Šiaulietės paplūdimio tinklininkės – tarp stipriausių Lietuvos 18-mečių

Da­ly­vių nuo­tr.
Šiau­lie­tės Lau­ra Va­lio­ny­tė (kai­rė­je) ir Ug­nė Bal­ta­ra­gy­tė Lie­tu­vos jau­ni­mo U-18 mer­gi­nų pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­te pel­nė ket­vir­tą­ją vie­tą.

Sa­vait­ga­lį Ro­kiš­ky­je vy­ko Lie­tu­vos jau­ni­mo U-18 mer­gi­nų pa­plū­di­mio tink­li­nio čem­pio­na­to fi­na­li­nis eta­pas, ku­ria­me rung­ty­nia­vo ir Šiau­lių spor­to cent­ro "Du­by­sa" auk­lė­ti­nės Lau­ra Va­lio­ny­tė ir Ug­nė Bal­ta­ra­gy­tė (tre­ne­ris Dai­nius Ku­čins­kas).

28 laips­nių karš­tis, tre­jos var­gi­nan­čios rung­ty­nės, ir šiau­lie­tės pa­te­ko tarp 8 stip­riau­sių Lie­tu­vos 18-me­čių ko­man­dų. Bur­tai lėmė, jog dėl pa­te­ki­mo į stip­riau­sių­jų ket­ver­tu­ką Lau­ra ir Ug­nė su­si­ti­ko su Kau­no SM "Star­tas" auk­lė­ti­nė­mis Ka­mi­le Zo­kai­te ir Mig­le Šid­laus­kai­te (tre­ne­rė Jo­li­ta Vir­bic­kie­nė).

Praė­ju­sia­me eta­pe kau­nie­tėms šiau­lie­tės nu­si­lei­do 1:2, ta­čiau šį kar­tą ko­vai mer­gi­nos bu­vo nu­si­tei­ku­sios rim­čiau. Po ly­giai to­kios pat var­gi­nan­čios ir įtemp­tos ko­vos kaip ir pir­ma­ja­me eta­pe šiau­lie­tės šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 2:1 (15:21; 21:12; 15:12).

Pus­fi­na­ly­je Lau­ra ir Ug­nė su­si­ti­ko su Vil­niaus TMC-1 auk­lė­ti­nė­mis Aria­na Rud­kovs­ka­ja ir Gab­rie­le Pet­raus­kai­te (tren. Pau­lius Ma­tu­lis). Rung­ty­nės nuo pat pra­džios pa­kry­po ne šiau­lie­čių nau­dai ir at­si­ties­ti bu­vo su­dė­tin­ga. Nu­si­leis­ta re­zul­ta­tu 0:2 (10:21; 15:21).

Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos Lau­ra ir Ug­nė ki­bo į at­la­pus Vil­niaus pa­plū­di­mio tink­li­nio klu­bo "Auks­ma" auk­lė­ti­nėms Da­nie­lei Kve­da­rai­tei ir Ga­bi­jai Stra­še­vi­čiū­tei (tren. Ma­rius Va­si­liaus­kas).

Rung­ty­nių pra­džio­je šiau­lie­tės lai­kė žai­di­mą sa­vo ran­ko­se ir pir­mą­jį se­tą lai­mė­jo 21:17. Ant­ra­ja­me se­te pir­mau­jan­ti ko­man­da kei­tė­si ke­le­tą kar­tų, šiau­lie­tėms pir­mau­jant 18:15 per­ga­lė at­ro­dė ran­ka pa­sie­kia­ma, ta­čiau mer­gi­nos slys­te­lė­jo ir pa­lei­do ją iš ran­kų pra­lai­mė­da­mos 18:21.

Le­mia­ma­me se­te šiau­lie­tėms jau te­ko vy­tis var­žo­ves, ta­čiau vil­nie­tės ne­ma­ži­no tem­po ir lai­mė­jo ko­vą 15:10 bei už­si­ka­bi­no bron­zos me­da­lius.

Fi­na­li­nia­me eta­pe var­žė­si 11 ko­man­dų ir iš­ko­vo­tą ket­vir­tą­ją vie­tą šiau­lie­čių tre­ne­ris D. Ku­čins­kas ver­ti­na ge­rai.

"Api­bend­ri­nant tur­ny­rą rei­kia pa­sa­ky­ti, kad tu­rė­jo­me daug ir įvai­rių rung­ty­nių, ku­rios vie­naip ar ki­taip lei­do pa­to­bu­lė­ti ir ženg­ti nors ir ma­žą, bet žings­ne­lį pir­myn tiek mer­gi­noms kaip ko­man­dai, tiek man kaip tre­ne­riui", – sa­kė D. Ku­čins­kas.

Da­ly­vių nuo­tr.
Ža­liais marš­ki­nė­liais pa­si­puo­šu­si Šiau­lių spor­to cent­ro "Du­by­sa" pa­plū­di­mio tink­li­nio ko­man­da (iš kai­rės) Ug­nė Bal­ta­ra­gy­tė, tre­ne­ris Dai­nius Ku­čins­kas ir Lau­ra Va­lio­ny­tė kar­tu su var­žy­bų Ro­kiš­ky­je or­ga­ni­za­to­riais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.