Lengvaatletė pagerino rekordą

ŠLASC nuo­tr.
Šiau­lie­tė Gre­ta Ka­ri­naus­kai­tė pa­ge­ri­no Lie­tu­vos 18–19 me­tų am­žiaus 1500 m kliū­ti­nio bė­gi­mo re­kor­dą – 4 mi­nu­tės 53,76 se­kun­dės.
Sa­vait­ga­lį Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro ma­nie­že vy­ko Lie­tu­vos ra­jo­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos jau­nių ir jau­ni­mo pir­me­ny­bės. Be kon­ku­ren­ci­jos star­ta­vu­si šiau­lie­tė Gre­ta Ka­ri­naus­kai­tė ( tre­ne­ris Jus­ti­nas Ber­žans­kis) pa­sie­kė Lie­tu­vos 18–19 me­tų am­žiaus 1500 m kliū­ti­nio bė­gi­mo re­kor­dus.

Nau­ja­sis re­kor­das – 4 mi­nu­tės 53,76 se­kun­dės. Se­na­sis re­kor­das, pa­siek­tas 2002 me­tais, pri­klau­sė taip pat šiau­lie­tei – Ode­tai Šid­laus­kai­tei, Pra­no Šau­či­ko­vo auk­lė­ti­nei.

Lie­tu­vos mo­te­rų 1500 m kliū­ti­nio bė­gi­mo re­kor­das – 4 mi­nu­tės 50,6 se­kun­dės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.