Mamytės susibūrė į klubą

Li­nos MI­LA­ŠAUS­KIE­NĖS as­me­ni­nė nuotr.
Į Mo­ti­nos die­nos šven­tę "Aš – nuo­sta­bi ma­ma" su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys Kel­mės mies­to ir ra­jo­no ma­my­čių.
Kel­mė­je au­gu­si Li­na Mi­la­šaus­kie­nė ku­rį lai­ką gy­ve­no Šiau­liuo­se. Ta­čiau gi­mus ant­ra­jai duk­re­lei, nu­spren­dė kel­tis gy­ven­ti į Kel­mę. Čia, ar­čiau gam­tos, ir ša­lia ar­ti­miau­sių žmo­nių vai­kus au­gin­ti ge­riau.
Li­na su­bū­rė Kel­mės ir Kel­mės ra­jo­no ma­my­čių gru­pę, ku­rio­je apie 240 jau­nų ma­mų, au­gi­nan­čių vai­kus. Jos su ma­žy­liais da­ly­vau­ja ren­gi­niuo­se, spor­tuo­ja, klau­so­si pa­skai­tų.

Ne­di­de­lio mies­to pri­va­lu­mai

Daug kas ste­bė­jo­si, kai jau­na Mi­la­šaus­kų šei­ma iš Šiau­lių per­si­kraus­tė į ra­jo­no cent­rą. Ta­čiau jie ge­rai pa­svė­rė vi­sus "už" ir "prieš".

"At­si­bo­do Šiau­lių pie­ti­nio ra­jo­no ap­lin­ka. Ten daug ba­rų, užei­gų, nuo­la­ti­nis triukš­mas, nė­ra ža­lu­mos, – ar­gu­men­tus be­ria Li­na. – Kel­mė­je bu­tą įsi­gi­jo­me ne­to­li Kra­žan­tės už­tvan­kos. Pui­ki gam­ta. Bet ka­da ga­li išei­ti pa­si­vaikš­čio­ti, pa­spor­tuo­ti. Ki­ta­me mies­to pa­kraš­ty­je gy­ve­na ma­no tė­vai. Au­gi­nant ma­žy­lius, ne­re­tai pri­rei­kia mo­čiu­tės pa­gal­bos. Be to, ir vy­rui į dar­bą Šau­kė­nuo­se iš Kel­mės va­ži­nė­ti ar­čiau ne­gu iš Šiau­lių."

 

Li­nos MI­LA­ŠAUS­KIE­NĖS as­me­ni­nė nuo­tr.
Kel­miš­kė dvie­jų duk­ry­čių: tre­jų me­tų Rus­nės ir vie­ne­rių me­tu­kų Smil­tės ma­ma Li­na Mi­la­šaus­kie­nė sa­ko, jog ir ma­ža­me mies­te gy­ven­ti – įdo­mu. Ma­žes­nis mies­tas – fi­ziš­kai ir mo­ra­liš­kai svei­kes­nis vai­kams.

 

Nuo fo­tog­ra­fi­jos iki kram­tu­kų

Li­na stu­di­ja­vo tu­riz­mo ad­mi­nist­ra­vi­mą Šiau­lių ko­le­gi­jo­je. Ta­čiau pa­gal spe­cia­ly­bę taip ir ne­dir­bo.

Dar stu­di­juo­da­ma už­si­krė­tė fo­tog­ra­fi­ja. Sa­vo na­muo­se įkū­rė fo­to – stu­di­ją. Ne­ma­žai klien­tų tu­rė­da­vo ir Kel­mė­je, nes čia – ne per daug fo­tog­ra­fų. Bai­gu­si stu­di­jas, ku­rį lai­ką dir­bo ma­mos Lai­mos Leš­čiaus­kie­nės Kel­mė­je įkur­to­je dra­bu­žių par­duo­tu­vė­je.

Gi­mus vy­res­nia­jai duk­re­lei Rus­nei, išė­jo mo­ti­nys­tės ato­sto­gų. Nut­rau­kė ir fo­tog­ra­fės veik­lą, nes pa­lik­ti duk­ras ir or­ga­ni­zuo­ti fo­to­se­si­jas bū­tų su­dė­tin­ga.

Ta­čiau duk­rų au­gi­ni­mas pa­dik­ta­vo ki­to­kių veik­lų. Li­na pra­dė­jo ver­ti va­di­na­mus kram­tu­kus. Tai iš sau­gaus si­li­ko­no pa­ga­min­ti spal­vin­gi ka­ro­liu­kai. Jie tvir­ti­na­mi prie čiulp­tu­ko. Ma­žy­lis į juos ga­li pa­si­ka­sy­ti dan­tu­kus.

Li­na pa­ti nu­ste­bo, kad kram­tu­kai tu­rė­jo to­kią di­de­lę pa­klau­są. Kram­tu­kas kai­nuo­ja nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos eu­rų, nes ne­pi­gios jam pa­da­ry­ti nau­do­ja­mos me­džia­gos. Ta­čiau ma­mos juos vis tiek per­ka. Pa­čiai Li­nai – tai pri­si­dū­ri­mas prie vai­ko pi­ni­gų ir mo­ti­nys­tės pa­šal­pos.

Šiuo me­tu jau­na ma­ma žings­nis po žings­nio grįž­ta ir prie fo­tog­ra­fės veik­los.

Prieš ke­le­tą mė­ne­sių tie­siog eksp­rom­tu Li­na su­gal­vo­jo įkur­ti ma­my­čių gru­pę.

Šiau­liuo­se jau­nai ma­mai bū­da­vo dau­giau kur pa­si­reikš­ti, pa­bend­rau­ti su bend­raam­žė­mis vai­kus au­gi­nan­čio­mis mo­te­ri­mis. Kel­mė­je jau­tė vie­nin­te­lį nei­gia­mą da­ly­ką veik­los jau­noms ma­moms trū­ku­mą. Juk tuos dve­jus me­tus, kai au­gi­ni at­ža­las, ga­li iš­nau­do­ti sa­viš­vie­tai, svei­ka­tin­gu­mui ir ki­tiems pra­smin­giems da­ly­kams! Pa­gal­vo­jo, jog ir ki­tos jau­nos ma­my­tės jau­čia­si pa­na­šiai. Pak­vie­tė jas bur­tis į ma­my­čių gru­pę.

Per ke­lias die­nas už­si­re­gist­ra­vo apie šim­tas ma­my­čių. Da­bar gru­pė­je jų 241. Vi­sos gy­ve­na Kel­mė­je ar­ba Kel­mės ra­jo­ne.

Li­na sa­ko, jog gru­pę te­ko filt­ruo­ti, nes at­si­lie­pė ma­mų iš vi­sos Lie­tu­vos. Gru­pės veik­lo­je no­rė­jo da­ly­vau­ti ir mo­čiu­čių.

Da­bar ma­my­čių gru­pės na­rės su­si­tin­ka "Drau­gys­tės" par­ko sta­dio­ne. Sa­vo ma­žy­lius at­si­ve­ža ve­ži­mė­liuo­se. Šie mie­ga gry­na­me ore, o ma­my­tės tuo me­tu pa­spor­tuo­ja, pa­dis­ku­tuo­ja.

Jei oras blo­gas, su­si­tin­ka Že­mai­tės vie­šo­sios bib­lio­te­kos in­te­rak­ty­vio­je erd­vė­je. Kai ku­rios į Kel­mę su­si­tik­ti su gru­pe at­va­žiuo­ja iš ma­žų ra­jo­no mies­te­lių ir kai­mų.

L. Mi­la­šaus­kie­nė ypač džiau­gia­si pa­vy­ku­sia Mo­ti­nos die­nos šven­te "Aš – nuo­sta­bi ma­ma". Šven­tei pa­vy­ko ras­ti rė­mė­jų. Pak­vies­ta ani­ma­to­rė, ku­ri užė­mė vai­kus, kad ma­mos ga­lė­tų ra­miai pail­sė­ti. Fo­tog­ra­fai pa­da­rė ma­mų ir jų ma­žy­lių nuo­trau­kų, po vie­ną nuo­trau­ką pa­do­va­no­jo kiek­vie­nai.

Ne­se­niai ma­moms ir jų ma­žy­liams pa­ro­dy­tas Vil­niaus "Dan­se­nos" šo­kio ir ju­de­sio teat­ro spek­tak­lis vai­kams iki tre­jų me­tų. Li­na pa­ti nu­ste­bo, jog bi­lie­tai į spek­tak­lį bu­vo iš­pirk­ti. Va­di­na­si, vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos bu­vo pa­siil­gu­sios to­kių ren­gi­nių.

Ma­my­tės klau­so­si Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­čių pa­skai­tų. Mo­ky­to­ja gru­pė­je ga­li tap­ti kiek­vie­na ma­ma, ku­ri ką nors mo­ka ar tu­ri iš­to­bu­lin­tų sa­vo po­mė­gių.

Šio­mis die­no­mis Li­na su ne­kant­ru­mu lau­kia penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Kel­mė­je vyk­sian­čios Liau­dies me­no šven­tės. Ak­ty­vi ma­my­tė nu­spren­dė, jog mies­to šven­tė tu­ri tap­ti šven­te ne tik suau­gu­siems, bet ir ma­žy­liams. Pap­ra­šiu­si Ra­jo­no vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos pa­ra­mos, ji pa­kvie­tė į šven­tę Bur­bu­lų dė­dę.

O ma­my­tes kvie­tė pri­si­jung­ti prie ren­gi­nio "Si­jo­nuo­ta va­sa­ra". Čia jau­nos ma­mos, vil­kė­da­mos il­gas su­kne­les, tu­rės ga­li­my­bę pa­de­monst­ruo­ti sa­vo mo­te­riš­ku­mą.

"Il­ga su­kne­lė – jau sa­vai­me yra mo­te­riš­ku­mo sim­bo­lis. Be to, ji dik­tuo­ja ele­gan­tiš­ką ei­gas­tį, su­tei­kia dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi", – sa­ko Li­na.

Jau­nos ma­mos da­ly­vaus šven­ti­nė­je "Si­jo­nuo­tos va­sa­ros" ei­se­no­je, mo­ky­sis jo­gos, šok­ti "Zum­bą" ir ki­to­kių mo­te­riš­kų da­ly­kų, bend­raus su sti­lis­te.

Atei­ty­je Li­na Mi­la­šaus­kie­nė sva­jo­ja įre­gist­ruo­ti Ma­my­čių aso­cia­ci­ją ir gal­būt gau­ti šiek tiek lė­šų veik­lai. Nuo­lat pra­ši­nė­ti pa­ra­mos nė­ra la­bai ma­lo­nu, nors vers­li­nin­kai ir neat­sa­ko.