Ugnės Žilytės "Mažieji įkvėpimai"

Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Me­no ir mu­zi­kos skai­tyk­lo­je pri­sta­ty­ta vil­nie­tės Ug­nės Ži­ly­tės eks­lib­ri­sų pa­ro­da "Ug­nė Ži­ly­tė. Ma­žie­ji įkvė­pi­mai".
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Me­no ir mu­zi­kos skai­tyk­lo­je vei­kia eks­lib­ri­sų pa­ro­da "Ug­nė Ži­ly­tė. Ma­žie­ji įkvė­pi­mai".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma be­veik 40 es­tam­pų, vil­nie­tės Ug­nės Ži­ly­tės su­kur­tų per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų. Ko­lek­ci­ją au­to­rė pa­pil­dė ke­liais vai­kys­tė­je su­kur­tais pir­mai­siais eks­lib­ri­sais.

U. Ži­ly­tė ma­žo­sios gra­fi­kos sri­ty­je dir­ba pro­bėgš­miais, bet nuo­lat: kas­met su­ku­ria po ke­le­tą gra­fi­kos mi­nia­tiū­rų, o gi­mus idė­jai ir ap­lan­kius įkvė­pi­mui – ir eks­lib­ri­sų.

Dau­giau­sia ku­ria di­des­nio for­ma­to es­tam­pų cik­lus.

"Ma­no eks­lib­ri­sai eks­po­nuo­ti in cor­po­re dar ne­bu­vo. Dau­ge­lis dar­bų – ma­no bi­čiu­lių, ko­le­gų, gar­sių Lie­tu­vos žmo­nių ir me­ni­nin­kų eks­lib­ri­sai. Kai ku­rie su­kur­ti įvai­rio­mis pro­go­mis ar pa­gal už­sa­ky­mą, ki­ti – iš no­ro pra­džiu­gin­ti drau­gus", – tei­gia au­to­rė.

Pas­ta­rai­siais me­tais U. Ži­ly­tės su­kur­ti eks­lib­ri­sai sėk­min­gai da­ly­vau­ja pa­ro­do­se – ma­žo­sios gra­fi­kos bie­na­lėse, trie­na­lė­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Ne vie­nas dar­bas pel­nė ap­do­va­no­ji­mų ir pri­zų, tarp jų – 2018 me­tais su­kur­tas pro­fe­so­riaus Liu­do Ma­žy­lio eks­lib­ri­sas.

U. Ži­ly­tė dės­to aka­de­mi­nį pie­ši­mą Na­cio­na­li­nė­je M. K. Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­lo­je ir Sa­vic­ko dai­lės mo­kyk­lo­je, yra kul­tū­ros sa­vait­raš­čio "Li­te­ra­tū­ra ir me­nas" dai­li­nin­kė. Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos (LDS) na­rė, nuo 2016 me­tų LDS Ta­ry­bos na­rė.

Da­ly­vau­ja pa­ro­do­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, yra gra­fi­kos me­no bie­na­lių ir ki­tų kon­kur­sų lau­rea­tė.

Kur­da­ma es­tam­pus, ren­ka­si kla­si­ki­nes gra­fi­kos tech­ni­kas: ofor­tą, sau­są­ją ada­tą, li­tog­ra­fi­ją.

Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­tr.
Ug­nės Ži­ly­tės eks­lib­ri­sas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.