Mokytoja išleido aštuntą dainų knygelę

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Pe­da­go­gė sa­ko, kad jai žo­džiai su­si­dė­lio­ja pa­pras­tai, o ta­da ir mu­zi­kos me­lo­di­ja at­bė­ga.
Jo­niš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ mu­zi­kos mokytoja–metodininkė Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė iš­lei­do jau aš­tun­tą kny­ge­lę pa­tiems ma­žiau­siems. Pe­da­go­gė sa­ko, kad jai žo­džiai su­si­dė­lio­ja pa­pras­tai, o ta­da ir mu­zi­kos me­lo­di­ja at­bė­ga.

Kny­ge­lė­je „Skam­bė­ki­te, dai­ne­lės!“ spaus­di­na­ma 20 Gra­ži­nos Pam­pa­rie­nės su­kur­tų dai­nų teks­tų su me­lo­di­jo­mis. Kny­ge­lę iliust­ra­vo Gin­ta­rė Kybartaitė–Vaitekūnienė.

Mo­ky­to­ja po­smuo­se ap­dai­nuo­ja me­tų lai­kus, paukš­te­lius, gy­vū­nė­lius, įvai­rias šven­tes, skir­ta dai­nų ma­mai, dar­že­liui.

Kny­ge­lę iš­lei­do UAB „Li­te­ra“.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­to Mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos ka­ted­ros do­cen­tas, kom­po­zi­to­rius Vai­do­tas Juo­zas Ly­gu­tas kny­ge­lės pri­sta­ty­me ra­šo, kad „dar­že­lie­čių mu­zi­ki­nis ug­dy­mas mū­suo­se vis dar te­bė­ra di­des­nio ty­rė­jų dė­me­sio te­be­lau­kian­ti kryp­tis, to­dėl kū­ry­bi­nės Gra­ži­nos Pam­pa­rie­nės in­ten­ci­jos kur­ti me­lo­di­jas bei žo­di­nius teks­tus šio am­žiaus tarps­nio vai­kams, nea­be­jo­ti­nai svei­kin­ti­nas“.

Pe­da­go­gė Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė sa­ko kny­ge­les lei­džian­ti dėl to, kad kū­ri­niai iš­lik­tų, kad kaž­kas ga­lė­tų jais pa­si­nau­do­ti dirb­da­mas su vai­kais, tu­rė­tų pa­grin­dą or­ga­ni­zuo­ja­miems ren­gi­niams.

Iš vi­so Jo­niš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ mo­ky­to­ja iš­lei­do jau aš­tuo­nias kny­ge­les, sep­ty­nios iš jų – dai­nų lei­di­niai. Pir­mo­jo­je kny­gu­tė­je bu­vo iš­spaus­din­tas ren­gi­nio sce­na­ri­jus, ku­ria­me pa­nau­do­ta Jo­niš­kio kraš­to tau­to­sa­ka.

„Aš esu pa­pras­ta ei­liuo­to­ja, ne poe­tė, bai­gu­si cho­ri­nio di­ri­ga­vi­mo spe­cia­ly­bę. Už­ra­šau, kas man šau­na į gal­vą, ką gau­nu iš bend­ra­vi­mo su vai­kais. Man pa­tin­ka ir pa­šmaikš­tau­ti, ga­liu net re­cep­tą suei­liuo­ti, jei tik rei­kia. Kup­le­tai tar­si pa­tys atei­na į gal­vą“, – sa­ko Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė.

Pe­da­go­gė per se­mi­na­rus ga­vu­si pa­grin­dus iš­mo­ko gro­ti kank­lė­mis. Da­bar jo­mis jau gro­ja auk­lė­ti­niai.

Gra­ži­na Pam­pa­rie­nė sa­ko la­bai mėgs­tan­ti dirb­ti su ma­žais vai­kais, to­dėl jau­čia­si lai­min­ga. Kai ki­ti žmo­nės de­juo­ja, kad dar­be pa­vargs­ta, ši mo­te­ris tei­gia bū­tent ten įgau­nan­ti jė­gų.