LFF III lygos pirmenybėse – Kelmės komandos lyderystė

ŠAFF nuo­tr.
Fi­ni­ša­vo pir­ma­sis LFF III ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių ra­tas, ku­ria­me pa­sku­ti­nia­ja­me tu­re į ly­de­rės po­zi­ci­ją iš­si­ver­žė Kel­mės "Kra­žan­tė B" eki­pa.
Fi­ni­ša­vo pir­ma­sis Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) III ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bių "Splius" tau­rei lai­mė­ti ra­tas, ku­ria­me pa­sku­ti­nia­ja­me tu­re į ly­de­rės po­zi­ci­ją iš­si­ver­žė Kel­mės "Kra­žan­tė B" eki­pa.

Šie­met pir­me­ny­bė­se da­ly­vau­ja de­šimt ko­man­dų, to­dėl eki­pos pir­ma­ja­me ra­te su­žai­dė po de­vy­ne­rias rung­ty­nes. Dau­giau­siai taš­kų per jas su­rin­ko Kel­mės ko­man­da bei su 24 taš­kais pir­mau­ja ly­go­je.

Nuo pat pir­mo­jo iki prieš­pas­ku­ti­nio­jo tu­ro ly­de­rio po­zi­ci­jo­je bu­vo FC "Sau­li­nin­kas", ta­čiau pa­sku­ti­nė­se rung­ty­nė­se pra­ras­ti taš­kai lė­mė, kad su 23 taš­kais te­ko nu­si­leis­ti į ant­rą­ją po­zi­ci­ją, ta­čiau ly­de­rius ski­ria vos vie­nas taš­kas.

To­liau len­te­lė­je int­ri­gos taip pat ne­trūks­ta. Tre­čio­jo­je vie­to­je po de­vy­ne­rių rung­ty­nių įsi­tai­sė po il­gos per­trau­kos į fut­bo­lo že­mė­la­pį grį­žu­si Kur­šė­nų "Ven­ta" (17 tšk.). Kur­šė­niš­kiai per žais­tas rung­ty­nes iš­ko­vo­jo pen­kias per­ga­les, du kar­tus su var­žo­vais su­žai­dė ly­gio­sio­mis, tiek pat kar­tų tu­rė­jo pri­pa­žin­ti var­žo­vų pra­na­šu­mą.

To­liau su 15 taš­kų sto­vi dvi Nau­jo­sios Ak­me­nės ko­man­dos. Aukš­čiau, ket­vir­to­jo­je vie­to­je, žen­gia FK "Ak­me­nės Ce­men­tas B-Ju­ven­ta-99" eki­pa, nes N. Ak­me­nės ko­man­dų der­by­je šven­tė per­ga­lę re­zul­ta­tu 3:2. Penk­to­jo­je vie­to­je – praė­ju­sių me­tų si­dab­ro me­da­lių lai­mė­to­jai FK "Ak­me­nė-SC" fut­bo­li­nin­kai.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja ir že­miau – šeš­to­jo­je ir sep­tin­to­jo­je vie­to­se esan­čios eki­pos taip pat tu­ri tiek pat taš­kų – po 12. Tiek FK "Fa­nai", tiek Gin­kū­nų "Šau­liai-Da­ka­ras" tu­ri po ke­tu­rias per­ga­les bei yra pa­ty­rę po pen­kis pra­lai­mė­ji­mus, ta­čiau tar­pu­sa­vio rung­ty­nė­se FK "Fa­nai" net 4:0 įvei­kė sa­vo var­žo­vus bei da­bar žen­gia šeš­to­jo­je vie­to­je.

Aš­tun­to­jo­je vie­to­je po pir­mo­jo ra­to ri­kiuo­ja­si ma­žiau­siai pro­gno­zuo­ja­ma eki­pa "Adia­da" (6 tšk.). Per žais­tas rung­ty­nes pa­sta­ro­ji eki­pa su­ge­bė­jo atim­ti taš­kus iš aukš­čiau žen­gian­čių ko­man­dų, ke­lio­se rung­ty­nė­se bu­vo la­bai ar­ti per­ga­lių, bet tuo pa­čiu ir pa­ti pra­ra­do taš­kus su abe­jo­mis že­miau li­ku­sio­mis eki­po­mis.

Vie­na iš jų – Pak­ruo­jo "Kruo­ja-Kupsc" ko­man­da, ku­ri sa­vo są­skai­to­je tu­ri vie­ną per­ga­lę bei ly­gią­sias su "Adia­da". Su­rin­ku­si ke­tu­ris taš­kus ši ko­man­da yra ap­len­ku­si vie­ną eki­pą bei ri­kiuo­ja­si de­vin­to­jo­je vie­to­je. Pas­ku­ti­nė­je vie­to­je po pir­mo­jo ra­to lie­ka FK "Sa­va­no­ris", ku­ris tik pa­sku­ti­nia­ja­me tu­re iš­ko­vo­jo sa­vo pir­mą­jį taš­ką, kai su "Adia­da" iš­si­sky­rė nu­li­nė­mis ly­gio­sio­mis.

Šia­me se­zo­ne ne­bė­ra to­kių triuš­ki­na­mų re­zul­ta­tų, ko­kių bu­vo pa­si­tai­kę per­nai ir šie­met di­džiau­sią per­ga­lę yra iš­ko­vo­ję FK "Fa­nai", kai 5:0 su­triuš­ki­no FK "Sa­va­no­ris" eki­pą.

Taip pat LFF III ly­gos Šiau­lių ap­skri­ties pir­me­ny­bė­se "Splius" tau­rei lai­mė­ti ne­trūks­ta ir pui­kiai Lie­tu­vos fut­bo­lo vi­suo­me­nei pa­žįs­ta­mų vei­dų. Vie­nas to­kių – dar praė­ju­sį se­zo­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės rink­ti­nės sto­vyk­lo­je da­ly­va­vęs Vai­do­tas Ši­lė­nas. Iš Kel­mės ki­lęs fut­bo­li­nin­kas gi­na "Kra­žan­tės B" spal­vas bei po pir­mo­jo ra­to yra re­zul­ta­ty­viau­sias pir­me­ny­bių žai­dė­jas, jo są­skai­to­je sep­ty­ni tiks­lūs smū­giai.

Ant­ro­jo ra­to pra­džią pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti rugp­jū­čio mė­ne­sio vi­du­ry­je.