Meškuičiuose karaliavo romansai

Ma­to GUL­BI­NO nuo­tr.
Ro­man­sų va­ka­rą pa­puo­šė ret­ro sti­lius.
Bo­bų va­sa­ros su­šil­dy­tą penk­ta­die­nio va­ka­rą Meš­kui­čiuo­se ka­ra­lia­vo ro­man­sai.

Jau tra­di­ci­niu ta­pęs ren­gi­nys ,,Tu atei­si va­ka­rui nu­rau­dus“, kaip ir kas­met su­trau­kė pil­nu­tė­lę sa­lę žiū­ro­vų. Sva­jin­gus, me­lo­din­gus ro­man­sus at­li­ko Jo­niš­kio, Kel­mės, Pas­va­lio ir Šiau­lių ra­jo­nų ko­lek­ty­vai.

Ren­gi­nio me­tu pa­si­ro­dė ir du vie­ti­niai ko­lek­ty­vai – Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro Meš­kui­čių fi­lia­lo vo­ka­li­niai mo­te­rų an­samb­liai ,,Smil­te­lė“ ir ,,Vil­tis“, ku­riems va­do­vau­ja Ra­sa Zel­bie­nė.

Meš­kui­tiš­kiai di­džiuo­ja­si sa­vo ko­lek­ty­vais, o ypač "Vil­ti­mi", ku­ri ne pir­mus me­tus neį­ga­lių­jų me­no ko­lek­ty­vų šven­tės-kon­kur­so ,,Vil­ties paukš­tė“ at­ran­ki­nia­me tu­re Plun­gė­je" ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Ro­man­sų va­ka­re sa­lė­je ir fo­je bu­vo pa­reng­ti fo­tog­ra­fi­jų kam­pe­liai, ku­riuos api­pa­vi­da­li­no Da­li­ja Ulins­kie­nė. Kon­cer­tą ve­dė Meš­kui­čių gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Da­nu­tė Na­vic­kie­nė.

Susijusios naujienos