Profesijos mokytojai stažavosi Paryžiuje

As­me­ni­nė nuo­tr.
Sta­žuo­tė Pa­ry­žiu­je, de­ši­nė­je – pe­da­go­gė Li­ne­ta Šu­kie­nė

Pak­ruo­jo ra­jo­no Žei­me­lio tech­no­lo­gi­jų ir pa­slau­gų mo­kyk­los pro­fe­si­nio sky­riaus ve­dė­ja Al­bi­na Ka­va­liaus­kie­nė ir vi­rė­jų pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja bei so­cia­li­nė pe­da­go­gė Li­ne­ta Šu­kie­nė vy­ko į sta­žuo­tę pa­gal Eras­mus + pro­gra­mą į Pran­cū­zi­ją.

L. Šu­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad drau­ge su ko­le­ge lan­kė­si CFA Bel­liard res­to­ra­nų ir vieš­bu­čių pa­meist­rys­tės cent­re, Bel­liard li­cė­ju­je, GRE­TA dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­re.

CE­FAA Vil­le­pin­te – Eu­ro­pos pro­fe­si­nio mo­ky­mo ir pa­meist­rys­tės cent­re – kar­tu su še­fu Xa­vier Bar­rie­re ga­mi­no, pa­tie­kė ir de­gus­ta­vo otą, Eu­ro­pi­nę barz­do­tę, vė­gė­lę, plekš­nia­žu­vę, įvai­riau­sius pa­da­žus.

Šia­me cent­re per me­tus mo­ko­si apie 400 pa­meist­rių. Ten pa­ruo­šia­ma apie 60 suau­gu­sių­jų pa­gal tęs­ti­nio mo­ky­mo pro­gra­mas. Pa­meist­riai tu­ri bū­ti pa­si­ra­šę dar­bo su­tar­tį su įmo­ne (res­to­ra­nu, ka­vi­ne, vieš­bu­čiu ar pa­na­šiai). Jiems įmo­nė mo­ka at­ly­gi­ni­mą, nu­ma­ty­tą pa­gal įsta­ty­mą. 2 sa­vai­tes mo­ko­si cent­re, 2 – dir­ba įmo­nė­je. Jei­gu pa­vė­luo­ja į cent­rą ar nea­tei­na vi­sai, pa­meist­riui žy­mi­ma pra­vaikš­ta, nes jis nea­tei­na į dar­bą. Mo­ky­ma­sis cent­re trak­tuo­ja­mas, kaip dar­bas. Čia me­tams iš­lei­džia­ma apie 200 000 eu­rų pirk­ti pir­mi­nėms ža­lia­voms ir vy­nui ga­mi­ni­mo tiks­lais. Kiek­vie­nas mo­ki­nys sa­vo lė­šo­mis įsi­gy­ja vi­rė­jo įran­kių la­ga­mi­ną ir vi­rė­jo ap­ran­gą, vi­sa tai kai­nuo­ja apie 400 eu­rų.

L. Šu­kie­nė džiau­gė­si ir įspū­din­ga kul­tū­ri­ne vi­zi­to da­li­mi. Ap­lan­kė Ver­sa­lį, Luv­rą, Šven­čiau­sio­jo Jė­zaus Šir­dies ba­zi­li­ką, Ei­fe­lio bokš­tą, Trium­fo ar­ką ir ki­tus ob­jek­tus. Te­ko pa­ma­ty­ti nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sią Die­vo Mo­ti­nos ka­ted­rą. Te­ri­to­ri­ja yra ap­tver­ta ir sau­go­ma gink­luo­tų pa­rei­gū­nų.

Vi­so­se ke­lio­nė­se nuo pat pir­mo žings­nio pe­da­go­ges Pran­cū­zi­jo­je su­ti­ko ir ly­dė­jo prii­man­čios or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vė Gied­rė Ci­buls­kai­tė-Ver­šins­kie­nė ir jos stu­den­tė Kris­ti­na.

Grį­žu­sias į Žei­me­lį spe­cia­lis­tes pa­sie­kė pui­ki ži­nia – fi­nan­sa­vi­mą ga­vo pro­jek­to tę­si­nys. Vi­zi­tai tę­sis, tik šį kar­tą į Is­pa­ni­jos mies­tą Ma­la­gą ir Šve­di­jos – Mal­mę.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.