Ar FA "Šiauliai" priartės prie trečiosios vietos?

Vai­dos BAB­RAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
Sau­gas Jus­tas Pet­ra­vi­čius per še­še­rias rung­ty­nes FA "Šiau­liams" pel­nė še­šis įvar­čius.
Jau šian­dien FA "Šiau­liai"vyks­ta į Kė­dai­nius, kur su­žais LFF I ly­gos 26-ojo tu­ro rung­ty­nes prieš tre­čio­je vie­to­je žen­gian­čius Kė­dai­nių "Ne­vė­žio" fut­bo­li­nin­kus. Ar pa­vyks šiau­lie­čiams šio­se rung­ty­nė­se priar­tė­ti prie tre­čio­sios tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tos?
Kė­dai­nių eki­pa per pa­sta­rą­sias ket­ve­rias rung­ty­nes neiš­ko­vo­jo nė vie­no taš­ko, nu­si­leis­ta Kre­tin­gos "Mi­ni­jai", Tel­šių "Džiu­gui", Kau­no "He­gel­mann" ir Vil­niaus "Vy­čiui". Per vi­sas šias rung­ty­nes kė­dai­nie­čiai pel­nė pen­kis įvar­čius, o pra­lei­do net vie­nuo­li­ka įvar­čių.

Tuo tar­pu Šiau­lių eki­pa pa­sta­ruo­ju me­tu še­še­rias rung­ty­nes paei­liui žen­gia be pra­lai­mė­ji­mų – iš­ko­vo­tos net pen­kios per­ga­lės ir pa­siek­tos vie­nos ly­gio­sios. Per šias rung­ty­nes šiau­lie­čiai pel­nė net 23 įvar­čius, o į sa­vo var­tus pra­lei­do 6 įvar­čius.

LFF I ly­go­je pa­gal re­zul­ta­ty­vu­mą pir­mau­ja Kė­dai­nių "Ne­vė­žio" puo­lė­jas Eval­das Ku­gys. Re­zul­ta­ty­vu­mu Eval­dui kiek nu­si­lei­džia FA "Šiau­liai" puo­lė­jas Do­na­tas Ko­ni­kas, ku­ris šį se­zo­ną ver­tė var­ti­nin­kus trauk­ti ka­muo­lius iš var­tų jau 14 kar­tų ir ly­go­je pa­gal šį ro­dik­lį žen­gia tre­čias.

Jus­tas Pet­ra­vi­čius per pa­sta­rą­sias še­še­rias rung­ty­nes pel­nė net še­šis įvar­čius ir sva­riai pri­si­dė­jo prie šiau­lie­čių ko­man­dos pel­ny­tų įvar­čių.

"Ko­man­da da­bar yra pa­sie­ku­si ge­rą for­mą, jau­ni žai­dė­jai įga­vo dau­giau pa­tir­ties, jau­čia­si, kad esa­me pa­to­bu­lė­ję, to­dėl pa­vyks­ta vyk­dy­ti tre­ne­rių tiks­lus ir pa­siek­ti per­ga­les", – sa­ko fut­bo­li­nin­kas. Pak­laus­tas, ko­kio žai­dy­bi­nio pla­no daž­niau­siai lai­ko­si prieš to­kio pa­jė­gu­mo ko­man­das kaip "Ne­vė­žis", J. Pet­ra­vi­čius at­sa­kė, kad rung­ty­nės su pa­jė­gio­mis ko­man­do­mis rei­ka­lau­ja di­de­lės kon­cent­ra­ci­jos ir su­si­kau­pi­mo: "Jei­gu pa­vyks­ta ne tik už­tik­rin­tai gin­tis, bet ir ata­kuo­jant panau­do­ti sa­vo pro­gas, pa­vyks­ta pa­siek­ti tei­gia­mą re­zul­ta­tą."