Milijoninė žala gali prislėgti buvusį vadovą

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­ną ir baž­ny­čios an­samb­lį bei ja­me bu­vu­sias uni­ka­lias kul­tū­ros ver­ty­bes gais­ras su­nio­ko­jo 2012 me­tų sau­sio 26-osios ry­tą.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Kel­mės rū­muo­se at­nau­jin­ta ci­vi­li­nė by­la pa­gal Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to 2017 me­tų ge­gu­žę pa­teik­tą ieš­ki­nį dėl 2012 me­tų sau­sio pa­bai­go­je Ty­tu­vė­nų baž­ny­čio­je ir vie­nuo­ly­ne ki­lu­sio gais­ro, ku­rio me­tu bu­vo su­nio­ko­ta dau­gy­bė kul­tū­ros ver­ty­bių. Anks­čiau pra­šęs iš kal­ti­nin­kų išieš­ko­ti 2,5 mi­li­jo­no eu­rų, de­par­ta­men­tas į teis­mą krei­pė­si su pa­tiks­lin­tu – 2,78 mi­li­jo­no eu­rų – ieš­ki­niu.

Pra­šy­mas neiš­girs­tas

Ci­vi­li­nės by­los, ku­rios nag­ri­nė­ji­mo me­tu teis­mui teks nu­spręs­ti, kas tu­rė­tų at­ly­gin­ti per gais­rą pa­da­ry­tą ža­lą, im­ta­si tik pa­si­bai­gus bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui.

Bau­džia­mo­jo­je by­lo­je – kal­tu dėl mil­ži­niš­kus nuo­sto­lius pa­da­riu­sio gais­ro pri­pa­žin­tas tik bu­vęs lai­ki­na­sis Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro va­do­vas Pra­nas Jur­kai­tis. Kons­ta­tuo­ta, kad gais­ras ki­lo dėl jo neat­sar­gu­mo ir nu­si­kals­ta­mo neat­sa­kin­gu­mo ne­tin­ka­mai vyk­dant pa­rei­gas.

Kel­mės rū­mai, priė­mę Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pa­tiks­lin­tą ieš­ki­nį, da­lį iš­dės­ty­tų pra­šy­mų at­me­tė.

Ieš­ki­ny­je pra­šy­ta, kad ža­lą tu­rė­tų at­ly­gin­ti ne tik kal­tu pri­pa­žin­tas tuo­me­ti­nis lai­ki­na­sis va­do­vas P. Jur­kai­tis, bet ir dar trys spe­cia­lis­tai, vyk­dę an­samb­lio re­konst­ruk­ci­ją: tech­ni­nis pri­žiū­rė­to­jas Vy­tau­tas Liu­bi­nas, sta­ty­bų va­do­vas Vol­de­ma­ras Mo­tie­kai­tis ir pro­jek­tų va­do­vė Re­gi­na Tum­pie­nė.

Ta­čiau šį Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to pra­šy­mą tei­sė­jas at­me­tė. Kons­ta­tuo­ta, kad vi­si pa­mi­nė­ti as­me­nys ne­bu­vo kal­tais pri­pa­žin­ti su­ka­kus se­na­čiai, to­dėl ir ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mai jų at­žvil­giu ne­ga­li bū­ti spren­džia­mi.

Jei toks tei­sė­jo spren­di­mas ne­bus ap­skųs­tas, mi­li­jo­ni­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo naš­ta ga­li už­griū­ti tik kal­tu bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pri­pa­žin­tą P. Jur­kai­tį.

Gais­ras

Ty­tu­vė­nų vie­nuo­ly­ną ir baž­ny­čios an­samb­lį bei ja­me bu­vu­sias uni­ka­lias kul­tū­ros ver­ty­bes gais­ras su­nio­ko­jo 2012 me­tų sau­sio 26-osios ry­tą. Eks­per­tų iš­va­do­mis, gais­ras ki­lo dėl pa­lė­pė­je įreng­to kie­to ku­ro ka­ti­lo dūmt­rau­kio.

Pir­miau­sia dūmt­rau­ky­je už­si­de­gė suo­džiai, dėl to bu­vo pa­žeis­ta izo­lia­ci­ja. Sut­rū­ki­nė­jus jai, ka­mi­nas per­kai­to ir dėl to už­si­de­gė sto­go me­di­nės konst­ruk­ci­jos.

Nus­ta­ty­ta, kad gais­ro iš­va­ka­rė­se bu­vo su­vei­ku­si prieš­gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja, ta­čiau tuo­me­ti­nis Ty­tu­vė­nų pi­lig­ri­mų cent­ro va­do­vas P. Jur­kai­tis sig­na­li­za­ci­ją, ne­pa­tik­ri­nęs jos, tie­siog iš­jun­gė.

Taip pat iš­siaiš­kin­ta, kad sta­ti­nio ka­mi­nas bu­vo įreng­tas ne pa­gal pro­jek­tą.

Vie­nin­te­liu kal­ti­na­muo­ju šio­je by­lo­je li­ku­siam P. Jur­kai­čiui teis­mas sky­rė vie­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę, jos vyk­dy­mo lai­ką ati­de­dant me­tams ir še­šiems mė­ne­siams.i.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.