Pažeidėjai kelyje daro, ką nori

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Po­li­ci­jos pa­tik­ros ro­do, kad ne­ma­žai vai­ruo­to­jų tai­syk­les ke­liuo­se ig­no­ruo­ja.
Per mė­ne­sį dirb­da­mi ne­žy­mė­tais au­to­mo­bi­liais ir nau­do­da­mi ne­vie­šo pa­tru­lia­vi­mo bū­dus, pa­rei­gū­nai Šiau­lių ap­skri­ty­je nu­sta­tė per 220 įvai­rių pa­žei­di­mų.

Be­veik pu­sė pa­žei­di­mų -- len­ki­mas ten, kur tai da­ry­ti drau­džia­ma.

Daž­nai fik­suo­ti pa­žei­di­mai – va­žia­vi­mas per san­kry­žą de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Vai­ruo­to­jai ne­re­tai ne­pra­lei­džia per pe­rė­ją ei­nan­čių pės­čių­jų, mėgs­ta vai­ruo­da­mi kal­bė­tis te­le­fo­nu.