Mero padėkos vakare koncertavo ir Latvijos kultūros ministras

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Inau­gu­ruo­ta gar­bės pi­lie­tė Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė.
Šiau­lių mies­to gim­ta­die­nio pro­ga ket­vir­ta­die­nį vy­kęs me­ro pa­dė­kos va­ka­ras šį­met bu­vo at­ver­tas vi­siems. Inau­gu­ruo­ta 42-oji gar­bės pi­lie­tė, pa­gerb­ti trys ak­ty­vūs šiau­lie­čiai, rink­tos lė­šos ini­cia­ty­voms, pa­de­dan­čioms au­gin­ti vai­kus. Tarp gau­saus bū­rio at­li­kė­jų bu­vo ir Lat­vi­jos kul­tū­ros mi­nist­ras.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Trys lat­vi­jos te­no­rai ir so­lis­tė Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė at­li­kos "Tra­via­tos" ari­ją. Pir­ma­sis iš kai­rės – Lat­vi­jos kul­tū­ros mi­nist­ras Nau­ris Pun­tu­lis.

Ren­gi­nys per­kel­tas iš tra­di­ciš­kai iki šiol me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko sve­čius priim­da­vu­sios kon­cer­ti­nės įstai­gos "Sau­lė" į Šiau­lių are­ną. Are­nos par­te­ry­je su­sė­do puoš­nūs sve­čiai, su­si­rin­kę į ren­gi­nį su me­ro pa­kvie­ti­mais. Par­te­riuo­se įsi­kū­rė are­no­je pa­tys pa­kvie­ti­mus re­zer­va­vę mies­tie­čiai.

Me­ro pa­dė­kos va­ka­ras pra­si­dė­jo į sce­ną įne­šant Šiau­lių gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas. Pub­li­kai su­sto­jus me­ro ve­di­na į sce­ną li­po šių me­tų mies­to gar­bės pi­lie­tė Re­gi­na Vaiš­no­rie­nė. Net­ru­kus Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė, kank­li­nin­kė R. Vaiš­no­rie­nė bu­vo pa­puoš­ta re­ga­li­jo­mis.

Tar­da­ma sa­vo žo­dį, nau­jo­ji gar­bės pi­lie­tė pir­miau­siai pa­kvie­tė į sce­ną ope­ros at­li­kė­ją Vik­to­ri­ją Miš­kū­nai­tę. Ji šiais me­tais bu­vo ant­ro­ji pre­ten­den­tė gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti, ta­čiau ko­mi­si­ja pa­si­rin­ko R. Vaiš­no­rie­nę.

Mu­zi­kė įtei­kė V. Miš­kū­nai­tei puokš­tę gė­lių ir sa­kė ti­kin­ti, kad atei­ty­je vo­ka­lis­tei taip pat bus su­teik­tas gar­bės pi­lie­tės var­das, o ji drau­gaus ne tik su kla­si­ki­ne, bet ir su tau­ti­ne mu­zi­ka.

Su­si­jau­di­nu­si R. Vaiš­no­rie­nė dė­ko­jo už sa­vo "kū­ry­bi­nes kla­jo­nes" Me­nų gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vui, vi­siems sa­vo mo­ki­niams ir šei­mai.

"Gar­bės pi­lie­čio var­das ski­ria­mas ne man, o vi­siems tiems, ku­rie pri­si­lie­tė prie tau­tiš­ku­mo, prie tau­ti­nės mu­zi­kos. La­bai džiau­giuo­si, kad ga­lė­jau bū­ti ir esu tarp šil­tų, ma­lo­nių, nuo­šir­džių žmo­nių, nė vie­no ne­su­ti­kau, ku­ris bū­tų ki­toks", – kal­bė­jo gar­bės pi­lie­tė.

Pas­vei­kin­ti šiau­lie­tę į sce­ną li­po Sei­mo na­riai, vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, ki­ti sve­čiai.

Pa­dė­kos va­ka­re lau­kė dar vie­nas pa­ger­bi­mas. Me­ras A. Vi­soc­kas "Auk­si­nio šau­lio" ženk­liu­kus įtei­kė Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės ir plau­čių li­gų kli­ni­kos Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai Ju­di­tai Za­lu­bie­nei, ini­cia­ty­vos "Nie­kie­no vai­kai" at­sto­vei Šiau­liuo­se Ra­min­tai Ra­ma­naus­kie­nei ir so­lo pro­gra­mo­mis pa­gar­sė­ju­siam per­ku­si­nin­kui Gin­tau­tui Gas­ce­vi­čiui.

R. Ra­ma­naus­kie­nė pa­kvie­tė ren­gi­nio da­ly­vius fo­jė pa­sta­ty­to­je ur­no­je au­ko­ti ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų Šiau­liuo­se įsteig­tiems vai­kų die­nos cent­rams ir ini­cia­ty­vai "Nie­kie­no vai­kai". Jos sa­va­no­riai glo­bo­ja li­go­ni­nė­se be­si­gy­dan­čius vie­ni­šus vai­kus.

Po iš­kil­mių pra­si­dė­jo kon­cer­tas. Šiau­lių ka­me­ri­niam or­kest­rui di­ri­ga­vo ir grie­žė maest­ro Vil­hel­mas Če­pins­kis. Vė­liau prie or­kest­ro pri­si­jun­gė ir Šiau­lių big­ben­das. Į sce­ną už­li­po trys te­no­rai iš Lat­vi­jos, at­li­kę šiau­lie­čiams po­pu­lia­rią­ją kla­si­ką. Vie­nas iš tri­jų at­li­kė­jų – prieš po­rą mė­ne­sių Lat­vi­jos kul­tū­ros mi­nist­ru ta­pęs Nau­ris Pun­tu­lis. Jis kon­cer­ta­vo kar­tu su Gun­ta­ru Run­giu ir Mier­val­džiu Jen­čiu.

Pir­mos da­lies pa­bai­go­je kar­tu su Lat­vi­jos te­no­rais gar­sią­ją ope­ros "Tra­via­ta" ari­ją at­li­ko ir Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė. Pir­mą­ją da­lį už­bai­gė įspū­din­gi kū­ri­niai, ku­riuos V. Miš­kū­nai­tė at­li­ko kar­tu su Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ru "Da­gi­lė­lis". Žiū­ro­vus po mu­zi­kos pa­sau­lį šmaikš­čiais in­tar­pais ly­dė­jo mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis.

Pir­mo­ji kon­cer­to da­lis už­si­tę­sė, to­dėl per per­trau­ką apie treč­da­lis žiū­ro­vų pa­li­ko are­ną. Ant­ros da­lies pra­džio­je atė­jo ei­lė me­ro pa­dė­kos kal­bai.

Va­ka­re po to dar kon­cer­ta­vo Gy­tis Paš­ke­vi­čius, gru­pė "Vai­ras", Au­re­li­ja ir Ra­po­las Meš­kaus­kai. Vi­sas ren­gi­nys už­tru­ko be­veik pus­penk­tos va­lan­dos.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Auk­si­nio šau­lio ženk­lai įteik­ti (iš de­ši­nės) Ra­min­tai Ra­ma­naus­kie­nei, Ju­di­tai Za­lu­bie­nei ir Gin­tau­tui Gas­ce­vi­čiui

Komentarai

Šiaulietė    Šeš, 2019-09-07 / 09:32
Viskas būtų buvę gerai, bet nebekiškit visur Meškauskų. Atsistojom ir išėjom.
miestietis    Šeš, 2019-09-07 / 10:10
Iki pačios širdies gilumos sujaudino Ramintos Ramanauskienės prasminga veikla, todėl linkiu jai nesustoti ir toliau plėtoti savo idėją.
supratimas nesikeičia    Šeš, 2019-09-07 / 12:06
Beskonybė ribų neturi, apie stiliaus supratimą nėr ko svajoti. Bent saiką kas primintų, bet kur tau...
Juozas    Šeš, 2019-09-07 / 14:07
Puikus renginys, geri atlikėjai. Labai gražūs pasirodymai, o visa kita skonio reikalas. Matyt šiaulietė pavargo koncerte.
Nuostabu    Šeš, 2019-09-07 / 14:27
Ave Marija atlikta Miškūnaitės buvo nuostabi. pakylėjo. Kuo daugiau tokių koncertų visokiems skoniams ir įvairiems žmonėms. Pirmą kartą mačiau, kad žmonės išsėdėtų 6 valandų koncerte.
Visiems    Šeš, 2019-09-07 / 21:46
Vakaras buvo nemokamas, programa paskelbta prieš mėnesį. Kodėl reikėtų piktintis? Juk ne varu buvo varoma. Sveikinu nuoširdžiausiai garbės pilietę!!!
O būdavo    Sek, 2019-09-08 / 08:31
Rengdavo Saulėje, žmonių nedaug, po to gali pabendrauti, sutikti senus pažįstamus furšete. Dabar kažkoks balaganas gavosi.
miestietis    Sek, 2019-09-08 / 09:42
Būdavo uždaras Saulėje- beveik visiems blogai, dabar atviras- Arenoje- vėl negerai kažkam, tai kada bus gerai visiem ir kaip įtikti?
geras    Pir, 2019-09-09 / 11:37
Nuostabus buvo koncertas, gal kiek ilgokas, nes su autobusu po koncerto be sansu buvo gryzti, daug senyvo amziaus zmoniu kantriai islauke koncerto pabaigos lauke stotelese tikedamiesi transporto, bet.. teko gryzt su taksi, nes poros reisu autobusu 23.30 kada baiges koncertas niekas nepaorganizavo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.