Pažintis su profesijomis – „šešėlių“ dieną

Pažintis su profesijomis – „šešėlių“ dieną

Pa­žin­tis su pro­fe­si­jo­mis – „še­šė­lių“ die­ną

Ba­lan­džio mė­ne­sį Šiau­lių Me­de­ly­no pro­gim­na­zi­jos 8 kla­sės mo­ki­niai at­li­ko va­di­na­mą­jį „še­šė­lia­vi­mą“ įvai­rio­se Šiau­lių mies­to įmo­nė­se – jie tu­rė­tų ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su pro­fe­si­jo­mis iš ar­čiau.

Gru­pė Šiau­lių mies­to įmo­nių mo­ki­nius kvie­tė pa­bū­ti „še­šė­liais“ – kar­tu su įmo­nių dar­buo­to­jais pra­leis­ti die­ną dar­be.

„Še­šė­lia­vi­mo“ veik­los re­zul­ta­tai nu­ste­bi­no abi pu­ses: ir įmo­nių dar­buo­to­jus, ir mo­ki­nius. Mo­ki­niai įgi­jo daug nau­jų ži­nių ir pa­tir­ties, pa­to­bu­li­no sa­vo kom­pe­ten­ci­jas, bu­vo ir to­kių, ku­rie su­si­pa­ži­nę su pro­fe­si­ja, su­pra­to, kad tai ga­lė­tų bū­ti jų atei­ties sva­jo­nių pro­fe­si­ja. Įmo­nių va­do­vai džiau­gė­si ga­lė­ję mo­ki­niams su­teik­ti ga­li­my­bę pa­bū­ti jų įmo­nė­je, nes tai bu­vo pui­ki ga­li­my­bė pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi su jau­ni­mu.

Mo­ki­nių įspū­džiai

„Še­šė­lia­vi­mas“ LR ka­riuo­me­nė­je, ka­ri­nin­ko pro­fe­si­ja

Do­mi­ny­kas Gri­go­nis: „Aš ir ki­ti trys mo­ki­niai iš­vy­ko­me į Lie­tu­vos ka­ri­nę ba­zę Mu­mai­čiuo­se pa­si­do­mė­ti ka­ri­nin­ko pro­fe­si­ja. IV re­mon­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės De­pų tar­ny­bos kpt. And­rius Do­mei­ka su­pa­žin­di­no su ka­ri­nin­ko veik­la ir pa­pa­sa­ko­jo, kuo jie už­sii­ma vi­są dar­bo die­ną.

Mu­mai­čių ba­zės pa­skir­tis, ku­rio­je mes bu­vo­me, ka­ri­nės tech­ni­kos re­mon­tas. Su­ži­no­jau daug apie ka­ri­nin­ko pro­fe­si­ją: ką vei­kia, kuo už­sii­ma ka­riš­kiai lo­gis­ti­kos ba­zė­je. Man tai bu­vo la­bai nau­din­ga, nuo šiol tai vie­na iš ke­lių sva­jo­ja­mų pro­fe­si­jų.

Mums lei­do išar­dy­ti gink­lų, pa­si­va­ži­nė­ti šar­vuo­čiu.“

„Še­šė­lia­vi­mas“ Šiau­lių jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sto­ty­je, ki­no­lo­go pro­fe­si­ja

Rus­me­nė Ar­bo­čiū­tė: „Su ki­no­lo­go pro­fe­si­ja su­si­pa­ži­no­me Šiau­lių Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų cent­re. Bu­vo­me pa­kvies­tos su­da­ly­vau­ti „Jau­nų­jų kinologų‘“ bū­re­lio veik­lo­je. Bū­re­lio va­do­vė bei ki­no­lo­gė Li­di­ja Šven­čio­nie­nė pa­pa­sa­ko­jo kuo už­sii­ma ki­no­lo­gai: mo­ko­si apie šu­nų kil­mę, jų veis­les, ana­to­mi­ją, au­gi­ni­mą, dre­sa­vi­mą ir net pa­ro­dų or­ga­ni­za­vi­mą. Įsi­ti­ki­no­me, jog ki­no­lo­gai tu­ri daug do­mė­tis ir mo­ky­tis. Taip pat jie tu­ri jus­ti di­de­lę mei­lę šu­nims, mo­kė­ti bū­ti kant­riais ir elg­tis at­sar­giai.

Pak­lau­sus ki­no­lo­gės apie šios pro­fe­si­jos trū­ku­mus ir pri­va­lu­mus, ji at­sa­kė: „Pag­rin­di­nis trū­ku­mas yra kon­ku­ren­ci­ja tarp ki­no­lo­gų ir kar­tais ne­są­ži­nin­gi pro­fe­si­jos at­sto­vų ban­dy­mai iš­gar­sė­ti, su­lauk­ti klien­tų. O di­džiau­sias pri­va­lu­mas – nuo­sta­būs ke­tur­ko­jai drau­gai ir il­gai at­min­ty­je iš­lie­kan­čios pa­žin­tys!“

„Še­šė­lia­vi­mas“ UAB „Re­don­ta“, odon­to­lo­go pro­fe­si­ja

Jus­ti­na Bal­čiū­nai­tė: „Bū­da­ma „še­šė­liu“ ste­bė­jau pa­cien­tų dan­tų gy­dy­mą. Pas­te­bė­jau, jog šios pro­fe­si­jos at­sto­vas tu­ri la­bai my­lė­ti sa­vo dar­bą. Taip pat rei­kia mo­kė­ti bend­rau­ti su žmo­gu­mi ir juo rū­pin­tis, rei­ka­lin­gas kruopš­tu­mas, at­sa­kin­gu­mas, darbš­tu­mas, op­ti­miz­mas, taip pat ne­bi­jo­ti krau­jo, no­ro bend­rau­ti su žmo­nė­mis, vi­sa­da ti­kė­ti sa­vi­mi ir sa­vo jė­go­mis. Mo­kė­ti žvelg­ti į nau­jo­ves, mo­kė­ti to­bu­lė­ti.

Jei aš bū­čiau odon­to­lo­gė – tai bū­čiau la­bai at­sa­kin­ga, darbš­ti, bend­rau­jan­ti, punk­tua­li, op­ti­mis­tiš­ka.“

„Še­šė­lia­vi­mas“ UAB „Šiau­lių spaus­tu­vė“, di­zai­ne­rio ir la­ze­ria­vi­mo pro­fe­si­ja

Jus­ti­na Bal­čiū­nai­tė, Ie­va And­ri­jaus­kai­tė ir Nei­la Goš­tau­tai­tė: „Še­šė­lia­vi­mo me­tu su­si­pa­ži­no­me, ko­kias pa­rei­gas at­lie­ka mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tas, di­zai­ne­ris, la­ze­ris­tas, bu­hal­te­ris, ko­kiais bū­dais su­se­ga­mos kny­gos. Su­ži­no­jau, kad Šiau­lių spaus­tu­vė­je dir­ba la­bai daug pro­fe­si­jų at­sto­vų. Mums pa­si­ro­dė įdo­mios be­veik vi­sos įmo­nė­je dir­ban­čių žmo­nių pa­rei­gos. Ma­nau, lai­ką pra­lei­do­me nau­din­gai ir tu­ri­nin­gai, su­ži­no­jo­me la­bai daug nau­jų da­ly­kų.“

„Še­šė­lia­vi­mas“ UAB „Lau­re­ma“, gra­fi­kos di­zai­ne­rio ir spau­dos tech­no­lo­go pro­fe­si­ja

Rus­me­nė Ar­bo­čiū­tė ir Ad­ri­ja Bi­liū­nai­tė: „Du įmo­nės di­zai­ne­riai mums iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vo dar­bą. Pir­miau­sia su­ži­no­jo­me, kad di­zai­ne­riai pri­va­lo bū­ti la­bai kant­rūs bei su­si­kau­pę, nes dar­bas la­bai at­sa­kin­gas. Šios pro­fe­si­jos at­sto­vai, nau­do­da­mie­si kom­piu­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis, su­ku­ria dar­bą, ku­rį vė­liau per­duo­da ga­min­to­jams.

Dir­bant gra­fi­kos di­zai­ne­riu di­džiau­sias trū­ku­mas yra il­gas dar­bas prie kom­piu­te­rio, dėl ko daž­nai silps­ta svei­ka­ta. O di­džiau­sias pri­va­lu­mas yra ga­li­my­bė nuo­la­tos to­bu­lė­ti bei at­ras­ti kaž­ką nau­ją bei neiš­ban­dy­tą. Taip pat kū­ry­bos lais­vė, jei klien­tas nu­spren­džia pa­si­ti­kė­ti di­zai­ne­riu ir duo­da tik vi­zi­jos užuo­maz­gą.“

Pa­gal pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo kon­sul­tan­tės Mo­ni­kos Do­mei­kie­nės inf.

As­me­ni­nės nuo­tr.

Pa­žin­tis su tar­ny­ba ka­riuo­me­nė­je.

Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sto­ty­je su­si­pa­žin­ta su ki­no­lo­go pro­fe­si­ja.