Geriausias Baltijos regbio "Top" lygos žaidėjas – M. Lianzbergas

"Balt­rex-Šiau­lių" nuo­tr.
Ge­riau­siu ly­gos žai­dė­ju iš­rink­tas Šiau­lių "Balt­rex-Šiau­lių" klu­bo žai­dė­jas Mar­ty­nas Lianz­ber­gas (su ka­muo­liu).
Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­go­je paaiš­kė­jo praė­ju­sio se­zo­no lau­rea­tai. Ge­riau­siu ly­gos žai­dė­ju iš­rink­tas vi­ce­čem­pio­no Šiau­lių "Balt­rex-Šiau­lių" klu­bo žai­dė­jas Mar­ty­nas Lianz­ber­gas. Jis praė­ju­sia­me se­zo­ne bu­vo dau­giau­siai že­mi­ni­mų at­li­kęs reg­bi­nin­kas.

"Ne­si­ti­kė­jau šio įver­ti­ni­mo, nors ir bu­vau dau­giau­siai že­mi­ni­mų at­li­kęs žai­dė­jas. Ge­rą žai­di­mą lė­mė sun­kios tre­ni­ruo­tės, ge­ras ko­man­dos drau­gų žai­di­mas ir di­de­lis rung­ty­nių skai­čius. Su "Balt­rex-Šiau­liais" "Top" ly­go­je be pra­lai­mė­ji­mų bai­gė­me re­gu­lia­rų­jį se­zo­ną, ta­čiau fi­na­le pra­lai­mė­jo­me ke­lių taš­kų skir­tu­mu ir li­ko­me ant­ri. Ne­pai­sant to, šį se­zo­ną ver­ti­nu la­bai ge­rai. Jis bu­vo vie­nas il­giau­sių ir įsi­min­ti­niau­sių", – sa­kė M. Lianz­ber­gas.

Reg­bi­nin­kui šie me­tai tik­rai bu­vo iš­skir­ti­niai. Jis pa­dė­jo Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nei pa­kil­ti į ant­rą­jį pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­ną "Trop­hy", o su Lie­tu­vos reg­bio-7 rink­ti­ne jis pa­ki­lo į eli­ti­nį Eu­ro­pos pir­me­ny­bių di­vi­zio­ną. Su "Balt­rex-Šiau­liais" jis nu­ga­lė­jo Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­na­te, o Eu­ro­pos Čem­pio­nų klu­bų tau­rė­je Ru­si­jo­je pel­nė si­dab­ro me­da­lį. M. Lianz­ber­gas pri­si­pa­ži­no, kad la­biau­siai jam įsi­mi­nė Čem­pio­nų tau­rės rung­ty­nės su ga­lin­ga "Sa­mu­rai Rug­by" eki­pa iš Ang­li­jos, ku­riai "Balt­rex-Šiau­liai" pra­lai­mė­jo po at­kak­lios ko­vos 5:19.

Šiais me­tais Lie­tu­vos rink­ti­nėms vėl bus įtemp­ti ir įdo­mūs. Reg­bio rink­ti­nė baig­sis cik­lą "Trop­hy" di­vi­zio­ne, o reg­bio-7 na­cio­na­li­nė ko­man­da va­sa­rą "Grand Prix" di­vi­zio­ne kau­sis su stip­riau­sio­mis Eu­ro­pos rink­ti­nė­mis.

"2020 me­tais ti­kiuo­si tiek su klu­bu, tiek su R-7 rink­ti­ne "Grand Prix" di­vi­zio­ne, tiek su R-15 rink­ti­ne pa­siek­ti kuo dau­giau per­ga­lių", – sa­kė M. Lianz­ber­gas.

Re­zul­ta­ty­viu "Top" ly­gos žai­dė­ju ta­po M. Lianz­ber­go ko­man­dos drau­gas Ar­man­das Ka­li­naus­kas.

Ge­riau­siu Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos tre­ne­riu pri­pa­žin­tas Ge­di­mi­nas Mar­ci­šaus­kas (Šiau­lių "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja"). Jo auk­lė­ti­niai dra­ma­tiš­ko­je fi­na­lo se­ri­jo­je 2-1 nu­ga­lė­jo "Balt­rex-Šiau­lius" ir ap­gy­nė čem­pio­nų ti­tu­lą.

Ge­riau­siai be­si­gi­nan­čiu ly­gos žai­dė­ju iš­rink­tas Jus­ti­nas Va­si­liaus­kas ("Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja"), o ge­riau­sio jau­no­jo (iki 21 me­tų) žai­dė­jo ti­tu­las ati­te­ko Ma­tui Mie­žiui (Šiau­lių "Šiau­liai").

Taip pat bu­vo pa­skelb­tas ir ge­riau­sias Bal­ti­jos "Top" ly­gos se­zo­no va­dy­bi­nin­kas. Juo tar­pu To­mas Stun­gys ("Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja"). Ko­rek­tiš­kiau­sia tur­ny­ro eki­pa pri­pa­žin­ta lie­tu­vio Ed­mun­do Šča­vins­ko tre­ni­ruo­ja­ma "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" (Lat­vi­ja) ko­man­da.

Ge­riau­siu ly­gos tei­sė­ju iš­rink­tas lie­tu­vis Vai­do­tas Gird­vai­nis.