Romansai skambėjo pusketvirtos valandos

Ge­di­mi­no AND­RA­ŠIŪ­NO al­bu­mo nuotr.
Folk­lo­ro an­samb­lis "Klė­čia" ro­man­sus at­li­ko pa­čiu se­niau­siu bū­du, be akom­pa­ni­men­to – taip, kaip jie bu­vo dai­nuo­ja­mi, ką tik pra­dė­ję plis­ti Lie­tu­vo­je.
Joniškio rajone, Kirnaičiuose, tra­di­ci­nė­je ro­man­sų po­pie­tė­je "Ar pa­žįs­ti tu pie­vų žie­de­lį" kon­cer­ta­vo še­šio­li­ka šio žan­ro kū­ri­nius at­lie­kan­čių ko­lek­ty­vų, su­lauk­ta gau­saus bū­rio klau­sy­to­jų. Ele­gan­tiš­kiau­siu res­pub­li­ki­nio ren­gi­nio da­ly­viu iš­rink­tas jo­niš­kie­tis Bro­nius Zas­tars­kis.

Ro­man­sus dai­na­vo sa­vi­veik­li­nin­kai iš Jo­niš­kio, Ak­me­nės, Pak­ruo­jo, Pas­va­lio, Pa­ne­vė­žio, Rad­vi­liš­kio ir Šiau­lių ra­jo­nų – net po ke­le­tą ko­lek­ty­vų. Pa­si­ro­dė so­lis­tas Pau­lius Jur­gai­tis, akor­deo­nu gro­jo kraš­tie­tis, šiuo me­tu Šiau­liuo­se be­si­mo­kan­tis No­jus Rim­kus.

Ren­gi­nio ve­dė­jos Li­na Va­liu­kie­nė ir Sta­sė Berk­lo­vie­nė po dai­ni­nin­kų į sce­ną kvie­tė Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los šo­kių gru­pę ir pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos šo­kių ko­lek­ty­vą "Gied­ru­ma".

Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius Ge­di­mi­nas And­ra­šiū­nas džiau­gė­si ir ste­bė­jo­si, kad tra­di­ci­nė po­pie­tė šie­met su­lau­kė neį­ti­kė­ti­no po­pu­lia­ru­mo – pa­si­klau­sy­ti ro­man­sų suė­jo, su­va­žia­vo apie tris šim­tus žmo­nių. Kon­cer­tas už­tru­ko net pus­ket­vir­tos va­lan­dos.

"Net oras bu­vo pa­lan­kus dai­ni­nin­kams bei klau­sy­to­jams – karš­tis at­lė­gęs. Prieš ren­gi­nį su­lau­kiau sa­vi­veik­li­nin­kų iš Šiau­lių ra­jo­no skam­bu­čio: ar tik­rai po­pie­tė įvyks, ar įma­no­ma kon­cer­tuo­ti, kai to­kie karš­čiai svi­li­na? At­sa­kiau po­kštu: su­si­tar­kit su gam­ta... Pa­si­ro­do, su­si­tar­ti pa­vy­ko", – juo­ka­vo kul­tū­ros darbuotojas.

Anks­tes­niais me­tais res­pub­li­ki­nė­je ro­man­sų po­pie­tė­je bū­da­vo ren­ka­ma gražiausios/elegantiškiausios skry­bė­lai­tės (vie­no iš žan­ro at­ri­bu­tų) sa­vi­nin­kė. Šioje  šven­tė­je or­ga­ni­za­to­riai pa­siū­lė iš­rink­ti ele­gan­tiš­kiau­sią dai­ni­nin­ką. Klau­sy­to­jų daž­niau­siai pa­mi­nė­ta pa­var­dė – Bro­nius Zas­tars­kis, vi­suo­me­nei se­niai pa­žįs­ta­mas kul­tū­ros žmo­gus, sa­vi­veik­los en­tu­zias­tas, mu­zi­kan­tas.

"Dau­giau nei aš­tuo­nias­de­šim­tį me­tų skai­čiuo­jan­tis Bro­nius ele­gan­ci­ja, lai­ky­se­na sce­no­je nea­be­jo­ti­nai len­kė ke­lis kar­tus jau­nes­nius sa­vi­veik­li­nin­kus. No­mi­nan­tui skir­tas pri­zas – iš­vaiz­di ša­ku­tė su stir­nos ra­gu", – sa­kė G. And­ra­šiū­nas.

Po­pie­tė "Ar pa­žįs­ti tu pie­vų žie­de­lį" tra­di­ciš­kai vyk­da­vo Ja­kiš­kių dva­re. Bet šie­met paaiš­kė­jo, jog dva­ro pa­tal­pos kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį užim­tos. Ir ro­man­sų ren­gi­nys pa­kei­tė vie­tą – per­si­kė­lė po Kir­nai­čių par­ko me­džiais.

Ge­di­mi­no AND­RA­ŠIŪ­NO al­bu­mo nuotr.
Šo­ka "Gied­ru­mos" sa­vi­veik­li­nin­kai.
Ge­di­mi­no AND­RA­ŠIŪ­NO al­bu­mo nuotr.
Bro­nius Zas­tars­kis (ant­ras iš kai­rės) iš­rink­tas ele­gan­tiš­kiau­siu ro­man­sų po­pie­tės vy­ru.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos