Politikui – nepalankus Etikos komisijos sprendimas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka pa­žei­dė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą. Po­li­ti­kas to­kį spren­di­mą va­di­na gė­din­gu.

Bir­že­lio 6 die­ną mies­to Ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo svars­to­mas klau­si­mas skir­ti nuo­bau­dą bu­vu­siam Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Ma­ri­jui Ve­lič­kai. Nuo ba­lan­džio pra­džios ta­pęs mies­to Ta­ry­bos na­riu M. Ve­lič­ka da­ly­va­vo klau­si­mo dėl nuo­bau­dos jam sky­ri­mo svars­ty­me tiek Mies­to ūkio ir plėt­ros ko­mi­te­to, tiek Ta­ry­bos po­sė­džiuo­se.

Iš­kart po Ta­ry­bos po­sė­džio pra­šy­mas įver­tin­ti to­kį po­li­ti­ko el­ge­sį pa­sie­kė Vals­ty­bi­nę ta­rny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, o ši pa­ve­dė at­lik­ti ty­ri­mą Sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jai.

M. Ve­lič­ka ko­mi­si­jai nei­gė pa­žei­dęs įsta­ty­mą, nes ko­mi­te­te dėl nuo­bau­dos jam sky­ri­mo bal­suo­ja­ma ne­bu­vo, o Ta­ry­bo­je jis bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo, iš­trauk­da­mas iš skai­ty­tu­vo sa­vo kor­te­lę.

Jis aiš­ki­no, kad me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui bu­vo pra­ne­šęs, kad nuo bal­sa­vi­mo nu­si­ša­lins, ta­čiau me­ras ne­pas­kel­bė bal­sa­vi­mo dėl jo nu­si­ša­li­ni­mo pro­ce­dū­ros.

Ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, kad įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to ir net su­kel­ti abe­jo­nių, kad toks konf­lik­tas yra ga­li­mas. Ki­lus in­te­re­sų su­si­dū­ri­mui, po­li­ti­kas pri­va­lo iš­kart apie tai in­for­muo­ti ir ne­da­ly­vau­ti to­les­nė­se pro­ce­dū­ro­se.

Ka­dan­gi M. Ve­lič­ka Ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­tą už­da­vi­nė­jo klau­si­mus ren­gė­jui, o bal­sa­vi­mo me­tu iš sa­lės nei­šė­jo, ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad po­li­ti­kas pa­žei­dė įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

M. Ve­lič­ka "Šiau­lių kraš­tui" pa­ko­men­ta­vo, kad to­kias iš­va­das ver­ti­na kaip gė­din­gas.

"A. Vi­soc­kas ne­su­ren­gė man nu­si­ša­li­ni­mo pro­ce­dū­ros, o ma­ne už tai nu­bau­dė. Jie per­siųs sa­vo iš­va­das Vals­ty­bi­nei tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Jei ši ko­mi­si­ja jas pa­tvir­tins ir ma­ne baus, ei­siu į teis­mą. Net klau­si­mo ki­to­kio nė­ra", – tvir­ti­no tei­si­nin­ko pro­fe­si­ją tu­rin­tis M. Ve­lič­ka.

Pri­me­na­me, kad bir­že­lio 6 die­ną mies­to Ta­ry­ba me­ro su­for­muo­tos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos bal­sais priė­mė spren­di­mą skir­ti jau ke­lis mė­ne­sius Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ne­be­dir­ban­čiam M. Ve­lič­kai tar­ny­bi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą. To­kios baus­mės po­li­ti­kas nu­si­pel­nė už tai, kad me­ro nu­ša­lin­tas nuo pa­rei­gų ki­tą die­ną bu­vo užė­jęs į sa­vo bu­vu­sį ka­bi­ne­tą.

M. Ve­lič­ka tiek me­ro A. Vi­soc­ko spren­di­mą nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų, tiek Ta­ry­bos spren­di­mą dėl tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo yra ap­skun­dęs teis­mui.

Komentarai

Kaunietis    Pir, 2019-07-29 / 21:38
Tarybos narys Velička demonstruoja ciniškumą. Kelis kartus buvo perspetas, bet jis juk "teisininkas".
Lina    Ant, 2019-07-30 / 08:54
Visockas labai juokingas zmogus. Kaip vaikas is kurio kazka ateme, kersija kaip tik gali. Juokas ima.
Vinculis    Ant, 2019-07-30 / 09:45
Jei tai, kas parašyta, tiesa - kuo toliau tuo labiau meras įdomėja. Belieka tik pasidžiaugti.
eilinė šiaulietė    Ant, 2019-07-30 / 10:02
dar nuo rinkiminių kovų Veličką įsidėmėjau kaip įkyrų, nesmpatišką ir viską sau leidžianti tipą,
che    Ant, 2019-07-30 / 11:36
dar viena byla teisme ir ar viena Visocko pergalė miestiečių sąskaita :)
Kažkas    Ant, 2019-07-30 / 15:13
Malačius Velička,vienintelis kuris stoja į kovą su korupcine miesto valdžia.Šaunuolis Marijau!
Raimundas    Ant, 2019-07-30 / 22:33
Visockas sudais uzsiimineja vietoj to kad dirbtu darbus. Kaip mazvaikis.
Ramus    Tre, 2019-07-31 / 11:41
Iš tiesų tai joks politikas. Jis yra teisininkas, buvo atleistas iš užimamų pareigų ir dabar sprendžia savo asmeninę darbo santykių problemą. Politikas turėtų šito nedaryti, nes reikia nusišalinti. Bet jis ne politikas, jis tik išrinktas atstovauti rinkėjams.
Janina    Tre, 2019-07-31 / 22:42

In reply to by Ramus

Jis nebuvo atleistas is pareigu, o baigė darbą, kai baigėsi jo kadencija. Visockas bandė jį atleisti iš pareigų, bet visus 3 kartus nepavyko. Aš dirbau su p. Velička savivaldybės administracijoje, jis buvo mano vadovas, galiu tik pasakyti, kad per savo 23 metų karjerą , tokio protingo ir išsilavinusio žmogaus nebuvau sutikusi. Tik tiek.
Nepatiko    Tre, 2019-07-31 / 23:56
Veličkai labai nepatiko miestui naudinga arenos sutartis. Panašu, jog buvo norinčių perimti arenos valdymą :)
Zilva    Ket, 2019-08-01 / 06:18

In reply to by Nepatiko

Velickai nepatiko sutartis, nes arenos valdytojui buvo mokamas kosminis koncesijos mokestis. Pabande velicka sustabdyt bespredela, bet cia priejo visockis ir liepe toliau moket. Matyt gerai atskuto fotikui, kad ishsiverte ishvirkscias, kad tik ir toliau is biudzeto galetu pinigai arenai eiti :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.