Lietuvos regbio rinktinės laukia svarbiausias metų mūšis

Ra­sos Chša­na­vi­čie­nės nuo­tr.
Ant­ra­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­ne be­si­var­žan­tys lie­tu­viai ko­vo­ja dėl iš­li­ki­mo "Trop­hy" di­vi­zio­ne.
Šeš­ta­die­nį 14 va­lan­dą nau­ja­ja­me Šiau­lių reg­bio aka­de­mi­jos sta­dio­ne Lie­tu­vos vy­rų reg­bio rink­ti­nė stos į dvi­ko­vą su Švei­ca­ri­jos ko­man­da.

Ant­ra­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­ne be­si­var­žan­tys lie­tu­viai pir­mą­sias rung­ty­nes iš­vy­ko­je 10:27 pra­lai­mė­jo Uk­rai­nos ko­man­dai ir ap­sun­ki­no sa­vo pa­dė­tį ko­vo­jant dėl iš­li­ki­mo "Trop­hy" di­vi­zio­ne.

Vė­liau mū­siš­kių lauks akis­ta­tos su pa­jė­gio­mis Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos ir Ny­der­lan­dų ko­man­do­mis, to­dėl ma­čas su švei­ca­rais ga­li tap­ti iš­li­ki­mo mū­šiu.

Kad švei­ca­rai yra įvei­kia­mi, pa­ro­dė praė­ju­sia­me cik­le vy­ku­sios rung­ty­nės, ku­rio­se mū­siš­kiai iš­vy­ko­je švei­ca­rams nu­si­lei­do tik po at­kak­lios ko­vos 24:34.

Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris iš Pie­tų Af­ri­kos (PAR) Ntan­do Ma­nyos­ha pri­pa­ži­no, kad rung­ty­nės Uk­rai­no­je pa­ro­dė Lie­tu­vos reg­bio skau­du­lius.

"Di­džiau­sia pa­mo­ka yra ta, kad vis dar esa­mi ma­ži šia­me ly­gy­je ir no­rint ja­me kon­ku­ruo­ti, tu­ri­me žais­ti ge­riau­sią sa­vo žai­di­mą. Su Uk­rai­na at­ro­dė­me la­bai silp­nai. Ko ge­ro, tai bu­vo pra­sčiau­sios rung­ty­nės nuo ta­da, kai pra­dė­jau tre­ni­ruo­ti ko­man­dą. Mes tie­siog žai­dė­me, bet ne­bu­vo tiks­lu­mo, ag­re­sy­vu­mo ir nu­ro­dy­mų vyk­dy­mo. O to rei­kė­jo, no­rint lai­mė­ti. Tre­čias da­ly­kas – mums trū­ko pa­ty­ru­sių žai­dė­jų iš už­sie­nio, ypač puo­li­me", – sa­kė N. Ma­nyos­ha.

Švei­ca­rams rung­ty­nės Šiau­liuo­se bus pir­mo­sios šia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­to cik­le.

"Švei­ca­ri­ja yra la­bai pa­ty­ru­si ko­man­da. Dau­gu­ma žai­dė­jų rung­ty­niau­ja aukš­to ly­gio ko­man­do­se Pran­cū­zi­jo­je. Jie mėgs­ta do­mi­nuo­ti rung­ty­nė­se, nau­do­ja spau­di­mą grum­ty­nė­se ir ge­rai žai­džia iš­si­mes­da­mi iš už­ri­bio, taip lai­mė­da­mi ne­ma­žai te­ri­to­ri­jos", – pa­brė­žė N. Ma­nyos­ha.

Ne­pai­sant to, Lie­tu­vos reg­bi­nin­kai yra ku­pi­ni no­ro ir pyk­čio rea­bi­li­tuo­tis po pir­mų­jų rung­ty­nių, to­dėl Šiau­liuo­se sieks nu­džiu­gin­ti sir­ga­lius.

"Kiek­vie­na ko­man­da žen­gia į aikš­tę tu­rė­da­ma šan­sų lai­mė­ti. Tu­rė­si­me su­žais­ti ge­riau­sias rung­ty­nes, no­rė­da­mi tęs­ti ko­vą gru­pė­je. Ti­kiuo­si, kad iš­nau­do­si­me pa­lan­kias si­tua­ci­jas ir ga­lė­si­me siek­ti per­ga­lės. Pri­va­lė­si­me iš­nau­do­ti kiek­vie­ną pro­gą, ku­rią su­si­kur­si­me, bei itin tiks­liai žais­ti gy­ny­bo­je. Šiuo me­tu ne­sa­me ko­man­da, ku­ri ga­lė­tų do­mi­nuo­ti ata­kuo­da­ma, di­des­nę lai­ko da­lį tik­riau­siai pra­lei­si­me gin­da­mie­si, to­dėl pri­va­lė­si­me bū­ti su­si­kau­pę, ne­pa­leis­ti var­žo­vų į prie­kį ir iš­nau­do­ti sa­vo pro­gas", – pri­dū­rė Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris.

Lie­tu­vos rink­ti­nė po šių rung­ty­nių pa­si­ro­dy­mą "Trop­hy" di­vi­zio­ne pra­tęs jau pa­va­sa­rį. Ko­vo mė­ne­sį mū­siš­kiai iš­vy­ko­je žais su olan­dais ir vo­kie­čiais, o cik­lą už­baigs ba­lan­dį ma­ču na­muo­se su len­kais.

"Trop­hy" di­vi­zio­no nu­ga­lė­to­jai iš­kops į aukš­čiau­sią di­vi­zio­ną, o pa­sku­ti­nė­je vie­to­je lik­sian­ti eki­pa iš­kris į "Con­fe­ren­ce 1" gru­pę.