Lietuvos regbininkai turėjo pripažinti šveicarų pranašumą

Jus­ti­no VISOCKO/Šiaulių reg­bio aka­de­mi­jos nuo­tr.
Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė na­muo­se nu­si­lei­do Švei­ca­ri­jos reg­bi­nin­kams (rau­do­na ap­ran­ga).
Lie­tu­vos vy­rų reg­bio rink­ti­nei ne­pa­vy­ko iš­ko­vo­ti pir­mo­sios per­ga­lės ant­ra­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­ne "Trop­hy". Lie­tu­viai ant­ra­ja­me sa­vo su­si­ti­ki­me šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se 9:40 (9:19) pra­lai­mė­jo Švei­ca­ri­jos ko­man­dai.

Lie­tu­vos ko­man­da pir­mo­ji pel­nė taš­kus – to­li­mu bau­dos smū­giu pa­si­žy­mė­jo Do­na­tas Vi­li­ma­vi­čius. Ta­čiau rung­ty­nių pra­džia mū­siš­kiams su­si­klos­tė ne­sėk­min­gai. Po dvie­jų re­zul­ta­ty­vių ata­kų de­ši­nia­ja­me kraš­te švei­ca­rai iš­si­ver­žė į prie­kį 12:3. 16 mi­nu­tę vie­nas iš Švei­ca­ri­jos reg­bi­nin­kų bu­vo nu­baus­tas gel­to­na kor­te­le ir tuo lie­tu­viai pa­si­nau­do­jo. Du D. Vi­li­ma­vi­čiaus bau­dos smū­giai lei­do mū­siš­kiams priar­tė­ti iki 3 taš­kų (9:12).

Pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­go­je švei­ca­rai už­spau­dė lie­tu­vius prie pat įskai­ti­nio plo­to ir po ke­le­tą mi­nu­čių tru­ku­sio iš­puo­lio pa­di­di­no skir­tu­mą iki 10 taš­kų (19:9).

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je Lie­tu­vos rink­ti­nė 10 mi­nu­tę bu­vo pri­vers­ta žais­ti ma­žu­mo­je, ir švei­ca­rai tuo pa­si­nau­do­jo su­reng­da­mi dvi re­zul­ta­ty­vias ata­kas iš ei­lės (9:33). Vė­liau abi ko­man­dos at­li­ko ne­ma­žai kei­ti­mų ir lei­do pa­si­reikš­ti ma­žiau rung­ty­niau­jan­tiems žai­dė­jams. Švei­ca­rai iš­ko­vo­jo per­ga­lę 40:9.

Švei­ca­rams tai bu­vo pir­mo­sios rung­ty­nės nau­ja­ja­me cik­le.

"Pra­lai­mė­jo­me už­ri­bius ir grum­ty­nes, kur var­žo­vai bu­vo pra­na­šes­ni. Šia­me ly­gy­je mes žai­džia­me su rink­ti­nė­mis, ku­rių žai­dė­jai rung­ty­niau­ja aukš­čiau­sio ly­gio ko­man­do­se, tu­ri dau­giau pa­tir­ties. Tai yra di­džiau­sia pa­mo­ka, kad no­rint kon­ku­ruo­ti, tu­ri­me su­rink­ti stip­riau­sią sa­vo su­dė­tį", – kal­bė­jo Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris iš PAR Ntan­do Ma­nyos­ha.

"Pa­mo­kos yra to­kios, kad šia­me ly­gy­je neuž­ten­ka vien sėk­mės. Kiek­vie­nas žai­dė­jas tu­ri ži­no­ti, ką rei­kia da­ry­ti. Ne­tu­rė­jo­me kai ku­rių žai­dė­jų, grum­ty­nės neat­lai­kė var­žo­vų spau­di­mo. Švei­ca­rai iš­nau­do­jo mū­sų silp­ny­bes. Ma­nau, kad mums rei­kia dau­giau tre­ne­rių, kad kiek­vie­no­je po­zi­ci­jo­je ga­lė­tu­me tu­rė­ti po spe­cia­lis­tą", – svars­tė Lie­tu­vos rink­ti­nės ka­pi­to­nas Pau­lius Stri­gū­nas.

Pir­ma­ja­me tu­re spa­lio 26 die­ną lie­tu­viai iš­vy­ko­je 10:27 (10:15) pra­lai­mė­jo di­vi­zio­no nau­jo­kei Uk­rai­nos rink­ti­nei.

Lie­tu­vos rink­ti­nė pa­si­ro­dy­mą "Trop­hy" di­vi­zio­ne pra­tęs jau pa­va­sa­rį. Ko­vo mė­ne­sį mū­siš­kiai iš­vy­ko­je žais su olan­dais ir vo­kie­čiais, o cik­lą už­baigs ba­lan­dį ma­ču na­muo­se su len­kais. "Trop­hy" di­vi­zio­no nu­ga­lė­to­jai iš­kops į aukš­čiau­sią di­vi­zio­ną, o pa­sku­ti­nė­je vie­to­je lik­sian­ti eki­pa iš­kris į "Con­fe­ren­ce 1" gru­pę.