Apdovanoti nusipelnę sportininkai

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ge­riau­siu me­tų spor­ti­nin­ku iš­rink­tas su ša­lies ko­man­da Eu­ro­pos ak­lų­jų gol­bo­lo čem­pio­na­te tre­čią vie­tą lai­mė­jęs neį­ga­lių­jų gol­bo­lo žai­dė­jas Jus­tas Pa­ža­raus­kas.
Prieš di­džią­sias me­tų šven­tes Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pi­ni­gi­niais pri­zais, pa­dė­kos raš­tais ir do­va­nė­lė­mis ap­da­li­no per me­tus reikš­min­gų per­ga­lių ša­lies ir tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se pa­sie­ku­sius spor­ti­nin­kus. Taip pat iš­rink­ti ge­riau­si 2019 me­tų spor­ti­nin­kas, tre­ne­ris ir spor­to ve­te­ra­nas.
Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Ve­te­ra­nų spor­to at­sto­vui, reikš­min­gų per­ga­lių pa­sie­ku­siam bai­da­rių ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­tuo­se Eu­ge­ni­jui Ta­pa­raus­kui dė­ko­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riės pa­va­duo­to­jas Ai­va­ras Rud­nic­kas.

Ge­riau­siu me­tų spor­ti­nin­ku pa­skelb­tas reikš­min­gų per­ga­lių pa­sie­kęs neį­ga­lių­jų gol­bo­lo žai­dė­jas Jus­tas Pa­ža­raus­kas. Jis šiais me­tais su ša­lies ko­man­da Eu­ro­pos ak­lų­jų gol­bo­lo čem­pio­na­te užė­mė tre­čią vie­tą. Ge­riau­siu me­tų tre­ne­riu pri­pa­žin­tas graikų–romėnų im­ty­ni­ni­nin­kų tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys, ku­rio tre­ni­ruo­ja­mų jau­nų­jų spor­ti­nin­kų ap­do­va­no­tas pa­ts di­džiau­sias bū­rys tarp vi­sų spor­to ša­kų at­sto­vų ra­jo­ne – net 19 iš 51.

Už nuo­pel­nus ra­jo­no spor­tui įver­tin­tas leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­ris Pet­ras Vei­ka­las.

Ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti ir aukš­tų re­zul­ta­tų pa­sie­ku­siems spor­to ve­te­ra­nams. Dė­ko­ta bai­da­rių ka­no­jų čem­pio­na­tų da­ly­viui Eu­ge­ni­jui Ta­pa­raus­kui, ku­ris šiais me­tais pa­skel­bė pa­si­trau­kiąs iš ak­ty­vaus ve­te­ra­nų spor­to. Jis par­ve­žė į Jo­niš­kį Eu­ro­pos ve­te­ra­nų bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­to dvi­vie­tės bai­da­rės 200 met­rų rung­ties pir­mos vie­tos, dvi­vie­tės bai­da­rės 1000 met­rų rung­ties ant­ros vie­tos ir vien­vie­tės bai­da­rės 200 met­rų rung­ties ant­ros vie­tos me­da­lius.

Taip pat svei­ki­ni­mų ir ap­do­va­no­ji­mų su­lau­kė Lie­tu­vos jė­gos tri­ko­vės ve­te­ra­nų čem­pio­na­to pir­mos vie­tos lai­mė­to­jas ir Lie­tu­vos kla­si­ki­nės jė­gos tri­ko­vės ve­te­ra­nų čem­pio­na­to ant­ros vie­tos lai­mė­to­jas Al­gir­das Rim­kus.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius sa­kė, kad ap­do­va­no­ji­mai te­bus ne­di­de­lė kom­pen­sa­ci­ja už tai, kad dar daug spor­ti­nin­kų ra­jo­ne ne­tu­ri tin­ka­mų tre­ni­ruo­tis są­ly­gų, nors to yra nu­si­ple­nę.

Iš vi­so ap­do­va­no­ta apie 60 spor­ti­nin­kų bei tre­ne­rių, įvai­rių spor­to ša­kų – krep­ši­nio, graikų–romėnų im­ty­nių, sho­to­kan ka­ra­te, leng­vo­sios at­le­ti­kos, jė­gos tri­ko­vės, sta­lo te­ni­so, žir­gi­nio spor­to, au­to­mo­bi­lių spor­to, gol­bo­lo, tink­li­nio, kla­si­ki­nės štan­gos spau­di­mo – at­sto­vų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė, pri­si­mi­nu­si, kad ka­dai­se pa­ti mė­go spor­tą, bu­vo leng­vo­sios at­le­ti­kos at­sto­vė, var­žy­da­vu­sis 600 met­rų bė­gi­mo tra­so­se, o da­bar ta­pu­si au­to­mo­bi­lių spor­to ger­bė­ja, ža­dė­jo, kad jei bus per­ga­lių, tai ap­do­va­no­ji­mų bus ir 2020 me­tais.