Pakeliui į Portugaliją – Europos žmonių festivalį

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Per­nai Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­ly­je Por­tu­ga­li­jos de­le­ga­ci­ja su­si­jun­gė su Is­pa­ni­jos de­le­ga­ci­ja, ta­čiau po­rtu­ga­lų vė­lia­va bu­vo ne­ša­ma at­ski­rai, ka­dan­gi ši ša­lis pe­rė­mė šių­me­čio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių vai­rą.
Praė­ju­siais me­tais pa­tys su­ti­kę gau­sias Eu­ro­pos ša­lių de­le­ga­ci­jas, šie­met rad­vi­liš­kie­čiai ke­lia spar­nus į Por­tu­ga­li­ją, ten vyks 27-asis Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lis.
Fes­ti­va­ly­je šie­met da­ly­vaus pen­kio­li­kos ša­lių at­sto­vai.

Pris­ta­tys Lie­tu­vą – bal­tų ša­lį

Por­tu­ga­li­jo­je, Kan­tan­je­de (Can­tan­he­de) mies­te­ly­je, vyk­sian­tis Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lis jau šį sa­vait­ga­lį su­lauks de­le­ga­ci­jų iš Por­tu­ga­li­jos, Bel­gi­jos, Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos, Ai­ri­jos, Lat­vi­jos, Liuk­sem­bur­go, Len­ki­jos, Ško­ti­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos ir Lie­tu­vos.

Fes­ti­va­lis truks vi­są sa­vai­tę, iki rugp­jū­čio 2 die­nos.

Lie­tu­vai ja­me at­sto­vaus rad­vi­liš­kie­čiai, ku­riems tal­kins ir ki­tų mies­tų at­sto­vai.

Kul­tū­ri­nei pro­gra­mai at­sto­vaus liau­diš­ko folk­lo­ro gru­pė iš Šiau­lių "Ki­ta­va", va­do­vau­ja­ma Kęs­tu­čio Stoš­kaus. Be kai­my­nų šiau­lie­čių, fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dys ir Jau­ni­mo gru­pė, va­do­vau­ja­ma Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rės Ra­sos At­ko­čiū­nie­nė. Kul­tū­ri­nė­je pro­gra­mo­je jie pri­sta­tys Lie­tu­vą kaip bal­tų ša­lį.

Pa­sak Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro va­do­vės Ind­rės Gin­ke­vi­čie­nės, pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą ren­gia­ma­si ypa­tin­gai – pa­si­ro­dy­muo­se bus vis­ko: sau­lės, ug­nies, gin­ta­ro, Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vų ir mu­zi­kos.

Šiais me­tais Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lis bus di­džiu­lės, vi­sos Por­tu­ga­li­jos mas­tu or­ga­ni­zuo­ja­mos že­mės ūkio pa­ro­dos EX­PO­FA­CIC 2019 da­lis, tad fes­ti­va­lio da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ste­bės ir šios di­džiu­lės pa­ro­dos lan­ky­to­jai iš vi­sos Por­tu­ga­li­jos.

Vi­si – su Rad­vi­liš­kio at­ri­bu­ti­ka

Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad fes­ti­va­lio da­ly­viai ja­me pri­sta­to ir sa­vo ša­lies ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, da­ly­vau­ja pie­ši­mo ir fo­tog­ra­fi­jos kon­kur­suo­se, var­žo­si spor­to rung­ty­se.

Ku­li­na­ri­nį Lie­tu­vos pa­vel­dą fes­ti­va­ly­je tra­di­ciš­kai pri­sta­tys "Skė­mių trak­tie­riaus" at­sto­vė Re­gi­na Damb­raus­kie­nė, da­ly­va­vu­si jau ne vie­na­me Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­ly­je.

Rad­vi­liš­kie­čiai lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas ir mais­to kul­tū­rą pri­sta­tys prieš­pas­ku­ti­nę fes­ti­va­lio die­ną. Ka­dan­gi Por­tu­ga­li­ja – karš­to kli­ma­to ša­lis, ga­li bū­ti su­dė­tin­ga vež­tis tra­di­ci­nių lie­tu­viš­kų pro­duk­tų, ta­čiau iš pa­dė­ties ke­ti­na­ma iš­si­suk­ti įvai­riais bū­dais.

Pa­sak R. Damb­raus­kie­nės, jei ne­bus ga­li­ma vež­tis varš­kės sū­rių ir la­ši­nių, tai sau­lė­je neiš­tirps juo­da duo­na, ka­na­pių ir drus­kos grūs­ti­nis, gal­būt – "šim­ta­la­pis". Pro­duk­tų, rei­ka­lin­gų lie­tu­viš­kiems pa­tie­ka­lams ga­minti, ti­ki­ma­si ras­ti ir Por­tu­ga­li­jos par­duo­tu­vė­se.

Spor­ti­nin­kai var­žy­sis krep­ši­nio, fut­bo­lo, pe­tan­kės, plau­ki­mo ir pa­plū­di­mio tink­li­nio rung­ty­se. Rad­vi­liš­kie­čių spor­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ją pa­pil­dys krep­ši­nin­kai iš Kau­no bei plau­ki­kai iš Šiau­lių.

Jau ne­be pir­mą fes­ti­va­lį pie­ši­mo rung­ty­je lie­tu­vių ko­man­dai at­sto­vaus kau­nie­tė Edi­ta Rim­kie­nė.

"Bet vi­si jie vil­kės marš­ki­nė­lius su Rad­vi­liš­kio at­ri­bu­ti­ka. Tai­gi vi­si jie – mū­siš­kiai, rad­vi­liš­kie­čiams tal­ki­nan­tys ne­be pir­mus me­tus", – re­dak­ci­jai sa­kė de­le­ga­ci­jos na­rė, Sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eli­gi­ja Zolt­ne­rie­nė.

Su­su­ma­vus vi­sų pa­si­ro­dy­mų bei var­žy­bų re­zul­ta­tus, išaiš­ki­na­ma ge­riau­siai fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­džiu­si de­le­ga­ci­ja. Per­nai šis ti­tu­las ati­te­ko Liuk­sem­bur­go at­sto­vams.

De­le­ga­ci­jo­je – pus­šim­tis žmo­nių

Rad­vi­liš­kie­čių da­ly­va­vi­mui fes­ti­va­ly­je iš biu­dže­to skir­ta per 22 tūks­tan­čius eu­rų. Lie­tu­vių de­le­ga­ci­ją su­da­rys 50 žmo­nių. Jie Por­tu­ga­li­ją pa­sieks lėk­tu­vu.

Lie­tu­va šia­me fes­ti­va­ly­je kaip aso­cia­ci­jos "Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio" na­rė da­ly­vau­ja jau nuo 2006 me­tų.

Rad­vi­liš­kie­čiai kaip pil­na­tei­siai aso­cia­ci­jos na­riai fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja nuo 2016 me­tų. Pa­bu­vo­ję Lat­vi­jo­je ir Pran­cū­zi­jo­je su­reng­tuo­se fes­ti­va­liuo­se, per­nai jie pa­tys ta­po šio fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kais.

Iš sep­ty­nio­li­kos į tarp­tau­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją "Eu­ro­pean Peoples Fes­ti­val" su­si­bū­ru­sių ša­lių į Rad­vi­liš­kį per­nai su­va­žia­vo de­le­ga­ci­jos iš try­li­kos Eu­ro­pos mies­tų.

Dvi šven­tė­je pla­na­vu­sios da­ly­vau­ti de­le­ga­ci­jos į fes­ti­va­lį neat­vy­ko. Por­tu­ga­li­jos de­le­ga­ci­ja jun­gė­si prie is­pa­nų de­le­ga­ci­jos, ta­čiau Por­tu­ga­li­jos vė­lia­va bu­vo ne­ša­ma at­ski­rai, ka­dan­gi ši ša­lis pe­rė­mė 2019 me­tų Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių vai­rą.

Kiek­vie­na­me sve­čių bū­ry­je da­ly­va­vo iki pus­šim­čio žmo­nių. Vi­sos de­le­ga­ci­jos – iš ne­di­de­lių mies­te­lių.

Bū­tent toks ir yra šių fes­ti­va­lių tiks­las: reng­ti juos ne did­mies­čiuo­se, ku­rie ir taip "lūž­ta" nuo tu­ris­tų ir įvai­rių ren­gi­nių, o ne­di­de­liuo­se mies­te­liuo­se, tu­rin­čiuo­se iki 20 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Ša­lies da­ly­vės de­le­ga­ci­ją pa­pras­tai su­da­ro ne su­kvies­tos įžy­my­bės, o ak­ty­vūs šių mies­te­lių gy­ven­to­jai: šo­kan­tys, dai­nuo­jan­tys, spor­tuo­jan­tys.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Per­nai Eu­ro­pos Są­jun­gos fes­ti­va­lio ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riais bu­vę rad­vi­liš­kie­čiai, es­ta­fe­tę per­da­vė po­rtu­ga­lams.