"Šaltinio" darbuotojai miesto valdžiai – nesusiję su Šiauliais

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas apie miesto vaikų globos namus "Šaltinis": "Ši įstaiga niekaip nesusieta su Šiaulių gyvenimu."
Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mai "Šal­ti­nis" taps mies­to Sa­vi­val­dy­bės įstai­ga ir grei­čiau­siai bus su­jung­ta su Šiau­lių su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mais. Mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė pe­rim­ti neį­ga­lius vai­kus glo­bo­jan­čio "Šal­ti­nio" stei­gė­jo tei­ses iš So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Šios įstai­gos va­do­vai, pro­fe­si­nė są­jun­ga pra­šė juos iš­girs­ti, bet Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ne­ma­tė rei­ka­lo kal­bė­tis su ko­lek­ty­vu.

Prof­są­jun­ga: "Su mu­mis nie­kas ne­si­kal­ba"

Apie ga­li­mą "Šal­ti­nio" per­da­vi­mą Sa­vi­val­dy­bei kal­ba­ma jau ke­le­tą mė­ne­sių. Tai kė­lė įtam­pą ne tik pa­čio­je įstai­go­je, bet ir Kū­di­kių na­muo­se, nes su­jun­giant dvi įstai­gas, dar­bo ne­tek­tų da­lis dar­buo­to­jų.

"Šal­ti­nio" pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Li­na Ju­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę pra­šy­da­mi su­si­ti­ki­mo su mies­to val­džia, ta­čiau ga­vo me­ro at­sa­ky­mą: ka­dan­gi įstai­ga yra mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo, Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri pa­grin­do su­si­ti­ki­mams.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Šal­ti­nio" pro­fe­si­nės są­jun­gos "So­li­da­ru­mas" pir­mi­nin­kė Li­na Ju­rie­nė sa­kė, jog dar­buo­to­jai dar pa­ko­vos už sa­vo tei­ses.

Praė­ju­sią sa­vai­tę įstai­gos pro­fe­si­nė są­jun­ga Vil­niu­je, prie So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos bu­vo su­ren­gu­si pi­ke­tą. Pir­mi­nin­kė ti­ki­no, kad nors su jais su­si­ti­ko vi­ce­mi­nist­rė, re­zul­ta­to pa­siek­ti ne­pa­vy­ko. Jie no­rė­jo, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rio­je bū­tų ap­tar­tas įstai­gos per­da­vi­mo, re­for­mos so­cia­li­niai as­pek­tai.

Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas Ta­ry­bos na­rius pa­ti­ki­no, kad po pi­ke­to "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jai ne­va li­ko pa­ten­kin­ti, to­dėl jie ne­be­pi­ke­tuo­ja prie Sa­vi­val­dy­bės prieš po­sė­dį. K. Ju­rie­nė pa­tvir­ti­no, kad tai vi­siš­ka ne­tie­sa, pi­ke­tuo­ti prie Sa­vi­val­dy­bės kol kas jie net ne­ke­ti­no.

Ar tar­nams rink­tis po­nus?

Me­ras A. Vi­soc­kas aiš­ki­no, kad kal­bos dėl "Šal­ti­nio" per­da­vi­mo vyks­ta jau dau­giau nei pus­me­tį: "Nuo praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio kal­ban­tis tarp ma­nęs, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir mi­nis­te­ri­jos".

Ta­čiau spren­di­mo pro­jek­tas Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je at­si­ra­do sku­bo­tai, pa­sku­ti­nę aki­mir­ką. Jį pa­svars­ty­ti spė­jo tik vie­nas Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas, su­si­rin­kęs pa­pil­do­mai. Po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir "Šal­ti­nio" at­sto­vai. Ko­mi­te­tas spren­di­mo pro­jek­tui ne­pri­ta­rė. Po aud­rin­gos dis­ku­si­jos, net ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai Vio­le­ta Lau­ga­lie­nė ir Vy­tau­tas Juš­kus ne­pa­lai­kė spren­di­mo pro­jek­to. Jie pri­si­pa­ži­no, kad trūks­ta in­for­ma­ci­jos, rei­kė­tų iš­klau­sy­ti ir įstai­gų at­sto­vus. Ta­čiau po po­ros die­nų Ta­ry­bos po­sė­dy­je abu val­dan­čių­jų at­sto­vai jau draus­min­gai spau­dė myg­tu­ką "už".

Ko­mi­te­te Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, pa­klaus­tas, ko­dėl ne­si­kal­ba su "Šal­ti­nio" žmo­nė­mis, at­sa­kė, kad ne­tu­ri tei­si­nio pa­grin­do. Jis aiš­ki­no, kad įstai­gos stei­gė­jo klau­si­mas spren­džia­mas ki­tu ly­giu ir re­to­riš­kai klau­sė, ar sam­do­mo di­rek­to­riaus ar­ba dar­buo­to­jų rei­kia klaus­ti, ko­kio sa­vi­nin­ko jie no­rė­tų?

Spren­di­mas su še­šė­liais

"Ši įstai­ga nie­kaip ne­su­sie­ta su Šiau­lių gy­ve­ni­mu", – pa­reiš­kė me­ras Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu apie Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mus "Šal­ti­nis".

Pa­kal­bin­ta L. Ju­rie­nė pri­si­pa­ži­no, kad to­kie žo­džiai ją pri­bloš­kė. Juk įstai­ga vei­kia Šiau­liuo­se, čia dir­ba šiau­lie­čiai, tei­kia pa­slau­gas mies­to vai­kams.

"Mes juk jų rin­kė­jai", – pri­mi­nė pro­fsą­jun­gos pir­mi­nin­kė.

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys Vai­das Ba­cys ak­cen­ta­vo, kad tik at­vi­ras kal­bė­ji­ma­sis su "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jais ga­lė­tų nuim­ti įtam­pą dėl spren­di­mų, ku­rie tu­rės bū­ti priim­ti.

Po­sė­dy­je Ta­ry­bos na­rys Vai­das Ba­cys ne­slė­pė, kad dau­ge­lis po­li­ti­kų ga­vo ir "Šal­ti­nio", ir Kū­di­kių na­mų at­sto­vų raš­tų. Jis pri­ta­rė me­ro sie­kiui efek­ty­vin­ti įstai­gų veik­lą, ir pri­mi­nė, kad dar prieš mė­ne­sį ra­šė Ad­mi­nist­ra­ci­jai raš­tą, pra­šy­da­mas pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, kas vyks­ta, kaip vyks­ta, ta­čiau bu­vo ig­no­ruo­ja­mas.

"Mes esa­me mies­to Ta­ry­bos na­riai. Tie, ku­rie mums ra­šo, ne­svar­bu, ar jie mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo, ar mū­sų, jie yra mū­sų rin­kė­jai, mes kal­ba­me ir jų var­du. Šian­die­ni­niai mū­sų kal­bė­ji­mai pa­lie­čia ir juos. Ir vi­siš­kai at­vi­ras kal­bė­ji­ma­sis nuim­tų tam tik­rus mi­tus. Čia yra kal­ba apie at­vi­ru­mą, prii­mant tuos spren­di­mus, nors su­tin­ku, kad jie tu­rės bū­ti priim­ti", – ban­dė išaiš­kin­ti V. Ba­cys.

An­ta­nas Bar­tu­lis re­to­riš­kai klau­sė, ar sam­do­mo di­rek­to­riaus ar­ba dar­buo­to­jų rei­kia klaus­ti, ko­kio sa­vi­nin­ko jie no­rė­tų?

"Nie­ka­da nė­ra vy­kę to­kie at­vi­ri pro­ce­sai nuo pat pra­džių", – sa­vaip at­ro­dė me­rui.

Po­sė­džio me­tu A. Vi­soc­kas aiš­ki­no, kad kol kas svars­to­mas tik vie­nos įstai­gos – "Šal­ti­nio" – klau­si­mas. Ta­čiau iš­va­ka­rė­se ke­tu­riems ko­mi­te­to na­riams Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė pri­sta­tė dvi sche­mas, kaip bū­tų "Šal­ti­nis" jun­gia­mas su Kū­di­kių na­mais.

Vie­nu va­rian­tu abie­jų įstai­gų pa­sta­tuo­se be so­cia­li­nės ir spe­cia­li­zuo­tos vai­kų glo­bos bū­tų tei­kia­mos pa­pil­do­mos pa­slau­gos, to­kios, kaip pa­gal­ba šei­moms, au­gi­nan­čioms neį­ga­lius vai­kus, na­muo­se, trum­pa­lai­kė glo­ba ne­pil­na­me­tėms ma­moms su vai­kais ir pa­na­šiai. To­kiu at­ve­ju per abi įstai­gas "at­lik­tų" apie 40 dar­buo­to­jų.

Ki­tu at­ve­ju – vie­to­je pa­pil­do­mų pa­slau­gų vie­na­me iš pa­sta­tų bū­tų įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mai. Ta­da be dar­bo lik­tų dvi­gu­bai dau­giau abie­jų įstai­gų dar­buo­to­jų.

Ta­čiau to­kių Ad­mi­nist­ra­ci­jos sche­mų ne­ma­tė di­džio­ji da­lis Ta­ry­bos na­rių.

Mar­ty­nas Šiur­kus siū­lė ko­le­goms išei­tį – spren­di­mo priė­mi­mą ati­dė­ti mė­ne­siui.

"Nep­riim­ki­me spren­di­mo, neiš­siaiš­ki­nę si­tua­ci­jos, kad ne­bū­tų su­si­prie­ši­ni­mo tarp įstai­gų, tarp žmo­nių. Rei­kia su­bur­ti gru­pę, jei rei­kia, pa­kvies­ti iš mi­nis­te­ri­jos at­sto­vą, po­li­ti­kus, įstai­gų at­sto­vus. Be jo­kių še­šė­lių priim­ki­me spren­di­mus", – kvie­tė M. Šiur­kus.

Val­dan­čio­sios dau­gu­mos de­vy­nio­lik­tu­kui opo­zi­ci­jos at­sto­vų ar­gu­men­tai įspū­džio ne­pa­da­rė. Spren­di­mas priim­tas jų bal­sais.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-06-11 / 09:29
Čia ir absoliučiam diletantui aišku, jog savivaldybei perėmus Šaltinį nebebus taip, kad 50 vaikų(vaikštančių, bet kiek mažiau- daugiau socialiai apribotų) prižiūrėtu 80 darbuotojų, čia tik prie komunizmo taip galėjo būti, ir tai dar kažin. Kad tos įstaigos personalas nori aiškumo- tai labai gerai ir jie yra visiškai teisūs, siekdami savo teisių, bet kad miesto biudžetui tokios struktūros įstaiga yra per didelė prabanga, tai dar labiau aišku.
Miestiete    Ant, 2019-06-11 / 09:56

In reply to by miestietis

Jus bent isivaizduojat kokia ten darbo specifika? Tik mamos seimoje dirba 24h per para,kurios ir virejos,skalbejos,gydytojos , psichologes,finansu ministres ir aukles.Jus siulot soc.darbuotojoms ten apsigyventi,jei jums personalo per daug?
darbuotoja    Tre, 2019-06-12 / 14:55

In reply to by miestietis

o savivaldybe sugebejo islaikyti apie 90 darbuotoju su 20 kudikiu.o cia tai kosmosas.savivaldybe manau visiskai nekontroliavo direktores veiklos.nes esame girdeje negraziu jos veiksmu ir ivaikinant kudikius.
darbuotoja    Pen, 2019-06-14 / 11:17

In reply to by miestietis

savivaldybes kudikiu namuose dirba 90 darbuotoju,o gyvena kol kas 20 kudikiu.Savivaldybe direktores nekontroliavo,ji valde,kaip tik norejo,tiek nesamoniu pridarius,visas miestas zino,tik kazkaip savivaldybes darbuotojams neidomu,nes ja visiskai atseit pasitikedavo jos sovietiniu darbu.
Jooo    Ant, 2019-06-11 / 21:17
Atsiskleidžia tikrasis mero veidas.Ne pirmas kartas kai jis rūšiuoja žmones-šiauliečiai nešiauliečiai.Kai vyko susitikimas su sodų bendrijų atstovais meras pareiškė-sodai tai ne Šiauliai! Tai va toks jis "dievukas".
kvepia pinigai    Tre, 2019-06-12 / 08:45
Cia tik europos sajungos pinigai .Kudikiu namu direktore Kardasiene neiseina is savivaldybes.ir jau pries metus apsiskelbe ,kad bus dvieju istaigu vadove.tai apie koki skaidruma musu savivaldybes kalbeti.tegul savivaldybe pasigylina kaip su 20vaiku kudikiu namuose dirba 90darbuotoju.kiek kliurku pridare atiduodama kudikius globon direktore.Jos savivaldybes darbuotojai visiskai nekontroliavo.Apie jos tarybines veiklas visas miesta zino.tik ne savivaldybe.O jei palies Saltinio 50 naslaiciu su negalia,tai sukils tikrai visi Siaulieciai.Visai europa suzinos ka isdarineja.
Gerb.Merui    Tre, 2019-06-12 / 09:24
Jus pats uzaugote vaiku namuose.Mes Siaulieciai Jums patikejom atsakomybe uz Siauliu miesto zmones.Tad turesite atsakyti uz net tokias mintis ,kad nakvynes namus isteigti salia mokyklu,gyvenamuose rajonuose.Ir dar savivaldybes darbuotojai Siauliecius pavadino netolerantiskais.Mes nenorime ,kad alkoholikai,iskrypeliai gasdintu musu vaikus.Saltinio vaikai su negalia turi gyventi ten kur gyvena.ten ju namai.artimi zmones,atsojancias motinas.Klausimas merui-ar Jus pageidautumete,kad Jusu abiems vaikams pakeistu motina ir teva,bei gyvenimo vieta.Jei nors laseli turite sazines,o ne viska skaiciuojate pinigais,tai susimastykite.Visi Siauliai zino,kad pardave savivaldybe dabartinius nakvynes namus krasto apsaugai uz labai didelius pinigus.ir neturit kur alkoholinku deti.Tik prasau nesikesinkit i naslaiciu namus.
Kaip nesusieta    Tre, 2019-06-12 / 10:13
Mere.noriu primimti kad vaikai naslaiciai tai musu visu vaikai.kaip tai su jumis nesusije.istaigoje dirba Siauliu miesto gyventojai.kai balsavimas vyko i mero postus.tai skandavote .kad uz Siauliu gyventojus kovosite.o po keliu menesiu jau nebesusije.Visi dirbantys Saltinyje su negalia turinciais vaikais Siauliu miesto gyventojai.Tai mieli Siaulieciai va kokios kalbos .turbut nei vienos savivaldybes meras nedrystu taip komentuoti.
gyventojas Siauliu    Tre, 2019-06-12 / 12:57
Grazina miesta uz europos sajungos pinigus,kad uzsidetu pliusa,kaip miestas isgrazejo,o kad neskaidriai darbus atlieka jautriausiom temom-vaikai,darbuotojai jau ne be ju reikalas.Kai pakvips dideliais pinigais tikrai pasidarys savivaldybes reikalas.turetu ministerija duoti uz sujungima didelius pinigus,kad taip is karto sutiko perimti.o kas jiems tie vaikai,ar skauda galvas jiems
Asai    Tre, 2019-06-12 / 13:03
Ka matys naslaiciai vaikai ir dar su negalia.. nakvynes namus..baisiau nei baisu..kur vaiku teises..negi Dubijos gatvej kur salia bendrabuciu negali isteigti tu nakvynes namu..kazkoks absurdas..
Prisirpome    Tre, 2019-06-12 / 14:14
Gerausias bajeris, kai miesto viduryje (prie buvusios Kanapos, prie Senojo bokšto) įrengta antkapių prekyvietė. Gal tai irgi mero proveržis verslo srityje? Tai bomžai tiesiog nestebina centre.
Siauliu m.gyventoja    Pen, 2019-06-14 / 11:35
Gerb.savivaldybes atstovai,prasau nevaidinti nekaltu avineliu ir itikt politikams,kad pinigu daugiau gautumet.Ar pamirsote,kad tarnaujat Siauliu miesto gyventojams .Jei priimsite gyventojams absurdiskus sprendimu,nedirbsit ten.duosime i teismus uz nesuvokiamu protais sprendimus.o jei naslaicius iskraustysite is ju namu,tai visam Pasauliui paskelbsim,kokie besirdziai vadovauja miestui.Nepamirskit,kad jus atsakingi uz GYVENTOJUS IR VAIKUS MUSU.
Šiaulietė    Pen, 2019-06-14 / 22:28
Be abejo ,Kardašienė turi stiprų užnugarį, o šaltiniečiai pasirinko ne tą profsąjungą, kuri galėtų padėti,sprendžiant tokius klausimus.
Vada    Sek, 2019-11-10 / 17:30
Kad šias įstaigas reikia optimizuoti, niekas neabejoja, bet arogancija ir paipūtimas ne vietoje ir ne laiku. Žmonės bijo likti be darbo, reikia su jais kalbėtis, bet Šiaulių meras geriausiai karpo juosteles, o jo pavaduotojai nei lenda iš kabinetų, bijo žmonių. Apsimelavę, sudarkę miestą jie ir toliau tik griuna, ardo niokoja net žmonių gyvenimus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.