Savivaldybės administracijoje – vėl laisva kėdė

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju pa­bu­vęs vos pu­sant­ro mė­ne­sio, Er­nes­tas Mon­čaus­kas (kai­rė­je) iš­plau­kia į kol kas ne­ži­no­mus van­de­nis.
Radviliškio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – vėl per­mai­nos. Nes­pė­jęs ap­šil­ti ko­jų ir ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­dir­bęs vos pu­sant­ro mė­ne­sio iš pa­rei­gų at­si­sta­ty­di­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Er­nes­tas Mon­čaus­kas, iš vie­nų pa­rei­gų į ki­tas šo­ki­nė­jan­tis lyg per ban­gas.

At­si­sa­kė po­sto

Ket­vir­ta­die­nį įvy­kęs ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jui E. Mon­čaus­kui ta­po dar vie­no jo kar­je­ros laip­te­lio pa­bai­ga.

Dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė jo at­si­sta­ty­di­ni­mo pra­šy­mui ir bal­sa­vo už tai, kad jis bū­tų at­leis­tas iš šių po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gų.

Į po­li­ti­ką E. Mon­čaus­kas atė­jo iš Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­no kė­dės, kai juo pa­ti­kė­ję rin­kė­jai kon­ser­va­to­rių par­ti­jos na­rį iš 49-os šios par­ti­jos są­ra­šo po­zi­ci­jos iš­kė­lė į de­vin­tą­ją.

Tuo­met E. Mon­čaus­kas at­si­sa­kė su po­li­ti­ko pa­rei­go­mis ne­su­de­ri­na­mo se­niū­no po­sto ir, da­vęs prie­sai­ką, ta­po Ta­ry­bos na­riu.

Tą­kart šis E. Mon­čaus­ko žings­nis bu­vo priim­tas kaip są­ži­nin­ga rin­kė­jų va­lios iš­raiš­ka.

Ta­čiau la­bai grei­tai E. Mon­čaus­kas at­si­sa­kė Ta­ry­bos na­rio man­da­to, o ge­gu­žės 6 die­ną, me­ro tei­ki­mu, pri­ta­rus dau­gu­mai Ta­ry­bos na­rių, bu­vo pa­skir­tas į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo kė­dę ir ta­po Jo­lan­tos Mar­gai­tie­nės de­ši­nią­ja ran­ka.

Nau­jo­jo­je kė­dė­je pa­sė­dė­jęs vos pu­sant­ro mė­ne­sio, E. Mon­čaus­kas nu­ta­rė po­sto at­si­sa­ky­ti. Pas­ta­ra­sis jo ap­si­spren­di­mas opo­zi­ci­jai su­kė­lė daug klau­si­mų.

Mo­ty­vai neaiš­kūs

Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to "Už ge­res­nį gy­ve­ni­mą vi­siems" va­do­vas Ge­di­mi­nas Lip­ne­vi­čius no­rė­jo su­ži­no­ti, kas lėmė to­kį jo spren­di­mą.

Klaus­ta, ar tai nė­ra su­si­ję su šiuo me­tu vyks­tan­čiais teis­mi­niais pro­ce­sais dėl ga­li­mai ap­gau­lin­gos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo E. Mon­čaus­ko va­do­vau­ja­ma­me ka­ra­tė klu­be "Ry­tų ko­vo­to­jas"? Tei­rau­ta­si, ar tik jis ne­no­ri vėl užim­ti se­niū­no kė­dės, ku­ri te­bė­ra lais­va? Sua­be­jo­ta ir tuo, ar te­be­vyks­tan­tys teis­mai ne­sut­ruk­dė E. Mon­čaus­kui gau­ti lei­di­mą dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

Į tri­bū­ną išė­jęs E. Mon­čaus­kas ne­daug­žo­džia­vo ir į pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­kė trum­pai, bet ap­ta­kiai – esą tai jo as­me­ni­nis ap­si­spren­di­mas, ku­rio nelėmė nei vyks­tan­tys teis­mai, nei ki­tos prie­žas­tys.

Me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, lai­da­vęs už E. Mon­čaus­ką, ir šį­kart jį pa­lai­kė: esą jam vėl kan­di­da­tuo­ti į mies­to se­niū­no po­stą ne­be­rei­kės – jis ne­va tu­ri tei­sę bet ka­da į jį su­grįž­ti.

E. Mon­čaus­ko at­sa­ky­mas apie as­me­ni­nį ap­si­spren­di­mą ne­pa­ti­ko "dar­bie­tei" Zi­tai Žvi­kie­nei. Ji jau­ną val­di­nin­ką pa­ti­ki­no, kad, tai ne­bė­ra jo as­me­ni­nis rei­ka­las.

Pa­sak Z. Žvi­kie­nės, tei­siš­kai jis ga­lė­jo at­si­sa­ky­ti po­li­ti­ko man­da­to net ir pri­sie­kęs, ga­lė­jo tap­ti ir po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nu, ta­čiau, sua­be­jo­jo Ta­ry­bos na­rė, ar to­kiais sa­vo šo­ki­nė­ji­mais jis neiš­da­vė rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo juo?

Čia vėl­gi bend­ra­par­tie­tį už­sto­jo me­ras, pa­ti­kin­da­mas, kad E. Mon­čaus­kas nie­kur iš ra­jo­no ne­pa­bėgs, kad jis ir to­liau dirbs ko­man­do­je, o rink­tis tin­ka­mes­nę vie­tą esą tu­ri tei­sę kiek­vie­nas.

Ko­kią vie­tą val­dan­čių­jų ko­man­do­je ke­ti­na užim­ti E. Mon­čaus­kas, me­ras A. Če­po­no­nis nein­for­ma­vo.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jo po­stas E. Mon­čaus­kui taip ir ne­ta­po sa­vas – daž­ną sa­vai­tę jo skel­bia­mo­je dar­bot­var­kė­je bū­da­vo nu­ro­dy­ta ap­ta­ki fra­zė: "Dar­bas su do­ku­men­tais, Sa­vi­val­dy­bei ak­tua­lių klau­si­mų de­ri­ni­mas".

Už šios fra­zės pa­pras­tai sle­pia­ma­si, kai ne­tu­ri­ma pa­ro­dy­ti konk­re­čių dar­bų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.