Šiaulių universitetas sulaukė 700 stojančiųjų prašymų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tą pra­šy­muo­se stu­di­juo­ti ba­ka­lau­ro stu­di­jo­se įra­šė 700 abi­tu­rien­tų.
Pir­ma­die­nį bai­gė­si pra­šy­mų į ba­ka­lau­ro stu­di­jas aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se tei­ki­mas. Šiau­lių uni­ver­si­te­te, pa­na­šiai kaip ir per­nai, pir­muo­ju eta­pu iš vi­so pa­teik­ta apie 700 pra­šy­mų stu­di­juo­ti ba­ka­lau­ro stu­di­jo­se. Tuo tar­pu Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te – dvi­gu­bai dau­giau, be­veik 1400. Šis uni­ver­si­te­tas po­pu­lia­res­nis ir tarp už­sie­nie­čių.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas len­kia dvi­gu­bai

Tiek praė­ju­siais me­tais, tiek šiais pir­mu nu­me­riu Šiau­lių uni­ver­si­te­tą rin­ko­si apie 200 abi­tu­rien­tų. Iš vi­so pa­teik­ta 700 pra­šy­mų.

Taip pat su­lauk­ta apie tris de­šim­tis pra­šy­mų iš už­sie­nio ša­lių jau­nuo­lių, dau­giau­sia iš Ar­mė­ni­jos, In­di­jos, Ka­zachs­ta­no, Uk­rai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Ni­ge­ri­jos, Ga­nos.

"Šių me­tų si­tua­ci­ja nuo per­nykš­tės ski­ria­si po ke­lis ar ke­lio­li­ka pra­šy­mų, ta­čiau tiks­lius skai­čius ko­men­tuo­ti kol kas šiek tiek anks­ti – tu­ri­me pa­lauk­ti penk­ta­die­nio, kai LA­MA BPO skelbs kvie­ti­mus stu­di­juo­ti", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė doc. dr. Re­na­ta Bil­bo­kai­tė, lai­ki­nai ei­nan­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rės pa­rei­gas.

Pa­na­šiai kaip ir per­nai, sto­jan­tie­ji dau­giau­siai ren­ka­si Ang­lų fi­lo­lo­gi­jos, Eko­no­mi­kos ir vi­sas pe­da­go­gi­nes stu­di­jų pro­gra­mas. Už­sie­nio ša­lių sto­jan­tie­ji Šiau­lių uni­ver­si­te­te ren­ka­si eko­no­mi­kos, pro­gra­mų sis­te­mų, so­cia­li­nio dar­bo, vers­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jas.

"Lie­tu­vo­je esa­me ži­no­mi kaip mo­ky­to­jų ren­gi­mo cent­ras, to­dėl mū­sų pe­da­go­gi­nės pro­gra­mos tra­di­ciš­kai su­ren­ka stu­di­juo­jan­čių­jų gru­pes. Lie­tu­vo­je ypač pa­klau­si IT spe­cia­lis­tų pro­fe­si­ja, to­dėl pla­nuo­ja­me, kad ir mū­sų Prog­ra­mų sis­te­mų stu­di­jų pro­gra­ma taip pat tu­rės sa­vo stu­den­tų gru­pę", – sa­kė doc. dr. R. Bil­bo­kai­tė.

Tuo tar­pu Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te šie­met pir­muo­ju eta­pu iš vi­so pa­teik­ta be­veik 1400 pra­šy­mų stu­di­juo­ti ba­ka­lau­ro stu­di­jo­se. Ly­gi­nant su praė­ju­siais me­tais, pra­šy­mų skai­čius taip pat pa­na­šus. Pra­šy­mus stu­di­juo­ti pa­tei­kė ir dau­giau kaip 500 jau­nuo­lių iš už­sie­nio ša­lių: Lat­vi­jos, Uk­rai­nos, Ka­zachs­ta­no, Gru­zi­jos, In­di­jos, Bang­la­de­šo, Ni­ge­ri­jos, Ga­nos.

Ypač po­pu­lia­rios Svei­ka­tos moks­lų kryp­ties stu­di­jų pro­gra­mos: ki­ne­zi­te­ra­pi­ja, ra­dio­lo­gi­ja, slau­ga, taip pat psi­cho­lo­gi­jos bei in­for­ma­ti­kos stu­di­jų pro­gra­mos.

Ma­gist­ran­tų ne­ma­žė­ja

Lie­pos 10 die­ną bai­gė­si pa­grin­di­nis priė­mi­mo eta­pas į ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas Šiau­lių uni­ver­si­te­te. Be­si­ren­kan­čių­jų ant­ro­sios pa­ko­pos stu­di­jas skai­čius, ly­gi­nant su preai­tų me­tų re­zul­ta­tais, iš­lie­ka sta­bi­lus – sto­jan­čių­jų ne­ma­žė­ja. Į ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas šiuo me­tu yra priim­ta jau per 130 bū­si­mų­jų ma­gist­ran­tų – už­pil­dy­tos vi­sos vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mos stu­di­jų vie­tos (apie 80), o da­lis ma­gist­ran­tų stu­di­jas fi­nan­suos sa­vo lė­šo­mis.

Ga­lu­ti­nis priim­tų­jų skai­čius paaiš­kės nau­jų moks­lo me­tų pra­džio­je, nes priė­mi­mas į ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas tę­sia­si to­liau. Nuo lie­pos 16 die­nos pra­si­dė­jo pa­pil­do­mas priė­mi­mo eta­pas, ku­ris tę­sis iki rugp­jū­čio 14 die­nos.

Pag­rin­di­nio priė­mi­mo į ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas re­zul­ta­tai ro­do, kad dau­giau­siai sto­jan­čių­jų šiais me­tais rin­ko­si to­kias stu­di­jų pro­gra­mas, kaip So­cia­li­nis dar­bas, Vie­ša­sis val­dy­mas, Eko­no­mi­ka, Edu­ko­lo­gi­ja, Mu­zi­kos pe­da­go­gi­ka – čia su­for­muo­tos gau­siau­sios ma­gist­ran­tų gru­pės.

"Pas­te­bi­me, kad sie­kis įgy­ti iš­si­la­vi­ni­mą, su­tei­kian­tį dar aukš­tes­nio ly­gio kom­pe­ten­ci­jas ir kva­li­fi­ka­ci­ją, plės­ti pro­fe­si­nės veik­los sri­tis, pre­ten­duo­ti į aukš­tes­nes ar ki­tos sri­ties pa­rei­gas dar­be, at­ve­da vis dau­giau ko­le­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių ab­sol­ven­tų", – sa­kė doc. dr. R. Bil­bo­kai­tė.

Tuo tar­pu ma­gist­ro stu­di­jas Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te po dvie­jų eta­pų jau pa­si­rin­ko dau­giau stu­den­tų ne­gu per­nai po tri­jų eta­pų.

Dė­me­sys in­ži­ne­ri­niams moks­lams

Spe­cia­lis­tai su in­ži­ne­ri­niu iš­si­la­vi­ni­mu la­bai rei­ka­lin­gi rin­kai ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ta­čiau di­džiau­sia pro­ble­ma, su ku­ria su­si­du­ria­ma, yra ne­pa­kan­ka­mas jau­nuo­lių pa­si­ruo­ši­mas in­ži­ne­ri­nėms stu­di­joms. Tai at­spin­di ir sto­ji­mų re­zul­ta­tai į šias pro­gra­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Kas da­ro­ma Šiau­liuo­se, kad si­tua­ci­ja keis­tų­si į ge­ra?

"Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vas. Jų dė­ka jau ne pir­mus me­tus vyk­do­me STEAM pro­gra­mas, ku­rios lei­džia į uni­ver­si­te­tą kvies­ti mo­ki­nius ir su jais dirb­ti spe­cia­liuo­se gam­tos moks­lų už­siė­mi­muo­se. Taip pat uni­ver­si­te­te jau daug me­tų vei­kia ir pui­ki jau­nų­jų fi­zi­kų mo­kyk­la "Fo­to­nas". Šiais me­tais daug dė­me­sio sky­rė­me ir in­ži­ne­ri­nių stu­di­jų vie­ši­ni­mui bei po­pu­lia­ri­ni­mui.

Apsk­ri­tai rei­kia pa­ste­bė­ti, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai pa­lan­kus ko­mu­ni­ka­ci­nis fo­nas bū­tent tiks­lių­jų, gam­tos moks­lų, in­ži­ne­ri­jos stu­di­joms – sie­kia­ma at­kreip­ti dė­me­sį į šios sri­ties spe­cia­lis­tų trū­ku­mą bei ga­ran­tuo­tą kar­je­rą, bai­gus to­kias stu­di­jas. Vis dėl­to in­ži­ne­ri­nės stu­di­jos Šiau­lių uni­ver­si­te­te dar tu­ri su­lauk­ti sa­vo lai­ko", – sa­kė doc. dr. R. Bil­bo­kai­tė.

Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas taip par rea­guo­ja į in­ži­ne­ri­jos spe­cia­lis­tų po­rei­kį. Aukš­to­sios mo­kyk­los tink­la­la­py­je skel­bia­ma, kad nuo šių me­tų uni­ver­si­te­tas ak­ty­viai pra­dė­jo in­ži­ne­ri­nių kla­sių stei­gi­mą Klai­pė­dos gim­na­zi­jo­se, kur be­si­mo­kan­tiems moks­lei­viams pa­mo­kas ves ne tik mo­ky­to­jai, bet ir uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai. Šiuo tiks­lu moks­lei­viams įren­gia­mos ir spe­cia­lios la­bo­ra­to­ri­jos. Sie­kia­ma, kad moks­lei­viai įgau­tų in­ži­ne­ri­nius pa­grin­dus ir bū­tų tin­ka­mai pa­si­ruo­šę stu­di­joms uni­ver­si­te­te.

Su­si­do­mė­ji­mas aukš­to­jo moks­lo stu­di­jo­mis ne­ma­žė­ja

LA­MA BPO skel­bia, kad su­si­do­mė­ji­mas stu­di­jo­mis Lie­tu­vo­je šie­met neats­lū­go net ir ma­žė­jant abi­tu­rien­tų skai­čiui. Nors bran­dos ates­ta­tus ga­vu­sių­jų, pa­ly­gin­ti su per­nai, su­ma­žė­jo 2,6 tūks­tan­čio, Bend­ro­jo priė­mi­mo in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je šiais me­tais įsi­re­gist­ra­vo vos pu­sant­ro šim­to sto­jan­čių­jų ma­žiau ne­gu per­nai: šie­met 34 940, per­nai – 35 116 pre­ten­den­tų. Iš jų pra­šy­mus su pa­si­rink­tais pa­gei­da­vi­mais pa­tei­kė 26 789 (2018 m. – 27 269) no­rin­tie­ji stu­di­juo­ti ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se.

Ne­pai­sant aukš­tes­nių rei­ka­la­vi­mų, tai­ko­mų sie­kian­tiems ne­mo­ka­mo aukš­to­jo moks­lo, šių me­tų abi­tu­rien­tai juos įvei­kė ne­tgi leng­viau nei anks­tes­nių me­tų. Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos bei aukš­tų­jų mo­kyk­lų nu­sta­ty­tus priė­mi­mo rei­ka­la­vi­mus ati­ti­ko 810 abi­tu­rien­tų dau­giau nei per­nai: šie­met – 9 979, 2018 m. – 9 169 jau­nuo­liai.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, aukš­čiau­siu pa­gei­da­vi­mu daž­niau­siai nu­ro­do­mos Vers­lo ir vie­šo­sios va­dy­bos, Svei­ka­tos moks­lų stu­di­jų kryp­čių gru­pių pro­gra­mos, nors pa­sta­rų­jų po­pu­lia­ru­mas kiek su­ma­žė­jo, ly­gi­nant su praė­ju­siais me­tais. Ko­le­gi­jo­se pa­si­rin­ki­mo ten­den­ci­jos iš­li­ko la­bai ar­ti­mos praė­ju­siems me­tams, o uni­ver­si­te­tų sek­to­riu­je kiek pa­di­dė­jo trau­ka į so­cia­li­nių moks­lų stu­di­jų kryp­čių pro­gra­mas. In­ži­ne­ri­jos moks­lus ren­ka­si šiek tiek dau­giau sto­jan­čių­jų. Ir ko­le­gi­jo­se, ir uni­ver­si­te­tuo­se su­ma­žė­jo su­si­do­mė­ji­mas tei­se.

Sie­kian­tie­ji uni­ver­si­te­ti­nio iš­si­la­vi­ni­mo pir­me­ny­bę tei­kia stu­di­joms Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Prio­ri­te­tą ko­le­gi­nėms stu­di­joms tei­kian­tys sto­jan­tie­ji pra­šy­muo­se daž­niau­siai nu­ro­do Kau­no ir Vil­niaus ko­le­gi­jas.

Kvie­ti­mai stu­di­juo­ti sto­jan­tie­siems bus siun­čia­mi lie­pos 26 d. Su­tar­tys su pa­kvies­tai­siais stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se bus su­da­ro­mos nuo lie­pos 29 d. iki lie­pos 31 d.

ŠU nuo­tr.
Doc. dr. Re­na­ta Bil­bo­kai­tė, lai­ki­nai ei­nan­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­di­jų pro­rek­to­rės pa­rei­gas, sa­ko, kad šių me­tų si­tua­ci­ja nuo per­nykš­tės ski­ria­si ne­žy­miai.

Komentarai

kodėl    Pen, 2019-07-26 / 21:24
rašo apie Šiaulių universitetą, o ištisai minimas Klaipėdos universitetas, gimnazijos? Kur Kaunas, Vilnius ? Gal reikia ir rašyti apie Šiaulius, neužsiimant nelygiaverčiais lyginimais?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.