Futbolininkų pergalės

FA "Šiau­liai" nuo­tr.
FA "Šiau­lių" fut­bo­li­nin­kai Lie­tu­vos sa­lės fut­bo­lo "Op­ti­bet fut­sal" A ly­go­je iš­lie­ka tre­čio­je vie­to­je.
Praei­tą sa­vai­tę Lie­tu­vos sa­lės fut­bo­lo "Op­ti­bet fut­sal" A ly­go­je bu­vo su­žais­tos 13 ir 14 tu­ro rung­ty­nės.
Tre­čia­die­nį žais­da­mos na­muo­se Šiau­lių ap­skri­ties ko­man­dos "Ak­me­nė" ir FA "Šiau­liai" 13 tu­re iš­ko­vo­jo per­ga­les.

"Ak­me­nė" 3:0 nu­ga­lė­jo 8 vie­to­je esan­čią Pa­ne­vė­žio "Spor­ti­dus" ko­man­dą. Du įvar­čius pel­nė Ed­vi­nas Ja­sai­tis (17 ir 18 min.), vie­ną – Ro­kas Ged­mi­nas (39 min.). Ak­me­niš­kiai tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je yra penk­ti.

FA "Šiau­liai" per­mai­nin­go­se rung­ty­nė­se 6:3 nu­ga­lė­jo Vil­niaus VDA (9 vie­ta). Šiau­lie­čiai rung­ty­nių pra­džio­je į prie­kį iš­si­ver­žė dviem įvar­čiais, ta­čiau sve­čiai jau 18 min. re­zul­ta­tą su­švel­ni­no 1:2, dar po dvie­jų mi­nu­čių iš­ly­gi­no 2:2, o iš kar­to po per­trau­kos per­svė­rė 3:2.

Po to­kio šal­to du­šo šiau­lie­čiai su­siė­mė, 23-ąją mi­nu­tę iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą 3:3 ir ne­ma­žin­da­mi tem­po iki rung­ty­nių pa­bai­gos pa­sie­kė tri­jų įvar­čių per­sva­rą 6:3.

FA "Šiau­liams" du įvar­čius pel­nė Er­nes­tas Pi­ly­pas, po vie­ną – Ma­rius Ba­ziu­lis, Min­dau­gas To­lei­kis, Ro­kas Le­kia­tas ir Da­rius Jan­kaus­kas. Sve­čių gre­to­se pa­si­žy­mė­jo Ma­rius Šob­lins­kas, Ar­tū­ras Žar­novs­kis ir Vid­man­tas Vei­ka­las.

Šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­se 14 tu­ro rung­ty­nė­se Pa­ne­vė­žy­je FA "Šiau­liai" su­si­ti­ko su "Spor­ti­dus" ir nu­si­lei­do šei­mi­nin­kams net 2:6.

Pa­ne­vė­žie­čiai nuo pat rung­ty­nių pra­džios čiu­po jau­tį už ra­gų ir iki per­trau­kos pel­nė ke­tu­ris įvar­čius, "Šiau­liams" leis­da­mi pa­si­žy­mė­ti vos kar­tą (įvar­tį 9 min. pel­nė Ro­kas Le­kia­tas).

Ne­ma­ži­no tem­po šei­mi­nin­kai ir ant­ra­ja­me kė­li­ny­je, 28 mi­nu­tę nu­tol­da­mi 5:1. At­mos­fe­ra sa­lė­je ėmė kais­ti. 10 met­rų bau­di­nys bu­vo pa­skir­tas į "Spor­ti­dus" var­tus ir jį rea­li­za­vo Da­rius Jan­kaus­kas. Net­ru­kus 11 met­rų bau­di­nys bu­vo skir­tas į "Šiau­lių" var­tus, ta­čiau Da­nas Ku­li­šaus­kas bu­vo ne­taik­lus. Iš­kart po to vėl­gi iš 11 met­rų bau­di­nio tu­rė­jo pro­gą pa­si­žy­mė­ti D. Jan­kaus­kas, bet ir jam ne­pa­vy­ko.

Be­si­bai­giant rung­ty­nėms Do­na­tas Pau­laus­kas šei­mi­nin­kams pel­nė šeš­tą­jį įvar­tį (6:2) ir tu­rė­jo ga­li­my­bę dar pa­di­din­ti per­sva­rą, ta­čiau neį­mu­šė 11 met­rų bau­di­nio.

"Spor­ti­dus" įvar­čius taip pat pel­nė Si­mo­nas Gai­liū­nas, D. Ku­li­šaus­kas – po du, Si­mo­nas Ka­zo­kai­tis – vie­ną.

FA "Šiau­liai" tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je šiuo me­tu yra tre­ti.