Iš socialinių tinklų – į galeriją Italijoje

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pa­veiks­lu de­ši­nė­je Egi­di­jus God­liaus­kas at­si­lie­pė į įvy­kius Len­ki­jo­je, kai šio­je ša­ly­je iš pa­ro­dos bu­vo pa­ša­lin­tas Na­ta­lios LL vi­deo­me­no kū­ri­nys, ku­ria­me jau­na mo­ter­si taip pat val­go ba­na­ną.
Jo­niš­kie­čio dai­li­nin­ko Egi­di­jaus God­liaus­ko trys abst­rak­ci­jos iš­ke­lia­vo į Ita­li­jo­je Pa­du­jos mies­te vei­kian­čią ga­le­ri­ją. Pa­veiks­lai bus eks­po­nuo­ja­mi ke­lio­se tarp­tau­ti­nė­se me­no pa­ro­do­se-mu­gė­se. Dar­bus ga­le­ri­ja pa­ste­bė­jo so­cia­li­nia­me tink­le "Ins­tag­ram".

Pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti

Egi­di­jaus God­liaus­ko abst­rak­ci­jos bus eks­po­nuo­ja­mos dai­lės ga­le­ri­jo­je Pa­du­jos mies­te, esan­čia­me už 40 ki­lo­met­rų nuo tu­ris­tų itin pa­mėg­tos Ve­ne­ci­jos. Pa­gal me­tams pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį ga­le­ri­ja įsi­pa­rei­go­jo dar­bus eks­po­nuo­ti ke­lio­se tarp­tau­ti­nė­se me­no pa­ro­do­se-mu­gė­se, kur dar­bus no­rin­tie­ji ga­lės ir įsi­gy­ti.

Šiuo­lai­ki­nio me­no ga­le­ri­jos "Pat­ri­zio con­tem­po­ra­ry" va­do­vas, pa­ma­tęs E. God­liaus­ko pa­veiks­lus ins­tag­ra­me, pa­ra­šė jam ir pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti.

"Pir­mas kon­tak­tas įvy­ko dar praė­ju­sių me­tų spa­lį, bet sua­be­jo­jau, nes už pa­slau­gą, kad jie rek­la­muo­ja au­to­rių, ve­žio­ja jo dar­bus po pa­ro­das-mu­ges, rei­kia su­mo­kė­ti ko­mi­si­nį mo­kes­tį. Pir­miau­sia pa­si­do­mė­jau, ko­kia tai ga­le­ri­ja, ko­kia jų veik­la, ar yra ži­no­mi, ver­ti­na­mi ir ap­svars­tęs at­sa­kiau, kad su­tin­ku. Pa­si­ra­šė­me kont­rak­tą, pa­siū­liau tris di­des­nio for­ma­to 1x1,2 met­ro dar­bus: "Kū­no de­for­ma­ci­ja", "De­gan­tis van­duo", "La­šai". Jiems ti­ko ir pa­veiks­lai be­veik prieš mė­ne­sį iš­va­žia­vo į Ita­li­ją", – pa­sa­ko­jo Dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys E. God­liaus­kas.

Pas­ta­ruo­ju me­tu jau­nas me­ni­nin­kas, įkū­ręs sa­vo me­no stu­di­ją Jo­niš­ky­je, daug vaikš­čio­ja po gim­tą­jį mies­tą, ste­bi jį, ieš­ko įdo­mių de­ta­lių, pie­šia es­ki­zus. Jis ruo­šia­si nu­ta­py­ti sa­vo mies­tui skir­tą cik­lą pa­veiks­lų, ku­riuos pri­sta­tys pa­ro­do­je lapk­ri­čio mė­ne­sį. Šie dar­bai bus at­si­skai­ty­mas už Sa­vi­val­dy­bės skir­tą sti­pen­di­ją.

O dar prieš tai, rug­sė­jo 6-ąją, jo dar­bų pa­ro­da "Syntaxis/meno sin­tak­sė" bus ati­da­ry­ta Kau­no kul­tū­ros cent­re.

Rū­pi ir pa­sau­lio ak­tua­li­jos

Jo­niš­kie­tis šiuo­lai­ki­nės dai­lės at­sto­vas ta­po ne tik abst­rak­ci­jas, kar­tais jo pa­veiks­luo­se at­si­du­ria kont­ro­ver­siš­kai ver­ti­na­mų po­li­ti­kų – JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Tram­po, Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no – po­rtre­tai.

Jam rū­pi ir pa­sau­lio kul­tū­ros ak­tua­li­jos, me­no su­var­žy­mo, cen­zū­ros pa­si­reiš­ki­mas įvai­rio­se ša­ly­se. Jis sa­vaip rea­ga­vo į įvy­kį, kai šių me­tų ba­lan­dį kaip ne­pa­do­rus iš pa­ro­dos Len­ki­jo­je Var­šu­vo­je vei­kian­čia­me na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je bu­vo pa­ša­lin­tas 1975 me­tų vi­deo­me­no kū­ri­nys "Sztu­ka kon­sump­cyj­na" ("Var­to­to­jiš­kas me­nas"). Šia­me me­ni­nin­kės Na­ta­lios LL kū­ri­ny­je vaiz­duo­ja­ma jau­na mo­te­ris, su di­de­liu ma­lo­nu­mu val­gan­ti ba­na­ną. Kū­ri­nys iš ga­le­ri­jos bu­vo pa­ša­lin­tas po to, kai di­rek­to­rius Jer­zy Mi­zio­le­kas bu­vo iš­kvies­tas į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją.

Pro­tes­tuo­da­mi Len­ki­jos opo­zi­ci­jos at­sto­vai ir me­ni­nin­kai in­ter­ne­te ėmė skelb­ti nuo­trau­kas, ku­rio­se jie nu­si­fo­tog­ra­fa­vę pa­tys val­gan­tys ba­na­nus.

"Aš nu­ta­piau to­kį ba­na­ną val­gan­čios mo­ters pa­veiks­lą, ku­rį pa­tei­kiau Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­dai. Bu­vo įdo­mu, ko­kios reak­ci­jos su­lauk­siu. Ta­čiau nei­gia­mų at­si­lie­pi­mų ne­bu­vo, bent jau jie ma­nęs ne­pa­sie­kė. Daug kam iš ap­si­lan­kiu­sių pa­ro­do­je kaip tik tas pa­veiks­las pa­ti­ko. Tur­būt žmo­nės iš­lais­vė­jo, be to, pa­gau­na es­mę, ką me­ni­nin­kas no­ri pa­sa­ky­ti, pa­tys do­mi­si me­no ak­tua­li­jo­mis", – pa­sa­ko­jo jo­niš­kie­tis.

Pak­laus­tas, koks me­nas da­bar po­pu­lia­rus, E. God­liaus­kas sa­ko, kad la­bai di­de­lę įta­ką da­ro me­di­jos, so­cia­li­niai tink­lai, inf­luen­ce­riai. Tik me­no ži­no­vai to­kioms įta­koms at­spa­rūs.

Pa­sak jo­niš­kie­čio, me­nas ne­pri­va­lo bū­ti gra­žus, jis tik yra įran­kis kū­rė­jo ran­ko­se, ku­ris sie­kia pa­ro­dy­ti sa­vo idė­jas. Me­nas tu­ri kel­ti klau­si­mų, ska­tin­ti mąs­ty­ti, o ne bū­ti tie­siog de­ko­ra­ci­ja ant sie­nos.

Susijusios naujienos