Medaliai ir kvietimas į tarptautines varžybas

ŠLASC nuo­tr.
Lie­tu­vos vai­kų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te Ute­no­je Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro auk­lė­ti­niai pel­nė me­da­lių ir kvie­ti­mą da­li­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se Len­ki­jo­je.

Ute­no­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­tas, ku­ria­me pui­kiai se­kė­si Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro auk­lė­ti­niams.

Ge­riau­siai se­kė­si šuo­li­nin­kams į to­lį. Tarp mer­gai­čių, kur var­žė­si 43 da­ly­vės, nu­ga­lė­to­ja ta­po Mig­lė Juš­kai­tė, nu­šo­ku­si 4,88 met­ro. Tarp ber­niu­kų (31 da­ly­vis) to­liau­siai nu­šo­ko Ada­nas Bal­kaus­kas – 5,25 met­ro, ir ta­po čem­pio­nu. Abu šuo­li­nin­kus tre­ni­ruo­ja J. Baikš­tie­nė.

Ka­muo­liu­ko me­ti­mo rung­ty­je tarp mer­gai­čių, kur var­žė­si 31 da­ly­vė, ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ei­vi­ta Stan­kū­nai­tė (tren. V. Žie­die­nė, J. Spu­dis). Šiau­lie­tė ka­muo­liu­ką nu­me­tė 47 met­rus 2 cen­ti­met­rus.

60 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo rung­ty­je tarp mer­gai­čių (10 da­ly­vių) tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ger­da Sel­ve­ny­tė (tren. J. Baikš­tie­nė), at­bė­gu­si per 10,17 se­kun­dės. Tarp ber­niu­kų (7 da­ly­viai) ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ste­fan Ero­feev (tren. V. Žie­die­nė, J. Spu­dis), nuo­to­lį įvei­kęs per 10,49 se­kun­dės.

Spor­ti­nin­kai, sa­vo am­žiaus gru­pė­je (gi­mę 2006, 2007, 2008 me­tais ir jau­nes­ni) pa­sie­kę ge­riau­sius re­zul­ta­tus, yra kvie­čia­mi da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se Len­ki­jo­je, ku­rios vyks bir­že­lio 17–19 die­no­mis. Tarp pa­kvies­tų­jų – ir šiau­lie­čiai Li­di­ja Rū­te­lio­ny­tė (600 m bė­gi­mas; tren. D. Šau­či­ko­vas), M. Juš­kai­tė ir A. Bal­kaus­kas (šuo­lis į to­lį; tren. J. Baikš­tie­nė), Vy­tau­tė Mar­ti­nai­ty­tė (šuo­lis į aukš­tį; tren. V. Žie­die­nė ir J. Spu­dis).