Baltijos šalių petankės žaidėjai pradėjo "Baltic Cup 2019" sezoną

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ko­man­da "Tie­tai­ge­ri" iš­ko­vo­jo tre­čia­ją vie­tą tarp 21 vyrų ko­man­dos. Me­ta šiau­lie­tis Ri­čar­das Bal­čiaus­kis.

Ge­gu­žės 18 die­ną Šiau­liuo­se, pe­tan­kės aikš­ty­ne prie Talk­šos eže­ro, vy­ko tra­di­ci­nių "Bal­tic Cup 2019" pe­tan­kės var­žy­bų I eta­pas. Ja­me sa­vo ran­kos taik­lu­mą iš­ban­dė tre­je­tai – 12 mo­te­rų ir 21 vy­rų ko­man­da iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos.

Šiau­liams at­sto­va­vo vie­na mo­te­rų ko­man­da bei jung­ti­nė Šiau­lių ir Kau­no klu­bų mo­te­rų ko­man­da, trys vy­rų ko­man­dos ir jung­ti­nė Šiau­lių ir Kau­no klu­bų vy­rų ko­man­da.

Su­žai­dus ke­tu­ris žai­di­mus švei­ca­riš­ka sis­te­ma, ko­man­dos pa­si­da­li­jo į po­gru­pius po 8 ko­man­das. Pir­ma­sis po­gru­pis – pir­mos 8 ko­man­dos – ko­vo­jo dėl pa­grin­di­nių pri­zų ir įskai­ti­nių taš­kų. Ki­tos ko­man­dos ko­vo­jo dėl 9–16 vie­tų ir 17–21 vie­tų, dėl pri­zų pa­guo­dos tur­ny­re.

Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo šiau­lie­čiai – RB LT ko­man­da: Ro­lan­das Ži­ne­vi­čius, Ed­var­das Pau­laus­kas, Pau­lius Ru­lins­kas. Ant­ri li­ko "Vy­rai LT" pe­tan­kės žai­dė­jų tre­je­tas: Al­man­tas Bur­nei­ka, Pau­lius Bag­da­na­vi­čius, Even­tas Jo­čio­nis. Tre­čio­je vie­to­je – "Tie­tai­ge­ri" ko­man­da: Ro­lan­das Kuk­ci­na­vi­čius, šiau­lie­čiai Ri­čar­das Bal­čiaus­kis ir Ari­da­nas Jan­kaus­kas.

Tarp mo­te­rų ge­riau­siai se­kė­si Lat­vi­jos pe­tan­kės žai­dė­joms – MIX LV ko­man­da (Lel­de Stū­re, Je­ka­te­ri­na Soi­ka, Da­ce Ida) iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, ap­len­ku­si ant­ro­je vie­to­je li­ku­sią "Mo­te­rys LT" tre­je­tą (Ir­mą Bag­da­na­vi­čie­nę, Do­rin­gą Bur­nei­kie­nę, šiau­lie­tę And­rą Iva­niuš­čen­ko) ir tre­čią vie­tą lai­mė­ju­sią "Trio LV" (Ai­da Pe­ter­so­ne, Eva Mar­tin­so­ne, In­ga Ap­ma­ne).

Ant­ra­sis "Bal­tic Cup 2019" eta­pas bir­že­lio mė­ne­sį vyks Lat­vi­jo­je, tre­čia­sis lie­pos mė­ne­sį – Es­ti­jo­je.

Pe­tan­kės tur­ny­rą "Bal­tic cup" 2013 me­tais įkū­rė trys klu­bai: "Bou­le" (Lat­vi­ja), "Val­ga" (Es­ti­ja) ir "Šiau­liai". Šeš­tus me­tus spor­ti­nin­kai ren­ka­si kas­met, no­rė­da­mi išaiš­kin­ti ge­riau­sias Bal­ti­jos ša­lių mo­te­rų ir vy­rų pe­tan­kės ko­man­das.

Pe­tan­ki­nin­kai džiau­gė­si ge­rai or­ga­ni­zuo­tu tur­ny­ru, o or­ga­ni­za­to­riai, pe­tan­kės spor­to klu­bo "Šiau­liai" na­riai, dė­ko­jo vi­siems, pri­si­dė­ju­siems, kad tur­ny­ras įvyk­tų.

Pe­tan­kės en­tu­zias­tai kiek­vie­ną tre­čia­die­nį nuo 18 va­lan­dos spor­to aikš­ty­ne prie Talk­šos eže­ro kvie­tė vi­sus no­rin­čius su­si­pa­žin­ti su pe­tan­kės žai­di­mu ir jį iš­ban­dy­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.