Lengvaatlečiai – tarp stipriausių Lietuvoje ir užsienyje

Guent­her VOGL nuo­tr.
Vo­kie­ti­jo­je 20-aja­me Gu­ten­ber­go Main­co ma­ra­to­ne nu­ga­lė­to­ja ta­po Re­mal­da Ker­gy­tė-Daus­kur­die­nė (cent­re).

Praė­jęs sa­vait­ga­lis bu­vo sėk­min­gas Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro auk­lė­ti­niams bei tre­ne­riams.

Sek­ma­die­nį Vo­kie­ti­jo­je vy­ko 20-asis Gu­ten­ber­go Main­co ma­ra­to­nas, ku­ria­me nu­ga­lė­to­ja ta­po Re­mal­da Ker­gy­te-Daus­kur­die­nė (tren. D. Šau­či­ko­vas). Bė­gi­kė 42,195 km įvei­kė per 2 va­lan­das 41 mi­nu­tę 42 se­kun­des.

Pa­lan­go­je vy­ko du čem­pio­na­tai – Lie­tu­vos suau­gu­sių, jau­ni­mo iki 23 me­tų, jau­ni­mo, jau­nių, jau­nu­čių ir vai­kų pa­va­sa­rio kro­so bei Lie­tu­vos me­ti­mų jau­nių.

Lie­tu­vos kro­so čem­pio­na­te 6 000 m bė­gi­me tarp mo­te­rų (6 da­ly­vės) tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ais­tė La­ba­naus­kai­tė (tre­ne­rė Re­mal­da Ker­gy­tė-Daus­kur­die­nė). Ji dis­tan­ci­ją įvei­kė per 24,13 mi­nu­tės. 8000 m bė­gi­me tarp jau­ni­mo iki 23 me­tų tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Er­nes­tas Da­ni­lo­vas (tren. D. Šau­či­ko­vas, G. Kas­pu­tis). Rung­ty­je var­žė­si 26 bė­gi­kai, Er­nes­tas at­bė­go per 27,39 mi­nu­tės.

Šiau­lių ko­man­da mies­tų gru­pė­je užė­mė tre­čią­ją vie­tą (152 tšk.).

Lie­tu­vos me­ti­mų jau­nių čem­pio­na­te si­dab­ro me­da­liu pa­si­puo­šė Gab­rie­lė Jus­ti­na Ka­niu­šai­tė (tren. I. Mi­che­je­va). Mer­gi­na dis­ką nu­svie­dė 32,04 met­ro ir bu­vo ant­ra tarp 10 da­ly­vių.