Mopedo vairuotoją įklampino ne tik girtumas

Po­li­ci­jos medž.
Po­li­ci­jos aki­ra­ty­je 34 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas šie­met at­si­du­ria jau ant­rą kar­tą.
Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai Šiau­lių ra­jo­ne prieš ke­lias die­nas pri­čiu­po mo­pe­do vai­ruo­to­ją, pa­žei­du­sį dau­gy­bę Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ir sau­gaus vai­ra­vi­mo rei­ka­la­vi­mų.

Bir­že­lio 27-osios pa­va­ka­rę Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­tru­liai, pa­tru­lia­vę Gil­vy­čių kai­me, pa­ste­bė­jo Pu­šy­no gat­ve pa­vo­jin­gai po va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ma­nev­ruo­jan­tį mo­pe­dą "Long­jia LJ50OT-E". Mo­pe­das bu­vo be vals­ty­bi­nių nu­me­rių, o vai­ruo­to­jas – be mo­to­cik­li­nin­ko šal­mo.

Pa­ma­tęs pa­rei­gū­nus, mo­pe­do vai­ruo­to­jas pa­su­ko į miš­ko ke­lią.

Pat­ru­liai nu­se­kė pa­skui ir spe­cia­liai­siais tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio švie­sos bei gar­so sig­na­lais mė­gi­no mo­pe­do vai­ruo­to­ją stab­dy­ti. Ta­čiau šis ke­lis kar­tus žvilg­te­lė­jo pro pe­tį į jį per­se­kio­jan­čius pa­rei­gū­nus, bet su­sto­ti nė ne­ke­ti­no.

Į per au­to­mo­bi­lio gar­sia­kal­bį pa­sa­ky­tą pa­tru­lių rei­ka­la­vi­mą su­sto­ti vai­ruo­to­jas ir­gi ne­rea­ga­vo.

Sus­tab­dė vy­rą tik dėl gir­tu­mo pra­ras­ti vai­ra­vi­mo įgū­džiai – ne­su­val­dy­tas mo­pe­das nu­vir­to ant ke­lio.

Priė­ję prie vai­ruo­to­jo, pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo, kad jo ju­de­siai ne­koor­di­nuo­ti, iš bur­nos sklin­da stip­rus al­ko­ho­lio kva­pas.

34 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui bu­vo nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas -- 2,35 pro­mi­lės, jis at­si­dū­rė areš­ti­nė­je. Dėl to, kad trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo ne­blai­vus, kai nu­sta­ty­tas gir­tu­mas virš 1,5 pro­mi­lės, jam bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Be to, bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­las net už pen­kis ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus: dėl to, kad ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti vai­ra­vo ir ne­pak­lu­so uni­for­muo­to po­li­ci­jos pa­rei­gū­no tei­sė­tam rei­ka­la­vi­mui su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę, kad vai­ra­vo trans­por­to prie­mo­nę, neapd­raus­tą ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, kad mo­pe­das nu­sta­ty­ta tvar­ka neį­re­gist­ruo­tas, kad jis – dar ir be pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros. At­sa­ko­my­bė gre­sia ir dėl to, kad pa­žei­dė vai­ruo­to­jų nau­do­ji­mo­si mo­to­cik­li­nin­ko šal­mais tvar­ką.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su šiuo ne­draus­min­gu eis­mo da­ly­viu šie­met su­si­tin­ka jau ant­rą kar­tą.

Ko­vo 29 die­ną vy­ras bu­vo su­lai­ky­tas Šiau­lių ra­jo­ne, Ba­cai­čių kai­me. Ta­da prie mo­pe­do vai­ro jis sė­do bū­da­mas 1,31 pro­mi­lės gir­tu­mo. Vy­rui bu­vo skir­ta 1 100 eu­rų bau­da. Ka­dan­gi bau­dos jis ne­su­mo­kė­jo, teis­mas ją pa­kei­tė 220 va­lan­dų vie­šų­jų dar­bų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je to per sep­ty­nias die­nas bu­vo pra­dė­ta net 14 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų dėl vai­ra­vi­mo esant ne­blai­viam. Tarp to­kių pa­te­ko ir mi­nė­tas 34 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas, ku­ris gir­tas prie mo­pe­do vai­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams šie­met įkliu­vo jau ant­rą kar­tą.

Susijusios naujienos