Nuo erkinio encefalito mirė Radviliškio rajono gyventojas

Redakcijos archyvo nuotr.
Erkių platinamos ligos gali baigtis mirtimi.
Re­gist­ruo­tas pir­mas šiais me­tais mir­ties nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jis – Šiau­lių ap­skri­ty­je mi­rė vy­ras. 69 me­tų Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas pen­kias pa­ras bu­vo gy­dy­tas Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je, ta­čiau li­gos įveik­ti ne­pa­vy­ko ir žmo­gus mi­rė.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Šiau­lių de­par­ta­men­to Užk­re­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mil­da Ba­ra­naus­kie­nė in­for­ma­vo, kad žmo­gus ne­pas­te­bė­jo įsi­siur­bu­sios er­kės, į me­di­kus krei­pė­si pa­blo­gė­jus svei­ka­tai. Li­go­ni­nė­je bu­vo nu­sta­ty­ta, kad vy­ras už­si­krė­tęs er­ki­niu en­ce­fa­li­tu.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, er­ki­nis en­ce­fa­li­tas – sun­ki li­ga, ta­čiau re­tais at­ve­jais bai­gia­si žmo­gaus mir­ti­mi. Tai le­mia žmo­gaus imu­ni­te­to būk­lė, gre­tu­ti­nės li­gos, am­žius.

Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne šie­met re­gist­ruo­ta ma­žiau er­kių pla­ti­na­mų li­gų at­ve­jų nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį: Šiau­lių mies­te – 22 Lai­mo li­gos ir 4 er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jai, Šiau­lių ra­jo­ne fik­suo­ti 3 Lai­mo li­gos ir 2 er­ki­nio en­ce­fa­li­to at­ve­jai.

M. Ba­ra­naus­kie­nė sa­ko, kad er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis ser­ga­mu­mo pi­kas bū­na liepos–rugpjūčio mė­ne­siais, kai žmo­nės dau­giau bū­na gam­to­je, gry­bau­ja, uo­gau­ja. Be to, ne­re­tai li­gos simp­to­mai pa­si­reiš­kia ne iš kar­to, o pra­bė­gus ke­lioms sa­vai­tėms nuo er­kės įkan­di­mo, tad lie­pos mė­ne­sį į me­di­kus krei­pia­si tie, kurie už­si­krė­tė bir­že­lį.

Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro (ULAC) pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je ser­ga­mu­mas er­ki­niu en­ce­fa­li­tu di­dė­ja: per šių me­tų pus­me­tį (sausio–birželio mėn.) er­ki­niu en­ce­fa­li­tu su­si­rgo per 90 as­me­nų ir tai treč­da­liu dau­giau nei re­gist­ruo­ta su­si­rgi­mų per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį (61 at­ve­jis).

Er­ki­nio en­ce­fa­li­to in­ku­ba­ci­nis pe­rio­das trun­ka 2–28 die­nas. Maž­daug 80 pro­cen­tų at­ve­jų li­gos ei­ga bū­na dvi­ban­gė.

Pir­mo­sios li­gos fa­zės me­tu, ku­ri trun­ka 1–8 die­nas, bū­na karš­čia­vi­mas, kau­lų, rau­me­nų, gal­vos skaus­mai, nuo­var­gis, bend­ras silp­nu­mas.

Po pir­mo­sios sta­di­jos ei­na ta­ria­mo pa­svei­ki­mo pe­rio­das, ku­ris trun­ka 1–33 die­nas. Ant­ro­sios li­gos fa­zės, ku­ri iš­si­vys­to 20–30 pro­cen­tų už­krės­tų as­me­nų, me­tu nu­sta­to­mi cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos pa­žei­di­mo simp­to­mai ir už­de­gi­mi­niai pa­ki­ti­mai sme­ge­nų skys­ty­je.

Mirš­ta­mu­mas nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to sie­kia iki 4 pro­cen­tų. Maž­daug treč­da­lis žmo­nių, per­si­rgu­sių šia li­ga, ne­vi­siš­kai pa­sveiks­ta. Daž­niau­si lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai – ne­ga­lė­ji­mas su­si­kaup­ti, mie­go su­tri­ki­mai, nuo­la­ti­niai gal­vos skaus­mai, pa­di­dė­jęs jaut­ru­mas, el­ge­sio po­ky­čiai. Re­čiau – pa­ra­ly­žius.

Žmo­gus gy­do­mas tik simp­to­miš­kai – vais­tais, su­ma­ži­nan­čiais li­gos po­žy­mius. Spe­ci­fi­nio gy­dy­mo, nu­kreip­to prieš li­gos su­kė­lė­ją, nė­ra. Žmo­nės, per­si­rgę er­ki­niu en­ce­fa­li­tu, įgy­ja imu­ni­te­tą šiai li­gai.

Efek­ty­viau­sia pre­ven­ci­jos prie­mo­nė – skie­pai. Skie­py­tis re­ko­men­duo­ja­ma pra­dė­ti žie­mą ar­ba anks­ty­vą pa­va­sa­rį, kol dar ne­pra­si­dė­jęs er­kių ak­ty­vu­mo lai­ko­tar­pis. Žmo­gus tam­pa vi­siš­kai ap­sau­go­tas nuo li­gos praė­jus dviem sa­vai­tėms nuo ant­ro­sios vak­ci­nos do­zės su­lei­di­mo.