E. Tverijonaitė tapo vicečempione

Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jos nuotr.
Emi­li­ja Tve­ri­jo­nai­tė (kai­rė­je) kar­tu su Pat­ri­ci­ja Paukš­ty­te (ant­ra iš kai­rės) dve­je­tų var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo bal­ta­ru­ses ir iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Vie­ne­tų var­žy­bo­se Emi­li­ja pel­nė ant­rą­ją vie­tą.
Va­sa­rio 10–16 die­no­mis Šiau­liuo­se vy­ku­sio Eu­ro­pos te­ni­so aso­cia­ci­jos jau­nių 16 m. ir jau­nes­nių "Toyo­ta Cup 2020" tur­ny­ro vi­ce­čem­pio­ne ta­po Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jos auk­lė­ti­nė Emi­li­ja Tve­ri­jo­nai­tė, tre­ni­ruo­ja­ma Ri­tos Ro­men­co­vie­nės.

Šia­me tur­ny­re Emi­li­jai te­ko žais­ti tik pieš Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­kės. Pir­ma­ja­me ra­te 6:1, 6:0 įveik­ta M. Zi­nou­ka, ant­ra­ja­me – M. By­li­na (6:4, 6:2), ket­virt­fi­na­ly­je – H. Tsit­sa­vets (6:4, 6:1), o pus­fi­na­ly­je – M. Stest­se­vič (6:1, 6:0). Tik fi­na­le lie­tu­vai­tė nu­si­lei­do pir­ma­jai tur­ny­ro ra­ke­tei – D. Ko­ho­mut­sians­ka­ja. Ma­čo re­zul­ta­tas bai­gė­si 6:4, 6:3 bal­ta­ru­sės nau­dai.

E. Tve­ri­jo­nai­tė po­ro­je su Pat­ri­ci­ja Paukš­ty­te trium­fa­vo dve­je­tų tur­ny­re. Lie­tu­vės fi­na­le nu­ga­lė­jo bal­ta­ru­sių Ma­ri­jos Stest­se­vič ir Da­ri­jos Cho­mut­sians­ka­jos dve­je­tą.

Iš lie­tu­vių vai­ki­nų to­liau­siai žen­gė klai­pė­die­tis Edas But­vi­las. Vie­ne­tuo­se jis užė­mė 3–4 vie­tas, o dve­je­tų tur­ny­re po­ro­je su I. Kre­men­čuts­kyj ta­po vi­ce­čem­pio­nu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.