Automobiliai stovi statybvietėje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius iki ga­lo įreng­to­se sto­vė­ji­mo vie­to­se drau­džia ke­lio ženk­lai.

Nau­jai iš­klo­jus ša­li­gat­vį prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, jo pa­kraš­ty­je įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos. Dar ne­spė­jus iš ten pa­si­trauk­ti sta­ty­bi­nin­kams, vai­ruo­to­jai pa­to­giai įtai­sė ant nau­jų trin­ke­lių sa­vo ma­ši­nas. Kai ku­riems ki­lo tik vie­nas klau­si­mas – rei­kia ar ne mo­kė­ti už sto­vė­ji­mą?

Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius at­krei­pė šiau­lie­čių ir mies­to sve­čių dė­me­sį, kad mi­nė­to­je vie­to­je re­mon­to dar­bai nė­ra iki ga­lo baig­ti ir pri­duo­ti, au­to­mo­bi­lius sta­ty­ti sta­tyb­vie­tė­je yra drau­džia­ma. Tai api­brė­žia ir pa­sta­ty­tas ženk­las "su­sto­ti drau­džia­ma". Vi­ce­me­ras pra­šė vai­ruo­to­jų lai­ky­tis ke­lio ženk­lų.