Pakeliui į Portugaliją – Europos žmonių festivalį

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Per­nai Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­ly­je Por­tu­ga­li­jos de­le­ga­ci­ja su­si­jun­gė su Is­pa­ni­jos de­le­ga­ci­ja, ta­čiau po­rtu­ga­lų vė­lia­va bu­vo ne­ša­ma at­ski­rai, ka­dan­gi ši ša­lis pe­rė­mė šių­me­čio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių vai­rą.
Praė­ju­siais me­tais pa­tys su­ti­kę gau­sias Eu­ro­pos ša­lių de­le­ga­ci­jas, šie­met rad­vi­liš­kie­čiai ke­lia spar­nus į Por­tu­ga­li­ją, ten vyks 27-asis Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lis.
Fes­ti­va­ly­je šie­met da­ly­vaus pen­kio­li­kos ša­lių at­sto­vai.

Pris­ta­tys Lie­tu­vą – bal­tų ša­lį

Por­tu­ga­li­jo­je, Kan­tan­je­de (Can­tan­he­de) mies­te­ly­je, vyk­sian­tis Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lis jau šį sa­vait­ga­lį su­lauks de­le­ga­ci­jų iš Por­tu­ga­li­jos, Bel­gi­jos, Da­ni­jos, Suo­mi­jos, Pran­cū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Veng­ri­jos, Ai­ri­jos, Lat­vi­jos, Liuk­sem­bur­go, Len­ki­jos, Ško­ti­jos, Is­pa­ni­jos, Ita­li­jos ir Lie­tu­vos.

Fes­ti­va­lis truks vi­są sa­vai­tę, iki rugp­jū­čio 2 die­nos.

Lie­tu­vai ja­me at­sto­vaus rad­vi­liš­kie­čiai, ku­riems tal­kins ir ki­tų mies­tų at­sto­vai.

Kul­tū­ri­nei pro­gra­mai at­sto­vaus liau­diš­ko folk­lo­ro gru­pė iš Šiau­lių "Ki­ta­va", va­do­vau­ja­ma Kęs­tu­čio Stoš­kaus. Be kai­my­nų šiau­lie­čių, fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­dys ir Jau­ni­mo gru­pė, va­do­vau­ja­ma Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro re­ži­sie­rės Ra­sos At­ko­čiū­nie­nė. Kul­tū­ri­nė­je pro­gra­mo­je jie pri­sta­tys Lie­tu­vą kaip bal­tų ša­lį.

Pa­sak Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro va­do­vės Ind­rės Gin­ke­vi­čie­nės, pri­sta­ty­ti Lie­tu­vą ren­gia­ma­si ypa­tin­gai – pa­si­ro­dy­muo­se bus vis­ko: sau­lės, ug­nies, gin­ta­ro, Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vų ir mu­zi­kos.

Šiais me­tais Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lis bus di­džiu­lės, vi­sos Por­tu­ga­li­jos mas­tu or­ga­ni­zuo­ja­mos že­mės ūkio pa­ro­dos EX­PO­FA­CIC 2019 da­lis, tad fes­ti­va­lio da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus ste­bės ir šios di­džiu­lės pa­ro­dos lan­ky­to­jai iš vi­sos Por­tu­ga­li­jos.

Vi­si – su Rad­vi­liš­kio at­ri­bu­ti­ka

Jau ta­po tra­di­ci­ja, kad fes­ti­va­lio da­ly­viai ja­me pri­sta­to ir sa­vo ša­lies ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą, da­ly­vau­ja pie­ši­mo ir fo­tog­ra­fi­jos kon­kur­suo­se, var­žo­si spor­to rung­ty­se.

Ku­li­na­ri­nį Lie­tu­vos pa­vel­dą fes­ti­va­ly­je tra­di­ciš­kai pri­sta­tys "Skė­mių trak­tie­riaus" at­sto­vė Re­gi­na Damb­raus­kie­nė, da­ly­va­vu­si jau ne vie­na­me Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­ly­je.

Rad­vi­liš­kie­čiai lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas ir mais­to kul­tū­rą pri­sta­tys prieš­pas­ku­ti­nę fes­ti­va­lio die­ną. Ka­dan­gi Por­tu­ga­li­ja – karš­to kli­ma­to ša­lis, ga­li bū­ti su­dė­tin­ga vež­tis tra­di­ci­nių lie­tu­viš­kų pro­duk­tų, ta­čiau iš pa­dė­ties ke­ti­na­ma iš­si­suk­ti įvai­riais bū­dais.

Pa­sak R. Damb­raus­kie­nės, jei ne­bus ga­li­ma vež­tis varš­kės sū­rių ir la­ši­nių, tai sau­lė­je neiš­tirps juo­da duo­na, ka­na­pių ir drus­kos grūs­ti­nis, gal­būt – "šim­ta­la­pis". Pro­duk­tų, rei­ka­lin­gų lie­tu­viš­kiems pa­tie­ka­lams ga­minti, ti­ki­ma­si ras­ti ir Por­tu­ga­li­jos par­duo­tu­vė­se.

Spor­ti­nin­kai var­žy­sis krep­ši­nio, fut­bo­lo, pe­tan­kės, plau­ki­mo ir pa­plū­di­mio tink­li­nio rung­ty­se. Rad­vi­liš­kie­čių spor­ti­nin­kų de­le­ga­ci­ją pa­pil­dys krep­ši­nin­kai iš Kau­no bei plau­ki­kai iš Šiau­lių.

Jau ne­be pir­mą fes­ti­va­lį pie­ši­mo rung­ty­je lie­tu­vių ko­man­dai at­sto­vaus kau­nie­tė Edi­ta Rim­kie­nė.

"Bet vi­si jie vil­kės marš­ki­nė­lius su Rad­vi­liš­kio at­ri­bu­ti­ka. Tai­gi vi­si jie – mū­siš­kiai, rad­vi­liš­kie­čiams tal­ki­nan­tys ne­be pir­mus me­tus", – re­dak­ci­jai sa­kė de­le­ga­ci­jos na­rė, Sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Eli­gi­ja Zolt­ne­rie­nė.

Su­su­ma­vus vi­sų pa­si­ro­dy­mų bei var­žy­bų re­zul­ta­tus, išaiš­ki­na­ma ge­riau­siai fes­ti­va­ly­je pa­si­ro­džiu­si de­le­ga­ci­ja. Per­nai šis ti­tu­las ati­te­ko Liuk­sem­bur­go at­sto­vams.

De­le­ga­ci­jo­je – pus­šim­tis žmo­nių

Rad­vi­liš­kie­čių da­ly­va­vi­mui fes­ti­va­ly­je iš biu­dže­to skir­ta per 22 tūks­tan­čius eu­rų. Lie­tu­vių de­le­ga­ci­ją su­da­rys 50 žmo­nių. Jie Por­tu­ga­li­ją pa­sieks lėk­tu­vu.

Lie­tu­va šia­me fes­ti­va­ly­je kaip aso­cia­ci­jos "Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio" na­rė da­ly­vau­ja jau nuo 2006 me­tų.

Rad­vi­liš­kie­čiai kaip pil­na­tei­siai aso­cia­ci­jos na­riai fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja nuo 2016 me­tų. Pa­bu­vo­ję Lat­vi­jo­je ir Pran­cū­zi­jo­je su­reng­tuo­se fes­ti­va­liuo­se, per­nai jie pa­tys ta­po šio fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kais.

Iš sep­ty­nio­li­kos į tarp­tau­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją "Eu­ro­pean Peoples Fes­ti­val" su­si­bū­ru­sių ša­lių į Rad­vi­liš­kį per­nai su­va­žia­vo de­le­ga­ci­jos iš try­li­kos Eu­ro­pos mies­tų.

Dvi šven­tė­je pla­na­vu­sios da­ly­vau­ti de­le­ga­ci­jos į fes­ti­va­lį neat­vy­ko. Por­tu­ga­li­jos de­le­ga­ci­ja jun­gė­si prie is­pa­nų de­le­ga­ci­jos, ta­čiau Por­tu­ga­li­jos vė­lia­va bu­vo ne­ša­ma at­ski­rai, ka­dan­gi ši ša­lis pe­rė­mė 2019 me­tų Eu­ro­pos žmo­nių fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių vai­rą.

Kiek­vie­na­me sve­čių bū­ry­je da­ly­va­vo iki pus­šim­čio žmo­nių. Vi­sos de­le­ga­ci­jos – iš ne­di­de­lių mies­te­lių.

Bū­tent toks ir yra šių fes­ti­va­lių tiks­las: reng­ti juos ne did­mies­čiuo­se, ku­rie ir taip "lūž­ta" nuo tu­ris­tų ir įvai­rių ren­gi­nių, o ne­di­de­liuo­se mies­te­liuo­se, tu­rin­čiuo­se iki 20 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų.

Ša­lies da­ly­vės de­le­ga­ci­ją pa­pras­tai su­da­ro ne su­kvies­tos įžy­my­bės, o ak­ty­vūs šių mies­te­lių gy­ven­to­jai: šo­kan­tys, dai­nuo­jan­tys, spor­tuo­jan­tys.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Per­nai Eu­ro­pos Są­jun­gos fes­ti­va­lio ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riais bu­vę rad­vi­liš­kie­čiai, es­ta­fe­tę per­da­vė po­rtu­ga­lams.

Komentarai

Tapka    Ant, 2019-07-23 / 21:38
Nejuokinkit voverių, kad kitava važiuos iš idėjos. Čia tas pats, kaip nemokamas koncertas per šventes su kitava, juk tam skiriamos lėšos. Ir marškinėlius paduokit iš anksčiau. Kad prie kūno neliptu
Gėda    Tre, 2019-07-24 / 18:24
Iki ko priėjom? Burbišky švenčių metu rajono atlikėjams vietos nebėra, miesto šventės metu vietos nebėra, užsieny atstovauti irgi vietos nėra... Tai gal kabinkim spynas ant kultūros įstaigų ir tegu skirstosi visi velniop? Kam tas "Aukso paukštes" veža, kam konkursuose ir festivaliuose dalyvauja, dėl ko prizines vietas iš ten veža? Kaip pasakė vienas rajono ponas, "vietinių žemas lygis". Tik kažkodėl nuvažiavus kitur lygis iškart pakyla, visi dėkoja ir stebisi, kad mėgėjai taip sugeba. Tfū, gėda!
gedai    Pen, 2019-07-26 / 08:26
jei megejai uz pasirodyma gautu nors 1 eura, ta pacia minute taptu profesionalais. o jei rimtai, dabar viskas is idejos, nors daznai pagalvoju, kam tas triusas ir repeticijos, jei valdziai visai to nereikia.
klausimas    Ant, 2019-07-30 / 08:36
kaip buvo atrinkti zmones i festivali Portugalijoje? nebuvo jokios informacijos apie rinkimus. galbut uzteko buti konservatoriumi arba jam prijaucianciu?
sarmata    Ant, 2019-08-06 / 09:49
kas nutiko su rajono meno kolektyvais, kad siauliai eina i pagalba? jie visi "zuvo" po dainu sventes ar kaip? aisku tai, kad kc pavaduotojas prastume saviskius, taip nusluostydamas "zemam lygiui" nosi
M.A    Tre, 2019-08-14 / 11:21
Kodel i Portugalija nesiveze amzina sporto darbuotoja Aniceta Savicka, Gal jau per senas sportui vadovauti ?.Jaunimas sportuoja, o pensininkas sedi vadovo vietoje.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.