Pagerbti rajoną garsinantys sportininkai

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Ju­ri­jus Mus­vi­cas (kai­rė­je) – ran­kų len­ki­mo Lie­tu­vos čem­pio­nas, pa­sau­lio čem­pio­na­to sep­tin­to­sios vie­tos lai­mė­to­jas. Ša­lia – tre­ne­ris Vi­ta­li­jus Sur­vi­la.
Pui­kių re­zul­ta­tų per­nai pa­sie­kę Rad­vi­liš­kio ra­jo­no spor­ti­nin­kai pa­gerb­ti ne tik pa­dė­ko­mis – jie su­lauks ir pi­ni­gi­nių pri­zų. Skai­čiuo­ja­ma, jog pre­mi­joms bus at­sei­kė­ta maž­daug 13 tūks­tan­čių eu­rų.

Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kai

Vie­nas po ki­to at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mų Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro ma­žo­jo­je sa­lė­je ėjo pa­vie­niai spor­ti­nin­kai ir ko­man­dos, jau­nuo­liai ir daug ko ma­tę ve­te­ra­nai, tre­ne­riai. Jiems dė­ko­ta už va­lią, ryž­tą, pa­sie­ki­mus ir ra­jo­no gar­si­ni­mą per spor­tą.

Praė­ju­siais me­tais ra­jo­no spor­ti­nin­kai ta­po pri­zi­nin­kais ir čem­pio­nais ne tik ša­ly­je – jie pel­nė me­da­lių ir Eu­ro­pos bei pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se.

Ne kar­tą ant ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­lų tarp­tau­ti­niuo­se čem­pio­na­tuo­se li­po ra­jo­nui at­sto­vau­jan­tys jė­gos tri­ko­vi­nin­kai, tre­ni­ruo­ja­mi tre­ne­rio Da­lio La­pa­šins­ko.

Tai – Pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos va­sa­ros žai­dy­nių čem­pio­nais ta­pę Lau­ry­nas Šau­lis ir Lau­ra Mar­ge­vi­čiū­tė. Lie­tu­vos jė­gos tri­ko­vės čem­pio­nais ir Eu­ro­pos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­to de­vin­to­sios vie­tos lai­mė­to­jais ta­po Kris­ti­na Ki­ri­les­ku ir Gin­ta­ras Blė­dis.

Pa­sau­lio spe­cia­lio­sios olim­pia­dos va­sa­ros žai­dy­nė­se, es­ta­fe­tės bė­gi­me (4x400 met­rų), nu­ga­lė­to­jo ti­tu­lą pel­nė leng­vaat­le­tis Kas­pa­ras Vai­čiu­lis (tre­ne­ris Arū­nas Bag­do­nas).

Pui­kiais re­zul­ta­tais ste­bi­no ir ka­ra­tis­tai Me­li­ta Mi­ka­le­vi­čiū­tė – ka­ra­tė Lie­tu­vos ka­ra­tė aso­cia­ci­jos vai­kų čem­pio­nė, pa­sau­lio sho­to­kan ka­ra­tė vi­ce­čem­pio­nė, Gvi­das Diš­lė – ka­ra­tė Lie­tu­vos čem­pio­nas, Eu­ro­pos čem­pio­na­to tre­čios vie­tos lai­mė­to­jas, Si­mo­na La­bens­kai­tė – ka­ra­tė Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų WKF ka­ra­tė ir sho­to­kan čem­pio­nė, pa­sau­lio sho­to­kan ka­ra­tė čem­pio­na­to bron­zos lai­mė­to­ja (tre­ne­ris Ai­va­ras Va­si­liaus­kas).

Jau­na­sis ka­ra­tis­tas Ma­tas Lau­kys ta­po Lie­tu­vos ka­ra­tė aso­cia­ci­jos vai­kų čem­pio­nu ir pa­sau­lio sho­to­kan ka­ra­tė tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ju (tre­ne­ris Ri­čar­das Ma­čiuns­kas).

Sub­liz­gė­jo ve­te­ra­nai

Ypa­tin­ga pa­gar­ba – ra­jo­no ve­te­ra­nams, ku­riems am­žius – jo­kia kliū­tis spor­tuo­ti ir pel­ny­ti aukš­tų re­zul­ta­tų.

Vie­nas iš to­kių – sau­sį 76-erių su­lau­kęs jė­gos tri­ko­vi­nin­kas Ed­var­das Nak­čiū­nas, praė­ju­sių me­tų ru­de­nį Suo­mi­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­te, sa­vo am­žiaus gru­pė­je, svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 120 ki­log­ra­mų, iš­kė­lęs 90 ki­log­ra­mų svo­rį ir iš­ko­vo­jęs Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­no ti­tu­lą.

Ve­te­ra­nas ne­pra­de­da die­nos be mankš­tos ir šal­to du­šo, ke­lis kar­tus per sa­vai­tę kil­no­ja štan­gą na­muo­se įreng­to­je spor­to sa­lė­je, kas­dien, ne­pai­sy­da­mas blo­go oro, dvi­ra­čiu nu­va­žiuo­ja apie 10 ki­lo­met­rų.

To­kia pat spor­tiš­ka, da­ly­vau­jan­ti įvai­riuo­se leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tuo­se ir pir­me­ny­bė­se – ir ve­te­ra­nė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė (tre­ne­ris Vi­gan­tas Tar­bū­nas).

Per­nai leng­vaat­le­tė Eu­ro­pos ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te, dis­ko me­ti­mo rung­ty­je, iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą (dis­ko me­ti­mo rung­ty­je). Jos ap­do­va­no­ji­mų krai­tė­je – ne vie­nas Eu­ro­pos ir pa­sau­lio ve­te­ra­nų čem­pio­na­tų ap­do­va­no­ji­mas.

Ap­do­va­no­tas ir Ju­ri­jus Mus­vi­cas – ran­kų len­ki­mo Lie­tu­vos čem­pio­nas, pa­sau­lio čem­pio­na­to sep­tin­to­sios vie­tos lai­mė­to­jas (tre­ne­ris Vi­ta­li­jus Sur­vi­la).

Eu­ro­pos čem­pio­nė­mis per­nai ta­pu­sios mo­te­rų krep­ši­nio ve­te­ra­nės – spor­to klu­bo "Še­du­vos ma­lū­nas" krep­ši­nin­kės – taip pat sto­jo prie ge­riau­sių spor­ti­nin­kų ap­do­va­no­ji­mų sten­do.

Šie­met ra­jo­no spor­ti­nin­kai taip pat ruo­šia­si da­ly­vau­ti įvai­riuo­se čem­pio­na­tuo­se. Tam jiems, kaip vi­sa­da, pri­reiks ir ne­men­kų lė­šų.

Jų šiais me­tais tu­rė­tų bū­ti dau­giau – Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­mo fon­dui pla­nuo­ja­ma skir­ti ne­be 50 tūks­tan­čių eu­rų, o be­maž 135 tūks­tan­čius eu­rų.