Legendinio futbolo klubo "Elnias" taurė liko Šiauliuose

ŠAFF nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos su­reng­ta­me tra­di­ci­nia­me le­gen­di­nio fut­bo­lo klu­bo "El­nias" tau­rės tur­ny­re trium­fa­vo "Šiau­lių B" ko­man­dos ve­te­ra­nai.
Rugp­jū­čio 24 die­ną Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja "Ju­ven­ta-99" sta­dio­ne or­ga­ni­za­vo tra­di­ci­nį le­gen­di­nio fut­bo­lo klu­bo "El­nias" tau­rės tur­ny­rą, ku­ria­me var­žė­si aš­tuo­nios ve­te­ra­nų ko­man­dos.

Tur­ny­re pir­mą kar­tą da­ly­va­vo sve­čiai iš Ru­si­jos – Psko­vo ve­te­ra­nai, taip pat var­žė­si Ute­nos, Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio, Kai­šia­do­rių, Že­mai­ti­jos bei Šiau­lių (FK "El­nias", "Šiau­liai" ir "Šiau­liai B") ve­te­ra­nai.

Ge­riau­siai se­kė­si "Šiau­lių B" ko­man­dai, ku­ri pa­te­ko į tur­ny­ro fi­na­lą ir ja­me trium­fa­vo, 1:0 nu­ga­lė­da­ma Ute­nos ve­te­ra­nus.

Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo FK "El­nias" ko­man­da, ma­ža­ja­me fi­na­le 2:0 nu­ga­lė­ju­si Kai­šia­do­rių ko­man­dą. Penk­to­ji vie­ta ati­te­ko Že­mai­ti­jos ve­te­ra­nams, šeš­to­ji – Psko­vo ko­man­dai, sep­tin­to­ji – "Šiau­liams", pa­sku­ti­niai li­ko Skaist­gi­rio-Žvel­gai­čio ve­te­ra­nai.

Ge­riau­siais ko­man­dų žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Vir­gis Juo­zai­tis ("Šiau­liai B"), And­rej Vol­kov (Ute­na), Vi­ta­li­jus Da­ni­li­če­vas (FK "El­nias"), Al­gis Klei­za (Kai­šia­do­rys), Vi­jū­nas Va­si­liaus­kas (Že­mai­ti­ja), Ar­ka­dij Pa­ta­šov (Psko­vas), Ge­di­mi­nas Šil­kaus­kas ("Šiau­liai") ir Ri­man­tas Bu­tai­tis (Skaist­gi­rys-Žvel­gai­tis).

ŠAFF nuo­tr.
"Ju­ven­ta-99" sta­dio­ne dėl "El­nio" tau­rės var­žė­si aš­tuo­nios ko­man­dos, trys iš jų – šiau­lie­tiš­kos.