Baltijos regbio "Top" lygos finale žais Šiaulių grandai

"Balt­rex-Šiau­liai" nuo­tr.
Pus­fi­na­ly­je "Balt­rex-Šiau­liai" (mė­ly­na ap­ran­ga) nu­ga­lė­jo "Mies­nie­ki" eki­pą ir pa­te­ko į fi­na­lą.

Sa­vait­ga­lį paaiš­kė­jo Bal­ti­jos reg­bio "Top" ly­gos fi­na­lo da­ly­viai. Kaip jau įpras­ta, fi­na­le įvyks "Pie­ti­nia der­bis" – dvie­jų Šiau­lių reg­bio gran­dų "Balt­rex-Šiau­lių" ir "Vai­ro-Kal­vio-Ju­po­jos" kak­to­mu­ša.

Pus­fi­na­ly­je šiau­lie­čiai pra­no­ko Lat­vi­jos eki­pas. "Balt­rex-Šiau­liai" 45:22 (24:0) nu­ga­lė­jo "Mies­nie­ki" (Lat­vi­ja) ir dar nė kar­to šia­me "Top" ly­gos se­zo­ne ne­pa­ty­rę pra­lai­mė­ji­mo už­tik­rin­tai žen­gė į tur­ny­ro fi­na­lą.

Mar­ty­no Lianz­ber­go ir Ig­no Jan­kai­čio ve­da­mi šiau­lie­čiai jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je su­si­kro­vė 24 taš­kų pra­na­šu­mą. Pa­si­nau­do­ję var­žo­vų at­si­pa­lai­da­vi­mu, lat­viai ant­ra­ja­me kė­li­ny­je priar­tė­jo iki 12 taš­kų (12:24), bet tuo­met "Balt­rex-Šiau­liai" su­siė­mė ir vėl nu­to­lo. Nu­ga­lė­to­jams M. Lianz­ber­gas pel­nė 15 taš­kų, Vy­ta­ras Bloš­kys – 8, I. Jan­kai­tis, Kęs­tu­tis Kar­baus­kas, Do­vy­das Smo­lens­kas ir Do­na­tas Trum­pic­kas – po 5.

Ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti I. Jan­kai­tis ir El­mars Še­fa­novs­kis ("Mies­nie­ki").

Čem­pio­no ti­tu­lą gi­nan­tis Šiau­lių "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" jau pus­fi­na­ly­je pri­ver­tė ge­ro­kai su­ne­rim­ti sa­vo sir­ga­lius. Ed­mun­do Šča­vins­ko tre­ni­ruo­ja­ma "Top" ly­gos de­biu­tan­tė "Gar­kal­ne-Li­vo­nia" ko­man­da Šiau­liuo­se me­tė rim­tą iš­šū­kį la­biau­siai ti­tu­luo­tai Lie­tu­vos reg­bio ko­man­dai, bet ant­ra­ja­me kė­li­ny­je sa­vo jė­gą pa­ro­dę šiau­lie­čiai iš­ko­vo­jo per­ga­lę 38:32 (13:18).

Šiau­lių klu­bas pir­mas iš­si­ver­žė į prie­kį 3:0, bet vė­liau sve­čiai iš Lat­vi­jos iš­nau­do­jo var­žo­vų klai­das ir iš­si­ver­žė į prie­kį 18:6. Vis dėl­to jau ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je "Vai­ras-Kal­vis-Ju­po­ja" ne tik iš­ly­gi­no, bet ir per­svė­rė re­zul­ta­tą (25:18). Nors tuo­met "Li­vo­nia" eki­pa dar su­ge­bė­jo iš­ly­gin­ti re­zul­ta­tą (25:25), šei­mi­nin­kai per 10 mi­nu­čių pel­nė 13 taš­kų iš ei­lės ir var­žo­vų že­mi­ni­mas pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tė­mis jau ma­čo baig­ties ne­pa­kei­tė. Šiau­lie­čiams 18 taš­kų pel­nė Do­na­tas Vi­li­ma­vi­čius, 5 – Dai­va­ras Jo­nai­tis, Mo­des­tas Be­ke­ris, Eval­das Šti­ti­lis ir Ei­man­tas Ba­ga­raus­kas.

Ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ei­man­tas Ba­ga­raus­kas ("Vai­ras") bei Ped­ro Ca­ce­res Ger­zo­nas ("Gar­kal­ne-Li­vo­nia"). E. Ba­ga­raus­kas į Šiau­lius su­grį­žo po ke­le­rių me­tų, pra­leis­tų reg­bio vals­ty­bė­je Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je.

Dra­ma­tiš­ka ko­va se­zo­ną bai­gė Šiau­lių "Šiau­lių" ir Kau­no "Žal­gi­rio" klu­bai. Jie Šiau­liuo­se su­si­ko­vė dėl penk­to­sios vie­tos. Rung­ty­nes 20:19 (7:14) lai­mė­jo šiau­lie­čiai.

Pir­muo­sius 5 taš­kus šei­mi­nin­kams pel­nė San­ta­ras Kar­ny­tis, dar 2 pri­dė­jo re­zul­ta­ty­viau­sias "Top" ly­gos žai­dė­jas Ma­tas Mie­žys. Bet tuo­met že­mi­ni­mus at­li­ko žal­gi­rie­čiai Ge­das ir Val­das Mon­gi­nai, rea­li­za­ci­jos smū­gius tiks­liai at­li­ko Dai­nius Ta­mo­liū­nas ir "Žal­gi­ris" lai­mė­jo pir­mą kė­li­nį 14:7. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je M. Mie­žys rea­li­za­vo du bau­dos smū­gius, o po Ri­man­to Ze­rin­gio že­mi­ni­mo ir dar vie­nos M. Mie­žo rea­li­za­ci­jos "Šiau­liai" iš­si­ver­žė į prie­kį 20:14. Li­kus žais­ti 10 min., žai­džian­ty­sis "Žal­gi­rio" tre­ne­ris Fe­lo Sang­we­ni su­švel­ni­no sa­vo eki­pos at­si­li­ki­mą iki mi­ni­mu­mo. Nors pa­sku­ti­nė­mis mi­nu­tės žal­gi­rie­čiai "štur­ma­vo" var­žo­vų aikš­tės plo­tą, jau­nie­ji šiau­lie­čiai at­si­lai­kė ir šven­tė per­ga­lę.

Ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Fe­lo Sang­we­ni ("Žal­gi­ris") ir Ntan­do Ma­nyos­ha ("Šiau­liai").

Fi­na­luo­se bus žai­džia­ma iki dvie­jų per­ga­lių. Pir­mo­sios fi­na­lo rung­ty­nės bus žai­džia­mos rug­sė­jo 28 die­ną, ant­ro­sios – spa­lio 5 die­ną. Jei pri­reiks tre­čių­jų su­si­ti­ki­mų, jie vyks spa­lio 12 die­ną.