"Metų sekliams" – ilgi metai už grotų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro 2-ojo sky­riaus bu­vęs vy­res­ny­sis ty­rė­jas Ge­di­mi­nas Ai­na ka­lės try­li­ka su pu­se me­tų.
Va­kar, po dau­giau nei še­še­rių me­tų, pa­ga­liau pa­dė­tas pa­sku­ti­nis taš­kas Šiau­lių kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, kal­tin­tų sun­kiais nu­si­kal­ti­mais, neišs­ki­riant ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo gink­lais bei nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo kal­ti­na­mie­siems pa­skir­tos ka­lė­ji­mo baus­mės sie­kia ir še­šio­li­ka me­tų.

14 iš 18-os – kal­ti

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad ke­tu­rio­li­ka iš aš­tuo­nio­li­kos kal­ti­na­mų­jų yra kal­ti dėl įvai­rių jiems ink­ri­mi­nuo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų: nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo, pikt­nau­džia­vi­mo, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, ky­ši­nin­ka­vi­mo, va­gys­tės, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, pra­ne­ši­mo apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą ir ki­tų vei­kų.

Sep­ty­niems bu­vu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams teis­mas sky­rė rea­lias lais­vės atė­mi­mo baus­mes.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo biu­ro Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės 4-ojo sky­riaus ty­rė­jas Ri­čar­das Po­cius ka­lės še­šio­li­ka me­tų, o šio sky­riaus bu­vęs vir­ši­nin­kas To­mas Ruch­ti­nas vie­nais me­tais trum­piau – pen­kio­li­ka, Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo biu­ro Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės 2-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas Re­mi­gi­jus Zy­kas ne­lais­vė­je pra­leis ke­tu­rio­li­ka su pu­se me­tų, bu­vęs šio sky­riaus vy­res­ny­sis ty­rė­jas Ge­di­mi­nas Ai­na – try­li­ka su pu­se me­tų, Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės sky­riaus ty­rė­jui Ge­di­mi­nui Mo­tie­jū­nui ir jo ko­le­gai Gied­riui Vait­kui skir­ta baus­mė – vie­nuo­li­ka me­tų ka­lė­ji­mo.

Bu­vu­siam Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo biu­ro vy­riau­sia­jam ty­rė­jui Re­na­tui Iva­no­vui skir­ta ka­lė­ti sep­ty­ne­rius me­tus.

Pen­kis iš šių pa­rei­gū­nų – R. Zy­ką, T. Ruch­ti­ną, R. Po­cių, R. Iva­no­vą ir G. Ai­ną teis­mas pri­pa­ži­no vei­kus kaip nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo na­rius.

Trims bu­vu­siems pa­rei­gū­nams skir­tos bau­dos – Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo biu­ro vir­ši­nin­kui Re­mi­gi­jui De­reš­ke­vi­čiui skir­ta 250 MGL dy­džio bau­da (9 415 eu­rų). Ar­mi­nui Lips­kiui skir­ta ga­lu­ti­nė 246 MGL dy­džio (9 264,36 eu­ro) bau­da, Ar­vi­dui Bud­riui – ga­lu­ti­nė 146 MGL (5 498,36 eu­ro) dy­džio bau­da.

Teis­mas iš­tei­si­no ke­tu­ris bu­vu­sius pa­rei­gū­nus, neį­ro­džius, kad jie da­ly­va­vo pa­da­rant nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Vie­nas pa­rei­gū­nas iš­tei­sin­tas ne­sant šio kal­ti­na­mo­jo vei­ko­je nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties.

Šio­je by­lo­je be pa­rei­gū­nų bu­vo kal­ti­na­mi dar ke­tu­ri as­me­nys. Teis­mas aš­tuo­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę sky­rė Pa­ve­lui Osi­po­vui. Su­bend­ri­nus su Kau­no apy­gar­dos teis­mo skir­ta baus­me, vy­rui pa­skir­ta ga­lu­ti­nė lais­vės atė­mi­mo baus­mė de­šimt su pu­se me­tų.

Kęs­tu­čiui Pur­vi­niui pa­skir­tą tre­jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mę, su­bend­ri­nus su Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo skir­ta baus­me, skir­ta ga­lu­ti­nė vie­nuo­li­kos me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė.

Rai­mon­dui Ri­pins­kiui skir­ta pen­ke­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mė ir 100 MGL (3 766 eu­rų) dy­džio bau­da. Ro­ber­tui Paš­tuo­liui – 200 MGL (7 532 eu­rų) dy­džio bau­da.

Ka­dan­gi teis­mas nu­sta­tė, kad kal­ti­na­mie­ji iš nu­si­kals­ta­mų vei­kų ga­vo nau­dos, pri­klau­so­mai nuo gau­tos nau­dos dy­džio, iš aš­tuo­nių kal­ti­na­mų­jų teis­mas nu­spren­dė kon­fis­kuo­ti tur­to už dau­giau kaip 200 tūks­tan­čius eu­rų.

"Me­tų sek­liai" – nu­si­kal­tė­liai

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu su­rink­tais duo­me­ni­mis, 2011 me­tais pen­ki Šiau­lių ap­skri­ties Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nai dėl sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų su­si­bū­rė į nu­si­kals­ta­mą su­si­vie­ni­ji­mą, vei­ku­sį iki 2013 me­tų va­sa­ros. Ge­rai iš­ma­ny­da­mi kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tak­ti­ką ir me­to­dus, jie pikt­nau­džiau­da­mi tar­ny­ba rin­ko in­for­ma­ci­ją, pa­si­sa­vi­no ne­tei­sė­tai lai­ko­mas ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mas pre­kes – ci­ga­re­tes, ir jas rea­li­za­vo, rei­ka­la­vo ir priė­mė įvai­raus dy­džio ky­šius už tai, kad tei­sės pa­žei­di­mai bū­tų nu­slėp­ti.

2012 me­tų pa­va­sa­rį Šiau­lių ir Kau­no ap­skri­ties VPK pra­dė­tuo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se dėl ko­kai­no, ras­to Kau­ne, Šiau­liuo­se ir ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se esan­čio­se par­duo­tu­vė­se, kal­ti­na­mie­ji pa­si­sa­vi­no 4 pa­ke­tus ko­kai­no, ku­riuo­se bu­vo ne ma­žiau kaip 2,4 ki­log­ra­mo nar­ko­ti­kų, ir jo da­lį rea­li­za­vo.

At­lik­da­mi kra­tas bei ki­tus pro­ce­si­nius veiks­mus Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­lie­ka­muo­se iki­teis­mi­niuo­se ty­ri­muo­se, kal­ti­na­mie­ji gro­bė daik­tus ir pi­ni­gus, klas­to­jo bau­džia­mų­jų by­lų do­ku­men­tus, pa­si­sa­vi­no ir rea­li­za­vo da­lį nar­ko­ti­nių me­džia­gų, li­ku­sią da­lį pa­sle­piant. Nu­si­kal­ti­mus vyk­dę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų ky­šį buvo kal­ti­na­mi pa­lei­dę su­lai­ky­tą įta­ria­mą­jį.

Nu­si­kals­ta­mo su­si­vie­ni­ji­mo veik­la iš­si­plė­tė ir tarp­tau­ti­niu mas­tu, kai tie pa­tys Šiau­lių ap­skri­ties VPK pa­rei­gū­nai, veik­da­mi Lie­tu­vo­je ir Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je už pa­lan­kius spren­di­mus bau­džia­mo­jo­je by­lo­je rei­ka­la­vo ir priė­mė di­des­nį nei 250 MGL ver­tės ky­šį. Duo­me­nis apie šios nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mą Lie­tu­vos pa­rei­gū­nams pa­vy­ko su­rink­ti bend­ra­dar­biau­jant su "Eu­ro­jus­tu".

Ke­tu­ri Šiau­lių ap­skri­ties Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nai ir ki­ti du pa­rei­gū­nai taip pat bu­vo kal­ti­na­mi tuo, kad me­la­gin­gai pra­ne­šė apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą, su­klas­to­jo įro­dy­mus as­mens bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui pra­dė­ti, da­vė me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus.

Bu­vęs Šiau­lių ap­skri­ties VPK Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro vir­ši­nin­kas T. Ruch­ti­nas bu­vo kal­ti­na­mas pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mu, kar­tu su pa­val­di­niu ne­tei­sė­tai įgi­jus, lai­kius ir ga­be­nus di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų, tu­rint tiks­lą jas par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti. Ži­no­da­mas apie pa­val­di­nio vyk­do­mą nu­si­kals­ta­mą vei­ką jis iš anks­to pa­ža­dė­jo ne­truk­dy­ti pa­rei­gū­nui ir taip ša­li­no kliū­tis nu­si­kal­ti­mui da­ry­ti.

Pen­kio­li­kos me­tų ka­lė­ji­mo baus­me nu­teis­tam Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės 4-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kui T. Ruch­ti­nui ir ty­rė­jui R. Po­ciui 2012 me­tų spa­lio 25-ąją bu­vo įteik­ti at­mi­ni­mo ženk­lai "Me­tų sek­lys". Ge­riau­sių­jų var­das jiems su­teik­tas už tai, kad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko ir teis­mui per­da­vė dvi bau­džia­mą­sias by­las dėl dvie­jų kvai­ša­lų pla­tin­to­jų gru­pių pre­ky­bos nar­ko­ti­kais bei jų kont­ra­ban­dos.

Su­si­do­ro­jo su dar­bi­nin­ku

Te­mi­dė kai ku­riuos va­kar Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­me kal­tais pri­pa­žin­tus kri­mi­na­lis­tus per­se­kio­jo ir anks­čiau.

2014 me­tų ko­vą Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­kei­tė Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo 2014 me­tų lapk­ri­tį pa­skelb­tą nuo­spren­dį ir pri­pa­ži­no Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­vu­sius pa­rei­gū­nus R. Po­cių bei jo ko­le­gą G. Ai­ną kal­tais dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, o G. Ai­ną – dar ir dėl sa­va­val­džia­vi­mo.

G. Ai­nai ta­da pa­skir­ta at­lik­ti 45 pa­rų areš­to baus­mę.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­me iš­tei­sin­tą R. Po­cių ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu ir pa­sky­rė per vie­ne­rius me­tus su­mo­kė­ti 50 MGL (1 882,50 eu­ro) dy­džio bau­dą.

Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­spren­dė, kad abu vy­rai pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi bei vir­ši­jo įga­lio­ji­mus ir to­kiais sa­vo veiks­mais disk­re­di­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­no var­dą, taip pat pa­da­rė di­de­lę ža­lą vals­ty­bei ir nu­ken­tė­ju­sia­jam vy­rui.

Šios by­los duo­me­ni­mis, 2012 me­tų lapk­ri­čio 15 die­ną Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vy­res­ny­sis ty­rė­jas G. Ai­na sa­vo dar­bo ka­bi­ne­te ke­lis kar­tus ran­ko­mis su­da­vė Vy­tau­tui K.

Vy­rų konf­lik­tas pra­si­dė­jo tų pa­čių me­tų lapk­ri­čio pra­džio­je, kai G. Ai­na su­gal­vo­jo sa­vo so­do na­me­lio ka­mi­ne įreng­ti įdėk­lą. G. Ai­na ir du dar­bi­nin­kai su­si­ti­ko so­do na­me­ly­je, ap­ta­rė dar­bus, su­ly­go at­ly­gį – 1 000 li­tų.

Kai dar­bai bu­vo baig­ti, juos įver­ti­nęs G. Ai­na nu­spren­dė, kad bu­vo nau­do­ta to­li gra­žu ne­ko­ky­biš­ka skar­da. Iš­siaiš­kin­ti su G. Ai­na Vy­tau­tas K. nuė­jo į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Dar­bi­nin­kas ti­ki­no, kad skar­dos bū­ta ko­ky­biš­kos, o už ne­ko­ky­bę sa­kė ne­san­tis at­sa­kin­gas, esą dėl to at­sa­kin­gas jo va­do­vas.

Vė­liau G. Ai­na su ko­le­ga, to pa­ties Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro pa­rei­gū­nu R. Po­ciu­mi į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ku­sį nu­ken­tė­ju­sį­jį pa­si­kvie­tė į ka­bi­ne­tą, lie­pė iš­kraus­ty­ti ki­še­nes. G. Ai­na ke­le­tą kar­tų smo­gė nu­ken­tė­ju­sia­jam.

Vie­ną die­ną po dar­bo pa­rei­gū­nas G. Ai­na su R. Po­ciu­mi nu­vy­ko į Vy­tau­to K. na­mus ir ne­tei­sė­tai pa­siė­mė jo kom­piu­te­rį ir ki­tus daik­tus.

Ka­lė­jo ne­kal­ti

"Me­tų sek­liu" ti­tu­luo­tas Nar­ko­ti­kų kont­ro­lės 4-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas T. Ruch­ti­nas anks­čiau tai­p pat yra pa­ty­ręs "as­me­ni­nę" akis­ta­tą su tei­sė­jais.

Pikt­nau­džiau­da­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir vir­šy­da­mas įga­lio­ji­mus T. Ruch­ti­nas su­klas­to­jo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą, or­ga­ni­za­vo duo­me­nų rin­ki­mą apie Šiau­liuo­se gy­ve­nan­čių su­tuok­ti­nių gal­būt da­ro­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, su­si­ju­sias su ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, su­klas­to­jo įro­dy­mus su­tuok­ti­nių bau­džia­ma­jam per­se­kio­ji­mui pra­dė­ti, or­ga­ni­za­vo me­la­gin­gų pa­ro­dy­mų da­vi­mą, kal­ti­nant šiuos as­me­nis nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mu.

2013 me­tais Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas T. Ruch­ti­no tai­ki­niu ta­pu­sius su­tuok­ti­nius pri­pa­ži­no kal­tais dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, tu­rint tiks­lą jas pla­tin­ti, ir mo­te­riai sky­rė tre­jų me­tų ir tri­jų mė­ne­sių, o vy­rui – tre­jų me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mes.

Su­tuok­ti­niai nuo 2014 me­tų ko­vo mėnesio ka­lė­jo.

2015 me­tų pra­džio­je paaiš­kė­jus, kad T. Ruch­ti­nas ga­li­mai su­fal­si­fi­ka­vo bau­džia­mą­ją by­lą, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio pa­rei­gū­no ne­tei­sė­tų veiks­mų. Ka­lė­ję šiau­lie­čiai pa­leis­ti į lais­vę.

Ta­čiau ne­kal­tus žmo­nes už gro­tų įki­šęs kri­mi­na­lis­tas pa­ts už įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą ka­lė­ji­me neat­si­dū­rė net ir po to, kai by­lą ka­sa­ci­ne tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas.

Iš aš­tuo­nių kal­ti­na­mų­jų teis­mas nu­spren­dė kon­fis­kuo­ti tur­to už dau­giau kaip 200 tūks­tan­čius eu­rų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.

Susijusios naujienos