Lietuvos aštuoniolikmečių teniso čempionate šeimininkavo šiauliečiai

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me aš­tuo­nio­lik­me­čių Lie­tu­vos te­ni­so čem­pio­na­te per­ga­les šven­tė šei­mi­nin­kai – Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jos auk­lė­ti­niai.

Šiau­liuo­se vy­kęs aš­tuo­nio­lik­me­čių Lie­tu­vos te­ni­so čem­pio­na­tas pa­si­bai­gė šio mies­to Te­ni­so aka­de­mi­jos auk­lė­ti­nių per­ga­lė­mis. Šiau­lie­čiai bu­vo stip­riau­si vai­ki­nų ir mer­gi­nų vie­ne­tų bei dve­je­tų tur­ny­ruo­se. Vie­ne­tų var­žy­bo­se tik Vil­niaus te­ni­so aka­de­mi­jos (VTA) spor­ti­nin­kai su­ge­bė­jo įsi­terp­ti ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los, iš­ko­vo­da­mi po vie­ną me­da­lį.

Tarp vai­ki­nų pa­jė­giau­sias bu­vo Ma­tas Bru­žas, fi­na­le 3:6, 6:2, 6:3 įvei­kęs vil­nie­tį Jus­tą Trai­naus­ką. Tre­čio­ji vie­ta ati­ke­to Ug­niui Bič­kaus­kiui.

Mer­gi­nų tur­ny­ro fi­na­le Ive­ta Dau­jo­tai­tė 6:2, 6:0 su­triuš­ki­no sa­vo tre­ni­ruo­čių par­tne­rę Klau­di­ją Bu­be­ly­tę. Tre­čia li­ko VTA auk­lė­ti­nė Me­da Rei­mo­ry­tė.

Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Še­rep­ka džiau­gia­si auk­lė­ti­nių iš­ko­vo­to­mis per­ga­lė­mis ir sa­ko, kad to­kį re­zul­ta­tą lė­mė ke­le­tas veiks­nių.

"No­riu pa­svei­kin­ti Šiau­lių te­ni­so aka­de­mi­jos spor­ti­nin­kus ir jų tre­ne­rius su pui­kiais pa­sie­ki­mais Lie­tu­vos aš­tuo­nio­lik­me­čių čem­pio­na­te. Ma­ny­čiau, kad to­kį re­zul­ta­tą lė­mė pa­čių žai­dė­jų už­si­spy­ri­mas, mū­sų su­bur­tas pui­kus tre­ne­rių ko­lek­ty­vas, taip pat ir mies­to pa­ra­ma bei po­žiū­ris į te­ni­są. Bū­tent tai lei­džia mū­sų auk­lė­ti­niams nuo­lat ko­vo­ti dėl aukš­čiau­sių vie­tų vi­sų gru­pių Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se, taip pat tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se", – tei­gia M. Še­rep­ka.

Dve­je­tų tur­ny­rų nu­ga­lė­to­jais ta­po U. Bič­kaus­kis ir M. Bru­žas bei I. Dau­jo­tai­tė ir K. Bu­be­ly­tė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.