Daviso taurės mače Lietuva neprilygo Portugalijai

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Da­vi­so tau­rės ma­čo Šiau­liuo­se baig­tis ta­po aiš­ki po dve­je­tų su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me Lau­ry­nas Gri­ge­lis (kai­rė­je) ir Lu­kas Mu­ge­vi­čius pra­lai­mė­jo po­rtu­ga­lams.
Šiau­liuo­se sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me Da­vi­so tau­rės ma­če prieš Por­tu­ga­li­jos rink­ti­nę lie­tu­viai li­ko be per­ga­lių. Sve­čiai Lie­tu­vos rink­ti­nę įvei­kė 4:0.

Pir­mą­ją ma­čo die­ną Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­ris Lau­ry­nas Gri­ge­lis (ATP 497) 7:6(6), 3:6, 0:6 nu­si­lei­do Fre­de­ri­co Sil­vai (ATP 190). Su­si­ti­ki­mas tru­ko 2 val. ir 23 min.

Ant­ra­sis Da­vi­so tau­rės su­si­ti­ki­mas taip pat pa­si­bai­gė Por­tu­ga­li­jos rink­ti­nės per­ga­le. Ją po kiek dau­giau nei va­lan­dą tru­ku­sios ko­vos iš­ko­vo­jo po­rtu­ga­lų ly­de­ris Joao Sou­sa (ATP 65), 6:1, 6:3 įvei­kęs Ju­lių Tve­ri­jo­ną (ATP 791).

Po pir­mo­sios die­nos Por­tu­ga­li­jos ko­man­da bu­vo prie­ky­je 2:0, o ma­čo baig­tis ta­po aiš­ki jau po dve­je­tų su­si­ti­ki­mo. Ja­me L. Gri­ge­lis ir Lu­kas Mu­ge­vi­čius 3:6, 1:6 nu­si­lei­do Joao ir Ped­ro Sou­soms.

Nie­ko ne­be­lė­mu­sia­me ket­vir­ta­ja­me ma­če Lau­ry­nas Gri­ge­lis 6:7, 7:5, 3:10 nu­si­lei­do P. Sou­sai.

"Gai­la, kad ne­pa­vy­ko pa­siim­ti nors vie­no taš­ko. Ma­čas bu­vo ge­ras, bet taš­ko paim­ti ne­pa­vy­ko. Tru­pu­tį liūd­na, bet gal­vą aukš­tyn ir į prie­kį. Yra kur to­bu­lė­ti, bet esu lai­min­gas, kad su­žai­džiau tris ma­čus, kad fi­ziš­kai ne­blo­gai at­si­lai­kiau, nors tre­čio ma­čo jau ir ga­lė­jau ne­žais­ti, bet su ka­pi­to­nu nu­spren­dė­me, kad ne­rei­kia, no­rė­jo­si ir dėl žiū­ro­vų su­žais­ti, ku­rie atė­jo mū­sų pa­lai­ky­ti", – po pa­sku­ti­nio su­si­ti­ki­mo sa­kė L. Gri­ge­lis.

Pra­lai­mė­ju­si šį ma­čą Lie­tu­vos rink­ti­nė iš­kri­to į ant­rą­ją Da­vi­so tau­rės var­žy­bų gru­pę. Ar­ti­miau­sias ma­čas lie­tu­vių lau­kia šį rug­sė­jį, o var­žo­vas ir su­si­ti­ki­mo vie­ta paaiš­kės ko­vo vi­du­ry­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.