys ir drėg­na žo­lės dan­ga ne­lei­do ko­man­doms iš­nau­do­ti tech­niš­kus ir grei­tus žai­dė­jus, to­dėl ne­bu­vo at­lik­tas nė vie­nas že­mi­ni­mas. Ko­man­dos sten­gė­si bau­dos smū­giais iš­nau­do­ti var­žo­vų klai­das ir pra­žan­gas.

12 mi­nu­tę pir­muo­sius 3 taš­kus pel­nė "Vai­ro" žai­dė­jas Ei­man­tas Ba­ga­raus­kas, bet 20 ir 25 mi­nu­tę Ar­man­das Ka­li­naus­kas tiks­liais spy­riais ko­ja per­svė­rė re­zul­ta­tą "Balt­rex-Šiau­lių" nau­dai. Pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­go­je dvi var­žo­vų pra­žan­gas to­li­mais, bet tiks­liais bau­dos smū­giais iš­nau­do­jo Do­na­tas Vi­li­ma­vi­čius, ku­ris su­grą­ži­no "Vai­rui" per­sva­rą 9:6.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je si­tua­ci­ja per daug ne­si­kei­tė. D. Vi­li­ma­vi­čius pel­nė dar 3 taš­kus, ta­čiau tuo­met per 15 min. A. Ka­li­naus­kas at­li­ko tris sėk­min­gus bau­dos smū­gius ir "Balt­rex-Šiau­liai" iš­si­ver­žė į prie­kį 15:12. 64 min. re­zul­ta­tą iš­ly­gi­no Ala­nas Ala­saus­kis, o le­mia­ma bu­vo 73 min., kuo­met bau­dos smū­gį at­li­ko D. Vi­li­ma­vi­čius. Per li­ku­sias mi­nu­tes "Balt­rex-Šiau­liai" at­sa­ky­ti re­zul­ta­ty­via ata­ka ne­spė­jo.

Ge­riau­siais rung­ty­nių žai­dė­jais pri­pa­žin­ti D. Vi­li­ma­vi­čius ir Vy­ta­ras Bloš­kys ("Balt­rex-Šiau­liai").

Ant­ro­sios se­ri­jos rung­ty­nės bus žai­džia­mos spa­lio 5 die­ną, o tre­čio­sios, jei pri­reiks, bus žai­džia­mos spa­lio 12-ąją.

Bron­zos me­da­lius "Top" ly­go­je iš­ko­vo­jo Ed­mun­do Šča­vins­ko tre­ni­ruo­ja­ma "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" (Lat­vi­ja) eki­pa. Tur­ny­ro nau­jo­kė ma­ža­ja­me fi­na­le 17:12 įvei­kė "Mies­nie­ki" (Lat­vi­ja) eki­pą.