Įteikti 2019 metų Šiaulių miesto sporto apdovanojimai ir premijos

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­tų spor­ti­nin­kas – And­rius Sku­ja.
Šiau­lių mies­to spor­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai prieš šven­tes su­kvies­ti į Šiau­lių are­no­je vy­ku­sį 2019 me­tų Šiau­lių mies­to spor­to ap­do­va­no­ji­mų va­ka­rą. Šven­ti­nio va­ka­ro me­tu bu­vo įteik­tos pre­mi­jos spor­ti­nin­kams, iš­ko­vo­ju­siems aukš­tus spor­to pa­sie­ki­mus pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se 2019 me­tais, pa­gerb­ti ir jų tre­ne­riai.
Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­tų spor­ti­nin­kė – Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo taip pat įteik­tos aš­tuo­nios 2019 me­tų Šiau­lių mies­to spor­tui nu­si­pel­niu­sių as­me­ny­bių ir or­ga­ni­za­ci­jų no­mi­na­ci­jos.

2019 me­tų ren­gi­ny­je taip pat ap­do­va­no­ti Šiau­lių mies­to me­tų vy­rų ir mo­te­rų ko­man­dos, Šiau­lių mies­to me­tų spor­ti­nin­kas ir spor­ti­nin­kė, Šiau­lių mies­to me­tų po­pu­lia­riau­sias rep­re­zen­ta­ci­nis spor­to ren­gi­nys. Ren­kant no­mi­nan­tus bu­vo ver­ti­na­mi šiau­lie­čių, žur­na­lis­tų ir spor­to eks­per­tų ko­mi­si­jos bal­sai.

Už spor­to tarp­tau­ti­nius pa­sie­ki­mus įteik­tos pre­mi­jos šiems spor­ti­nin­kams ir jų tre­ne­riams:

And­riui Sku­jai, Pa­sau­lio neį­ga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to, ru­tu­lio stū­mi­mo 6 vie­tos lai­mė­to­jui (1 000 eu­rų);

Jo­nui Spu­džiui, Pa­sau­lio neį­ga­lių­jų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to, ie­ties me­ti­mo rung­ties 7 vie­tos lai­mė­to­jui (900 eu­rų);

Dei­man­tui Ju­siui, Jo­no Spu­džio ir And­riaus Sku­jos tre­ne­riui (760 eu­rų);

Do­vi­lei Kil­ty (Dzin­dza­le­tai­tei), Pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­to, tri­šuo­lio 14 vie­tos lai­mė­to­jai (200) eu­rų;

Ja­ni­nai Tri­bie­nei, Do­vi­lės Kil­ty (Dzin­dza­le­tai­tės) tre­ne­rei (80 eu­rų);

Li­nai Kud­ric­kei, Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo čem­pio­na­to, 1 vie­tos lai­mė­to­jai (480 eu­rų);

Žy­gin­tui Mi­liui, Li­nos Kud­ric­kės tre­ne­riui (192 eu­rų);

Jus­tei Ta­ma­šaus­kai­tei, Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo čem­pio­na­to, 2 vie­tos lai­mė­to­jai (420 eu­rų);

Arū­nui Van­džiui, Jus­tės Ta­ma­šaus­kai­tės tre­ne­riui (168 eu­rų);

Aud­riui Pet­rė­nui, Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo čem­pio­na­to, 3 vie­tos lai­mė­to­jui (180 eu­rų);

Vi­ta­li­jui Smac­kiui, Aud­riaus Pet­rė­no tre­ne­riui (72 eu­rus);

Ka­mi­lei Gau­čai­tei, Eu­ro­pos čem­pio­na­to, 5 vie­tos bei Pa­sau­lio čem­pio­na­to 10 vie­tos lai­mė­to­jai (1220 eu­rų);

Gre­ta Če­po­ny­tei, Jau­ni­mo Eu­ro­pos čem­pio­na­to, 5 vie­tos lai­mė­to­jai (200 eu­rų);

Da­nu­tei Do­mi­kai­ty­tei, Eu­ro­pos mo­te­rų im­ty­nių čem­pio­na­to, 5 vie­tos lai­mė­to­jai (560 eu­rų);

Ai­va­rui Ka­se­liui, Ka­mi­lės Gu­čai­tės, Gre­tos Če­po­ny­tės ir Da­nu­tės Do­mi­kai­ty­tės tre­ne­riui (396 eu­rus);

And­riui Stoč­kui, Ka­mi­lės Gu­čai­tės, Gre­tos Če­po­ny­tės ir Da­nu­tės Do­mi­kai­ty­tės tre­ne­riui (396 eu­rus);

Klau­di­jai Tva­ro­na­vi­čiū­tei, Eu­ro­pos Taek­von­do čem­pio­na­to 5 vie­tos ir Pa­sau­lio Taek­von­do čem­pio­na­to 9 vie­tos lai­mė­to­jai (1500 eu­rų);

Ed­ga­rui Ab­ro­ma­vi­čiui, Eu­ro­pos Taek­von­do čem­pio­na­to 9 vie­tos lai­mė­to­jui (200 eu­rų);

Ro­mual­dui Mont­vy­dui, Klau­di­jos Tva­ro­na­vi­čiū­tės ir Ed­ga­ro Ab­ro­ma­vi­čiaus tre­ne­riui (680 eu­rų);

Au­ri­mui Lan­kui, Pa­sau­lio bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­to, K-4 bai­da­rės 13 vie­tos lai­mė­to­jui (300 eu­rų);

Ed­vi­nui Ra­ma­naus­kui, Pa­sau­lio bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­to, K-4 bai­da­rės 13 vie­tos, lai­mė­to­jui (300 eu­rų);

An­ta­nui Lan­kui, Au­ri­mo Lan­ko ir Ed­vi­no Ra­ma­naus­ko tre­ne­riui (240 eu­rų);

Vi­liui Gau­bui, Eu­ro­pos jau­ni­mo olim­pi­nio fes­ti­va­lio 2 vie­tos lai­mė­to­jui (400 eu­rų);

Ri­tai Ro­men­co­vie­nei, Vi­liaus Gau­bo tre­ne­rei (160 eu­rų);

Min­dau­gui Alek­nai, Eu­ro­pos plū­di­nės žūk­lės čem­pio­na­to 4 vie­tos lai­mė­to­jui (300 eu­rų).

Rū­tai Gar­ba­liaus­kai­tei, Min­dau­go Alek­nos tre­ne­rei (120 eu­rų).

Įteik­tos no­mi­na­ci­jos už svar­bius mies­tui įvy­kius ir in­dė­lį plė­to­jant spor­tą mies­te:

"Me­tų su­grį­ži­mas" – Fut­bo­lo aka­de­mi­jos "Šiau­liai" vy­rų ko­man­da.

Fut­bo­lo aka­de­mi­ja po 3 me­tų per­trau­kos su­gra­ži­no vy­rų fut­bo­lą į Šiau­lius. 2019 me­tų LFF I ly­gos se­zo­ne vy­rų ko­man­dą "Šiau­liai" at­sto­va­vo tik Šiau­lių mies­te išug­dy­ti fut­bo­li­nin­kai. O po 12 me­tų per­trau­kos star­ta­vo ir Lie­tu­vos Fut­sal A ly­go­je.

"Iš­si­pil­džiu­si sva­jo­nė" – Irk­la­vi­mo elin­go sta­ty­bos I eta­po už­bai­gi­mas (SC At­ža­ly­nas).

Tai reikš­min­giau­sias ir ak­tua­liau­sias įvy­kis irk­la­vi­mo bend­ruo­me­nė­je nuo 1958 me­tų. Ta­da bu­vo pa­sta­ty­tas pir­ma­sis trau­ki­nio va­go­nė­lis, ku­ris sim­bo­li­za­vo irk­la­vi­mo pra­džią Šiau­liuo­se. Tai tę­sė­si be­veik 70 me­tų ir pa­ga­liau po­ky­tis, sva­jo­nės iš­si­pil­dy­mas nau­jos irk­la­vi­mo ba­zės 1 eta­po pa­bai­ga.

"Spor­to bi­čiu­lis" – UAB "Sov­li" Ofi­cia­lus Toyo­ta at­sto­vas Lie­tu­vo­je.

Pa­dė­ko­ta už nuo­šir­džią par­tne­rys­tę spor­te, re­miant Šiau­lių mies­to rep­re­zen­ta­ci­nius ren­gi­nius, ko­man­das, bei spor­ti­nin­kus. Už pa­ra­mą neį­ga­lie­siems bei neį­ga­lių­jų spor­to klu­bo "Šiau­lie­tis" veik­lai skir­tą mik­roau­to­bu­są.

"Me­tų kar­je­ra" – Ive­ta Dau­jo­tai­tė.

Spor­ti­nin­kė šie­met sėk­min­gai pra­dė­jo pa­si­rdy­mus mo­te­rų pro­fe­sio­na­lų te­ni­se, iš­ko­vo­jo pir­muo­sius Pa­sau­lio mo­te­rų te­ni­so (WTA angl. "doub­le tyei") rei­tin­go taš­kus. Už ge­rus pa­sie­ki­mus spor­te ir moks­luo­se Ive­ta ga­vo pa­kvie­ti­mą stu­di­juo­ti Hard­var­do uni­ver­si­te­te.

"Me­tų sėk­mė" – Šiau­lių klu­bas "Ig­ti­sa".

Suo­mi­jo­je vy­ku­sio­se ko­man­dų pres­ti­ži­nė­se orien­ta­vi­mo­si es­ta­fe­čių var­žy­bo­se "VEN­LA" įspū­din­gai pa­si­ro­dė Šiau­lių "Ig­ti­sos" klu­bo spor­ti­nin­kės. Po Lie­tu­vos klu­bo vė­lia­va su­si­bū­ru­sios" spor­ti­nin­kės es­ta­fe­tė­je lai­mė­jo 8-ąją vie­tą. Šiau­lių klu­bo spor­ti­nin­kės už nu­ga­ros pa­li­ko ne vie­ną ti­tu­luo­tą eki­pą. Tai – ge­riau­sias Lie­tu­vos klu­bų re­zul­ta­tas šių pres­ti­ži­nių var­žy­bų is­to­ri­jo­je.

"Šiau­lie­čių do­va­na Lie­tu­vai" – Lie­tu­vos vy­rų reg­bio 7 rink­ti­nė.

Apie 80 pro­cen­tų Lie­tu­vos vy­rų reg­bio 7 rink­ti­nės su­da­ro šiau­lie­čiai. Rink­ti­nė po neil­gos per­trau­kos grį­žo į Eu­ro­pos pa­jė­giau­sių rink­ti­nių dvy­lik­tu­ką.

"Mo­te­rų krep­ši­nio ki­birkš­tis" – Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė.

Vie­na ryš­kiau­sių jau­nų­jų Šiau­lių mies­to krep­ši­nio vil­čių. Kar­tu su per­spek­ty­viau­sio­mis ša­lies krep­ši­nin­kė­mis da­ly­va­vo Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­ma­me "Ta­len­tų kar­tos" pro­jek­te, o va­sa­rą įvy­ku­sia­me Eu­ro­pos mer­gi­nų čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį - tai aukš­čiau­sias Lie­tu­vos jau­nu­čių rink­ti­nės pa­sie­ki­mas ne tik Šiau­lių mies­to, bet ir Lie­tu­vos krep­ši­nio is­to­ri­jo­je. Šiuo me­tu Rus­nė žai­džia Šiau­lių krep­ši­nio mo­te­rų ko­man­do­je.

"Me­tų spor­to blyks­nis" – Ro­kas Lin­ke­vi­čius.

Ro­kas Lin­ke­vi­čius – 2019 pa­sau­lio IFBB jau­ni­mo čem­pio­na­te 16-20 me­tų am­žiaus kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je iš­ko­vo­jo 1 vie­tą (tre­ne­riai Vid­man­tas Lu­kys ir Aud­ro­nė Lu­kie­nė).

Šiau­lie­čių, žur­na­lis­tų ir spor­to eks­per­tų iš­rink­tos 5 no­mi­na­ci­jos:

Šiau­lių mies­to me­tų vy­rų žai­di­mų ko­man­da – reg­bio ko­man­da "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja", Šiau­lių mies­to me­tų mo­te­rų žai­di­mų ko­man­da – fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas", Šiau­lių mies­to me­tų spor­ti­nin­kas – And­rius Sku­ja, Šiau­lių mies­to me­tų spor­ti­nin­kė – Klau­di­ja Tva­ro­na­vi­čiū­tė, Šiau­lių mies­to po­pu­lia­riau­sias me­tų spor­to rep­re­zen­ta­ci­nis ren­gi­nys – Pa­sau­lio žir­gų kon­kū­rų tau­rės eta­pas CSI2*-W/CSIYH1.