Šiltnamyje nustebino neįprasta pomidoro forma

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Au­ge­ni­ja Ja­šins­kie­nė užau­gi­no neįp­ras­tos for­mos po­mi­do­rą.

Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių mies­te­lio gy­ven­to­ja Au­ge­ni­ja Ja­šins­kie­nė jau 40 me­tų sa­vo kie­mo šilt­na­my­je au­gi­na įvai­rias dar­žo­ves, ta­čiau šiais me­tais mo­te­ris pa­ste­bė­jo du į vie­ną suau­gu­sius po­mi­do­rus, ku­rie sa­vo for­ma nu­ste­bi­no sen­jo­rę.

Mo­te­ris sa­ko, jog neįp­ras­tą dar­žo­vę šilt­na­my­je pa­ste­bė­jo ne­ti­kė­tai. Iš sėk­lų užau­gi­nu­si po­mi­do­ro dai­gą net ne­si­ti­kė­jo, jog jo at­ski­ri vai­siai suaugs į vie­ną.

„Jau 40 me­tų au­gi­nu po­mi­do­rus ir nie­ko pa­na­šaus nė­ra pa­si­tai­kę. Dau­giau vi­sa­me šilt­na­my­je to­kių po­mi­do­rų nė­ra ir ant krū­mo vie­nin­tė­lis toks bu­vo“, – sa­ko mo­te­ris.