Lietuvos tenisas siekia atrasti kelius į mokyklas ir darželius

Sau­liaus ČIR­BOS nuo­tr.
Te­ni­so tre­ne­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ir vai­kų įtrau­ki­mo į šią spor­to ša­ką pro­jek­tui Lie­tu­vo­je di­ri­guos pran­cū­zas Ber­nard Pest­re, su­kau­pęs 40 me­tų pa­na­šaus dar­bo pa­tir­tį sa­vo ša­ly­je.

Lie­tu­vos te­ni­so są­jun­ga (LTS), kar­tu su Lie­tu­vos tau­ti­niu olim­pi­niu ko­mi­te­tu (LTOK) ir Tarp­tau­ti­ne te­ni­so fe­de­ra­ci­ja (ITF) ima­si pro­jek­to, ku­rio me­tu sieks at­ras­ti bū­si­mas te­ni­so žvaigž­des dar dar­že­liuo­se ir pra­di­nė­se mo­kyk­lų kla­sė­se. Te­ni­so tre­ne­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ir vai­kų įtrau­ki­mo į šią spor­to ša­ką pro­jek­tui Lie­tu­vo­je di­ri­guos pran­cū­zas Ber­nard Pest­re, su­kau­pęs 40 me­tų pa­na­šaus dar­bo pa­tir­tį sa­vo ša­ly­je.

Ra­mū­nas Gru­šas, LTS pre­zi­den­tas, sa­ko, kad pro­jek­tu iš es­mės sie­kia­ma dvie­jų tiks­lų.

"Mes no­ri­me priar­tin­ti Lie­tu­vos re­gio­nų te­ni­so klu­bus prie mo­kyk­lų ir dar­že­lių bei at­ras­ti tuos žmo­nes mo­ky­mo įstai­go­se ir te­ni­so klu­buo­se, ku­rie su­ge­bė­tų pa­ma­ty­ti mū­sų spor­to ša­ka su­si­ža­vė­ju­sius vai­kus ir su­teik­ti jiems ele­men­ta­riau­sius te­ni­so pra­dme­nis. Be to, šis pro­jek­tas – pa­gal­ba mū­sų te­ni­so tre­ne­riams ar no­rin­tiems jais tap­ti", – tei­gia R. Gru­šas.

Vil­niu­je kar­tą jau ap­si­lan­kęs B. Pest­re į Lie­tu­vą iki me­tų pa­bai­gos at­vyks dar pen­kis sy­kius. Va­sa­rą jis da­ly­vaus na­cio­na­li­nė­je pa­jė­giau­sių Lie­tu­vos de­šimt­me­čių ir dvy­li­ka­me­čių te­ni­so sto­vyk­lo­je, o ru­de­nį, kar­tu su pro­jek­to ko­man­da, po sa­vai­tę jis pra­leis su Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių te­ni­so klu­bų ir mo­kyk­lų tre­ne­riais bei vai­kais.

"Su­lau­kęs ITF pa­siū­ly­mo pa­dir­bė­ti su Lie­tu­vos te­ni­so žmo­nė­mis il­gai ne­dve­jo­jau. Esu pra­tęs da­lin­tis pa­tir­ti­mi su tre­ne­riais trum­pes­niuo­se ren­gi­niuo­se – die­ną ar dvi trun­kan­čio­se kon­fe­ren­ci­jo­se. Čia gi bus il­ga­lai­kis pro­jek­tas, va­di­na­si mes tu­rė­si­me vi­sas ga­li­my­bes pa­da­ry­ti po­ky­tį, pa­keis­ti sis­te­mą, o gal­būt net ir pa­dė­ti ženg­ti pir­mus žings­nius į te­ni­so kor­tą bū­si­moms te­ni­so žvaigž­dėms", – įsi­ti­ki­nęs B. Pest­re.

Anot jo, pa­na­šus pro­jek­tas vyk­do­mas ir Pran­cū­zi­jo­je, kur te­ni­sas yra ant­ro­ji spor­to ša­ka pa­gal po­pu­lia­ru­mą ir ma­siš­ku­mą. "Ma­no ša­ly­je yra dau­giau kaip 300 tūks­tan­čių te­ni­są žai­džian­čių de­šimt­me­čių, ne­ma­ža da­lis iš jų į te­ni­są atė­jo per pa­na­šų pro­jek­tą. Ja­me da­ly­vau­ja tur­būt du treč­da­liai ša­lies klu­bų. Ži­no­ma, Pran­cū­zi­jos ir Lie­tu­vos si­tua­ci­jos yra la­bai skir­tin­gos, ta­čiau tam tik­ros tai­syk­lės ga­li bū­ti per­kel­tos. Pa­vyz­džiui, yra la­bai svar­bu at­ras­ti tuos žmo­nes, ku­rie my­lė­tų te­ni­są pa­tys ir šią sa­vo aist­rą su­ge­bė­tų per­duo­ti vai­kams".

Pak­laus­tas ar, sa­ky­ki­me, fi­zi­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­jas ga­li tap­ti ge­ru te­ni­so tre­ne­riu, B. Pest­re sa­ko, kad to gal­būt ir ne­rei­kia – pa­kan­ka su­teik­ti jam pa­grin­dus.

"Te­ni­sas tu­ri spe­ci­fi­kos. Nors tai tech­niš­kai pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga spor­to ša­ka, vis­gi šiuo­lai­ki­nės tre­ni­ruo­čių me­to­di­kos lei­džia vai­kams pa­kan­ka­mai grei­tai per­pras­ti tech­ni­nius niuan­sus ir da­ly­kus. Kal­bu apie spe­cia­lias vai­kų ra­ke­tes, skir­tin­gų spal­vų ir svo­rio ka­muo­liu­kus, ma­žus kor­tus, že­mes­nius tink­lus. Te­ni­so tre­ni­ruo­tės, net ir pa­čio­je ke­lio pra­džio­je, tik­rai ga­li bū­ti la­bai di­na­miš­kos ir įdo­mios. O vai­kams juk tik to ir te­rei­kia!" – pa­sa­ko­ja Pran­cū­zi­jos spe­cia­lis­tas.

Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da ir Šiau­liai tu­ri pa­kan­ka­mai stip­rias te­ni­so mo­kyk­las. Ko­dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui pa­si­rink­ti bū­tent šie mies­tai?

"Vi­sų pir­ma čia yra rei­kia­ma inf­rast­ruk­tū­ra – te­ni­so kor­tai, klu­bai, žmo­nės. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad, pa­vyz­džiui, Šiau­liuo­se dirb­si­me tik su šiau­lie­čiais, o Kau­ne – tik su kau­nie­čiais. Spe­cia­liai iš­skirs­tė­me Lie­tu­vą į re­gio­nus. Tai reiš­kia, kad į Šiau­lius taip pat kvie­si­me klu­bus ir tre­ne­rius iš Rad­vi­liš­kio, Tel­šių, Pa­ne­vė­žio, o Kau­ne ti­ki­mės pa­ma­ty­ti žmo­nes iš Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Drus­ki­nin­kų, Ma­ri­jam­po­lės, Aly­taus", – aiš­ki­na B. Pest­re.

At­sis­vei­ki­nant pa­si­do­mė­jus, ką Lie­tu­va tu­ri pa­da­ry­ti, kad išau­gin­tų Di­džio­jo kir­čio tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ją, pran­cū­zas nu­si­šyp­so. "Vi­sų pir­ma, lai­ky­ti su­gniauž­tus kumš­čius. Ir sun­kiai dirb­ti ieš­kant te­ni­so ap­sės­tų pen­kia­me­čių ar še­šia­me­čių. Ne tik di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Tai vie­nin­te­lis ke­lias į sėk­mę, nors ir ne uni­ver­sa­li sėk­mės for­mu­lė. Tu­ri­me su­vok­ti, kad kon­ku­ren­ci­ja šio­je spor­to ša­ko­je yra mil­ži­niš­ka. Ta pa­ti Pran­cū­zi­ja sa­vo Di­džio­jo kir­čio čem­pio­no lau­kia jau dau­giau nei 30 me­tų", – tei­gia tre­ne­ris.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.