FA "Šiau­lius" na­muo­se ly­dė­jo sėk­mė

Vai­dos BAB­RAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
FA "Šiau­liai" na­muo­se šven­tė per­ga­lę 5:0.

Sek­ma­die­nį Šiau­lių Gy­ta­rių dirb­ti­nės dan­gos sta­dio­ne FA "Šiau­liai" su­žai­dė pir­mą­sias na­mų rung­ty­nes ir iš­ko­vo­jo už­tik­rin­tą per­ga­lę 5:0 prieš Kau­no FC "Stumb­ras B" ko­man­dą.

Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­go­je rung­ty­niau­jan­čiai FA "Šiau­liai" ko­man­dai tai jau ant­ro­ji per­ga­lė iš tre­jų žais­tų rung­ty­nių.

Na­mų rung­ty­nė­se du įvar­čius pel­nė Do­na­tas Ko­ni­kas, po kar­tą pa­si­žy­mė­jo Do­mi­ny­kas Ku­bi­lins­kas ir Ka­ro­lis Man­ti­nis, o kar­tą ka­muo­lį var­žo­vai pa­siun­tė į sa­vo var­tus.

Pa­lai­ky­ti šiau­lie­čių fut­bo­li­nin­kų su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys žiū­ro­vų. Grįž­tan­čio Šiau­lių vy­rų fut­bo­lo sir­ga­liai lau­kė tre­jus me­tus.