Žemaičiai originaliai kvietė į atlaidus

Žemaičiai originaliai kvietė į atlaidus

Že­mai­čiai ori­gi­na­liai kvie­tė į at­lai­dus

Ma­žei­kių ra­jo­ne esan­ti Že­ma­lė tra­di­ci­niams šv. Ro­ko at­lai­dams pa­si­puo­šė ne­tra­di­ciš­kai.

At­vyks­tan­čius į Že­ma­lę pa­si­ti­ko mil­ži­niš­ka iš šie­no spu­du­lų su­kur­ta šei­my­na: ma­ma ir tė­tis su dviem at­ža­lo­mis. Skulp­tū­rų ne­pa­tin­gė­ta pa­puoš­ti: gė­lių puokš­tė da­bi­na ne tik ma­mos plau­kus, bet ir su­kne­lę, tė­vas ry­ši kak­la­raiš­tį. Sū­nui pa­riš­ta var­ly­tė, o duk­ters gal­vą puo­šia vai­ni­kas.

Aky­les­niems gel­tonp­lau­kės pa­pūst­lū­pės mo­ters plau­kų ban­ga pri­mi­nė pa­ties JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Tram­po šu­kuo­se­ną.

Ke­lią į šven­tės vie­tą Že­ma­lės par­ke ro­dė pa­ts „Ro­kas“ – na­tū­ra­laus ūgio vy­ro iš­kam­ša. „Svei­ki at­vy­kę „Į sve­čius pas Ro­ką“, – svei­ki­no juodb­ru­vas švar­ku ir skry­bė­le pa­si­puo­šęs šven­tės he­ro­jus.

Šv. Ro­ko var­do die­na šven­čia­ma rugp­jū­čio 16 die­ną, at­lai­dai bū­na ke­lia­mi į ar­ti­miau­sią sek­ma­die­nį.

Sek­ma­die­nį Šv. Ro­ko at­lai­dų mi­šios au­ko­tos Že­ma­lės Vie­šap­ties Ap­si­reiš­ki­mo Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos baž­ny­čio­je, o bu­vu­sio dva­ro par­ke vy­ko spor­to var­žy­bos, kon­cer­tas.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Ži­vi­lės KA­VA­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.

Šie­no spu­du­lai ta­po gi­gan­tiš­ka pa­si­puo­šu­sia šei­my­na. Drau­giš­kos šei­my­nė­lės ma­ma ir tė­tis „žvel­gia“ vie­nas į ki­tą.

Šie­met „Svei­ki at­vy­kę „Į sve­čius pas Ro­ką“, – svei­ki­no juodb­ru­vas vy­ras.

Gel­to­na mo­ters plau­kų spal­va pri­me­na pa­ties JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Tram­po šu­kuo­se­ną.