Mopedo vairuotoją įklampino ne tik girtumas

Po­li­ci­jos medž.
Po­li­ci­jos aki­ra­ty­je 34 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas šie­met at­si­du­ria jau ant­rą kar­tą.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Šiau­lių ra­jo­ne prieš ke­lias die­nas pri­čiu­po mo­pe­do vai­ruo­to­ją, pa­žei­du­sį dau­gy­bę Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ir sau­gaus vai­ra­vi­mo rei­ka­la­vi­mų.

Bir­že­lio 27-osios pa­va­ka­rę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­liai, pa­tru­lia­vę Gil­vy­čių kai­me, pa­ste­bė­jo Pu­šy­no gat­ve pa­vo­jin­gai po va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ma­nev­ruo­jan­tį mo­pe­dą "Long­jia LJ50OT-E". Mo­pe­das bu­vo be vals­ty­bi­nių nu­me­rių, o vai­ruo­to­jas – be mo­to­cik­li­nin­ko šal­mo.

Pa­ma­tęs pa­rei­gū­nus, mo­pe­do vai­ruo­to­jas pa­su­ko į miš­ko ke­lią.

Pat­ru­liai nu­se­kė pa­skui ir spe­cia­liai­siais tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio švie­sos bei gar­so sig­na­lais mė­gi­no mo­pe­do vai­ruo­to­ją stab­dy­ti. Ta­čiau šis ke­lis kar­tus žvilg­te­lė­jo pro pe­tį į jį per­se­kio­jan­čius pa­rei­gū­nus, bet su­sto­ti nė ne­ke­ti­no.

Į per au­to­mo­bi­lio gar­sia­kal­bį pa­sa­ky­tą pa­tru­lių rei­ka­la­vi­mą su­sto­ti vai­ruo­to­jas ir­gi ne­rea­ga­vo.

Sus­tab­dė vy­rą tik dėl gir­tu­mo pra­ras­ti vai­ra­vi­mo įgū­džiai – ne­su­val­dy­tas mo­pe­das nu­vir­to ant ke­lio.

Priė­ję prie vai­ruo­to­jo, pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo, kad jo ju­de­siai ne­koor­di­nuo­ti, iš bur­nos sklin­da stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas.

34 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas -- 2,35 pro­mi­lės, jis at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. Dėl to, kad trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo ne­blai­vus, kai nu­sta­ty­tas gir­tu­mas virš 1,5 pro­mi­lės, jam bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Be to, bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las net už pen­kis ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus: dėl to, kad ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti vai­ra­vo ir ne­pak­lu­so uni­for­muo­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­no tei­sė­tam rei­ka­la­vi­mui su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę, kad vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, neapd­raus­tą ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, kad mo­pe­das nu­sta­ty­ta tvar­ka neį­re­gist­ruo­tas, kad jis – dar ir be pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros. At­sa­ko­my­bė gre­sia ir dėl to, kad pa­žei­dė vai­ruo­to­jų nau­do­ji­mo­si mo­to­cik­li­nin­ko šal­mais tvar­ką.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su šiuo ne­draus­min­gu eis­mo da­ly­viu šie­met su­si­tin­ka jau ant­rą kar­tą.

Ko­vo 29 die­ną vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas Šiau­lių ra­jo­ne, Ba­cai­čių kai­me. Ta­da prie mo­pe­do vai­ro jis sė­do bū­da­mas 1,31 pro­mi­lės gir­tu­mo. Vy­rui bu­vo skir­ta 1 100 eu­rų bau­da. Ka­dan­gi bau­dos jis ne­su­mo­kė­jo, teis­mas ją pa­kei­tė 220 va­lan­dų vie­šų­jų dar­bų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je to per sep­ty­nias die­nas bu­vo pra­dė­ta net 14 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam. Tarp to­kių pa­te­ko ir mi­nė­tas 34 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris gir­tas prie mo­pe­do vai­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šie­met įkliu­vo jau ant­rą kar­tą.

Komentarai

diedas    Tre, 2019-07-03 / 21:27
nežinau ar čia man vienam, ar čia ir daugeliui tokios "sensacijos" visiškai neįdomios? ar čia policija dabar taip sau reitingus keliasi? nu nestojo tas girtas, nuvirto, sulaikė... kokia čia sensacija, ar didžiulis įvykis? per žinias rodo 10 min. apie vieną Vilniuje sustabdytą girtą 10 min.! ar tai toks pigus eterio laikas ir nėra daugiau ką parodyti? šiuolaikines žurnalistikos vingrybes kažkaip sunku suprasti...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.