Literatai kūrė apie vietovardžius

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Tarp suau­gu­sių­jų li­te­ra­tū­ri­nia­me kon­kur­se ant­rą vie­ta pel­nęs Au­re­li­jus But­no­rius iš Ma­žei­kių ra­jo­no (kai­rė­je) ir jo­niš­kie­tis li­te­ra­tas Al­bi­nas Žvin­gi­la.
Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bas "Aud­ru­vė" or­ga­ni­za­vo res­pub­li­ki­nį li­te­ra­tū­ri­nį kon­kur­są "Vie­to­var­džių at­si­vė­ri­mai", ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 50 au­to­rių iš vi­sos Lie­tu­vos.

Dau­giau­sia poe­zi­jos, le­gen­dų ir pa­da­vi­mų, esė ir ki­tų žan­rų pro­zos at­siun­tė suau­gu­sie­ji nuo 19 iki 74 me­tų. Tarp moks­lei­vių la­biau­siai ak­ty­vūs bu­vo Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos at­sto­vė, pe­da­go­gė Ni­jo­lė Vai­čiu­ly­tė-My­ko­lai­tie­nė api­bend­rin­da­ma kū­ry­bi­nius dar­bus sa­kė, kad ski­riant ap­do­va­no­ji­mus ver­tin­ta, kaip at­skleis­ta te­ma, kaip au­to­rius ją ma­to, at­si­žvelg­ta ir į kal­bos tai­syk­lin­gu­mą, su­ge­bė­ji­mą ati­trūk­ti nuo įpras­tų įvaiz­džių. Svar­bus bu­vo ir nuo­šir­du­mas, ir is­to­ri­nių fak­tų, mi­to­lo­gi­jos ži­no­ji­mas.

Kū­rė­jai ap­dai­na­vo upes ir upe­lius – Si­dab­rą, Švė­tę, Vo­ver­kį, Mū­šą – pi­lia­kal­nius, kai­mus. Po­pu­lia­riau­sia vie­to­var­džių li­te­ra­tū­ri­nia­me kon­kur­se bu­vo Ža­ga­rė.

Lau­rea­tai iš­rink­ti dvie­jo­se – vai­kų ir suau­gu­sių­jų gru­pė­se. Tarp vai­kų pir­mą­ją vie­tą pel­nė Ma­ri­ja Žu­ro­nai­tė, su­kū­ru­si pa­da­vi­mą apie upe­lį Vo­ver­kį. Dvi ant­ro­sios vie­tos skir­tos Mig­lei No­ru­šai­ty­tei ir Pi­jui Juo­čui, o tre­čio­ji – Jus­tui Re­mei­kai. Vi­si – Jo­niš­kio ra­jo­no at­sto­vai.

Tarp suau­gu­sių­jų pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­ja ta­po iš Jo­niš­kio ki­lu­si, da­bar Ang­li­jo­je gy­ve­nan­ti Vi­li­ja Kat­ke­vi­čiū­tė, pa­ra­šiu­si ei­lė­raš­tį "Ne­pa­mirš­ta Si­dab­ra". Ant­ra vie­ta skir­ta Au­re­li­jui But­no­riui iš Ma­žei­kių ra­jo­no, o tre­čio­ji – Ri­tai Venc­kū­nie­nei iš Bir­žų ra­jo­no.

Skir­ti ir pa­ska­ti­na­mie­ji pri­zai.

"Aud­ru­vės" klu­bo ren­gi­ny­je sa­vo kū­ry­bą skai­tė ne tik vie­tos li­te­ra­tai, bet ir sve­čiai iš Šiau­lių, Plun­gės, Pak­ruo­jo, Ma­žei­kių, Kė­dai­nių bei ki­tų ra­jo­nų. Su­si­rin­ku­sius ma­lo­niai nu­ste­bi­no Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, ku­ris ne tik li­te­ra­tus pa­svei­ki­no, bet ir pa­ts iš at­min­ties pa­skai­tė bu­vu­sios ko­le­gės Sei­me Da­lios Tei­šers­ky­tės su­kur­tą ei­lė­raš­tį.

"Aud­ru­vės" pre­zi­den­tė Ali­na Jo­nai­tie­nė do­va­nė­les sky­rė ak­ty­viau­siems klu­bo na­riams pa­gal­bi­nin­kams. Dai­na­vo Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­ro dai­na­vi­mo stu­di­jos "ETC" na­riai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.