Šiauliečių laimėjimai Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate

Da­ly­vių nuo­tr.
Tris die­nas Tra­kuo­se vy­ku­sia­me at­vi­ra­me Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­te pui­kiai se­kė­si šiau­lie­čiams, iš­ko­vo­ju­siems net penk­ta­da­lį vi­sų ap­do­va­no­ji­mų.
Sa­vait­ga­lį Tra­kuo­se vy­ko Lie­tu­vos bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas, ku­ria­me ypač sėk­min­gai pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­ti­nin­kai. Šiau­lių spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" ir Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos irk­luo­to­jai lai­mė­jo 42 me­da­lius iš 216. Tai – dau­giau nei penk­ta­da­lis. Ka­no­ji­nin­kai lai­mė­jo 23 me­da­lius iš 84, o bai­da­ri­nin­kai – 19 iš 132.

Įvai­rio­se rung­ty­se, vy­ku­sio­se tris die­nas, dau­giau­siai pir­mos vie­tos lai­mė­ji­mų – tris – ir vie­ną ant­ros vie­tos ap­do­va­no­ji­mą tarp ka­no­ji­nin­kų pel­nė Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė. Ji trium­fa­vo vien­vie­te ka­no­ja 500 m rung­ty­je, to­kio­je pat dis­tan­ci­jo­je dvi­vie­te ka­no­ja kar­tu su Rū­ta Da­gy­te bei 200 m dis­tan­ci­jo­je dvi­vie­te kar­tu su Eve­li­na Se­ra­fi­nai­te. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo irk­luo­da­ma to­kią pat dis­tan­ci­ją vien­vie­te ka­no­ja (nu­ga­lė­to­ja ta­po R. Da­gy­tė).

Tarp bai­da­ri­nin­kų net pen­kis pir­mos vie­tos ap­do­va­no­ji­mus iš­ko­vo­jo Ie­va Vai­tie­kū­nai­tė: 200 m dis­tan­ci­jo­je vien­vie­te, dvi­vie­te kar­tu su pa­ne­vė­žie­te Anas­ta­si­ja Kras­no­va, ke­tur­vie­te kar­tu su A. Kras­no­va, G. Pa­li­šaus­kai­te ir G. Ga­dei­ky­te, 500 m dis­tan­ci­jo­je kar­tu su plun­giš­ke Gre­ta Ga­dei­ky­te bei 1000 m dis­tan­ci­jo­je ke­tur­vie­te kar­tu su G. Rauc­ky­te, A. Kras­no­va (abi iš Pa­ne­vė­žio) ir elekt­re­niš­ke G. Pa­li­šaus­kai­te.

Ka­no­ji­nin­kai iš vi­so lai­mė­jo ke­tu­ris pir­mos vie­tos, še­šis ant­ros vie­tos ir 13 tre­čios vie­tos ap­do­va­no­ji­mų. Bai­da­ri­nin­kai lai­mė­jo še­šis pir­mos vie­tos, aš­tuo­nis ant­ros vie­tos ir pen­kis tre­čios vie­tos ap­do­va­no­ji­mus.

Kai ku­rio­se rung­ty­se šiau­lie­čiams vi­sai ne­daug pri­trū­ko sėk­mės iki tre­čios vie­tos. Kon­ku­ren­ci­ja var­žy­bo­se bu­vo ne­ma­ža, nes var­žė­si ne tik Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Suo­mi­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos (Ka­ra­liau­čiaus sri­ties) vie­ni iš pa­jė­giau­sių irk­luo­to­jų.

Be­ne la­biau­siai nu­džiu­gi­no Au­ri­mo Lan­ko, Ed­vi­no Ra­ma­naus­ko ir bro­lių Min­dau­go ir Si­mo­no Mal­do­nių per­ga­lė 500 m dis­tan­ci­jo­je ke­tur­vie­te bai­da­re. Po šios per­ga­lės lie­tu­viams at­si­vė­rė tie­sus ke­lias ko­vo­ti dėl ge­riau­sių­jų vie­tos To­ki­jo olim­pia­do­je.

"La­bai no­rė­tų­si ir dau­giau olim­pie­čių, ta­čiau ar su­ge­bės ki­ti bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jai pa­kel­ti sa­vo meist­riš­ku­mą tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se, klau­si­mas, į ku­rį at­sa­kys tik lai­kas", – sa­kė ka­no­ji­nin­kų tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.