Regbininkai pradeda kovą dėl olimpinės svajonės

LRF nuo­tr.
Lie­tu­vos reg­bio-7 rink­ti­nė pa­si­ruo­šu­si ko­voms Eu­ro­pos čem­pio­na­te.
Lie­tu­vos vy­rų reg­bio-7 rink­ti­nei atė­jo mak­si­ma­lių iš­ban­dy­mų me­tas. Jau šį sa­vait­ga­lį Zag­re­be (Kroa­ti­ja) pra­si­dės Eu­ro­pos čem­pio­na­to "Trop­hy" di­vi­zio­no tur­ny­ras, ku­ria­me Lie­tu­vos ko­man­dos tiks­lai yra am­bi­cin­gi – ke­lia­la­pis į eli­ti­nį di­vi­zio­ną bei olim­pi­nį at­ran­kos tur­ny­rą.

Šių me­tų Lie­tu­vos rink­ti­nės lau­kia du "Trop­hy" tur­ny­ro eta­pai. Pir­ma­sis – Kroa­ti­jo­je, o ant­ra­sis – dar po sa­vai­tės bus su­reng­tas Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je.

Pir­mo­jo eta­po C gru­pė­je lie­tu­viai žais su Da­ni­jos, Kroa­ti­jos ir Bul­ga­ri­jos ko­man­do­mis. A gru­pė­je rung­ty­niaus Šve­di­ja, Liuk­sem­bur­gas, Lat­vi­ja bei Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na, B gru­pė­je – Bel­gi­ja, Iz­rae­lis, Uk­rai­na bei Če­ki­ja.

Su­su­ma­vus dvie­jų eta­pų re­zul­ta­tus, "Trop­hy" čem­pio­nai iš­ko­vos ke­lia­la­pį į eli­ti­nį "Grand Prix" di­vi­zio­ną. Tur­ny­ro fi­na­li­nin­kai pel­nys tei­sę da­ly­vau­ti To­ki­jo olim­pi­nių žai­dy­nių at­ran­kos tur­ny­re.

Lie­tu­vos vy­rų rink­ti­nės su­dė­tis: Ar­man­das Ka­li­naus­kas, Ala­nas Ala­saus­kis, Do­na­tas Trum­pic­kas, Do­na­tas Vi­li­ma­vi­čius, Do­vy­das Tau­jans­kas, Vy­ta­ras Bloš­kys, Jo­nas Mi­kal­čius, Mar­ty­nas Lianz­ber­gas, Nor­ber­tas Ra­dze­vi­čius, Taut­vy­das Kra­saus­kas, Žy­gi­man­tas Ra­džius, Ar­nas Ur­bo­nas, Ig­nas Jan­kai­tis, Ma­tas Mie­žys. Tre­ne­ris – Pat­ric­kas Al­le­nas-Ros­sas, va­do­vas – Pau­lius Zu­ba­vi­čius, gy­dy­to­jas – Al­man­tas Vi­rui­šis.

Į rink­ti­nės su­dė­tį su­ge­bė­jo pa­tek­ti sun­kią ko­jos trau­mą prieš dve­jus me­tus pa­ty­ręs J. Mi­kal­čius. Nors su­tar­tį su Ang­li­jos "Pre­mier" ly­gos klu­bų su­tar­tį tu­rė­ju­siam lie­tu­viui bu­vo pa­žeis­tas ner­vas ir daug kas abe­jo­jo ga­li­my­bė­mis tęs­ti kar­je­rą, ko­vin­ga­sis reg­bi­nin­kas su­ge­bė­jo at­si­sta­ty­ti ir įro­dy­ti rink­ti­nės tre­ne­riams sa­vo ver­tę. Vie­nin­te­lis rink­ti­nės nau­jo­kas – Ang­li­jo­je rung­ty­niau­jan­tis Nor­ber­tas Ra­dze­vi­čius.

Lie­tu­vos rink­ti­nės pa­si­ruo­ši­mas šie­met bu­vo in­ten­sy­vus ir at­sa­kin­gas. Su nau­ju tre­ne­riu iš PAR Pat­ric­ku Ros­su-Al­le­nu dir­ban­tys lie­tu­viai dėl ar­tė­jan­čio čem­pio­na­to tu­rė­jo pra­leis­ti reg­bio-15 na­cio­na­li­nės ko­man­dos rung­ty­nes su Ny­der­lan­dais.

Sa­vo klai­das pa­ma­ty­ti mū­siš­kiai ga­lė­jo pres­ti­ži­nia­me reg­bio-7 tur­ny­re "Ams­ter­dam Se­vens", ku­riuo­se mū­siš­kiai iš­ko­vo­jo "Boot" tro­fė­jų, bet dėl ap­mau­džių pra­lai­mė­ji­mų ne­ga­lė­jo kau­tis dėl pa­grin­di­nio ti­tu­lo.

"Tur­ny­ras bu­vo la­bai nau­din­gas, ypač dėl to, kad pa­ma­tė­me sa­vo klai­das. Pa­sie­kė­me to­li gra­žu ne to­kį re­zul­ta­tą, ko­kio no­rė­jo­me, bet tu­rė­jo­me tik­rai ge­rų rung­ty­nių. Svar­biau­sia, kad iš­ven­gė­me rim­tes­nių trau­mų", – tei­gė vie­nas Lie­tu­vos rink­ti­nės ly­de­rių Do­vy­das Tau­jans­kas.

Tur­ny­rą Kroa­ti­jo­je lie­tu­viai pra­dės akis­ta­ta su Bul­ga­ri­jos ko­man­da. Vė­liau lauks rung­ty­nės su Kroa­ti­jos ir Da­ni­jos eki­po­mis. Į ket­virt­fi­na­lį pa­teks po dvi stip­riau­sias gru­pių ko­man­das bei dar dvi ge­riau­sios tre­čią­sias vie­tas užim­sian­čios eki­pos.