Trisdešimt muzikinių paveikslų pasauliui

As­me­ni­nio ar­chy­vo nuo­tr.
Gre­ta Sta­pon­ku­tė-Ra­kau due­te "Tut­to a Dio" grie­žia al­tu...
Ko­vo 11-ąją Lie­tu­va ir lie­tu­viai vi­sa­me pa­sau­ly­je švęs ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo tris­de­šimt­me­tį. Pa­sau­li­niuo­se kon­kur­suo­se lau­rus ski­nan­tis due­tas "Tut­to a Dio", ku­ria­me al­tu grie­žia šiau­lie­tė Gre­ta Sta­pon­ku­tė-Ra­kau ir akor­deo­nu gro­ja Au­gus­ti­nas Ra­kaus­kas, kar­tu su dai­ni­nin­ke Ne­rin­ga Ra­dė­nai­te (sop­ra­nas) su­rengs tris­de­šim­ties kon­cer­tų cik­lą, ku­rio pa­va­di­ni­mas la­bai sim­bo­liš­kas – "Tris­de­šimt mu­zi­ki­nių pa­veiks­lų Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės tris­de­šimt­me­čiui".

At­li­kė­jų kon­cer­ti­nis tu­ras po Eu­ro­pą, Jung­ti­nes Ame­ri­kos vals­ti­jas ir Ka­na­dą pra­si­dė­jo va­sa­rio 25 die­ną ir tę­sis iki ba­lan­džio 16-osios.

Kon­cer­tuo­se skam­ba kla­si­ki­nė mu­zi­ka, Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių kū­ri­niai ir ori­gi­na­lios liau­dies dai­nų aran­žuo­tės M. K. Čiur­lio­nio pa­veiks­lų pro­jek­ci­jų fo­ne.

Due­tas "Tut­to a Dio" ta­po pir­mai­siais Lie­tu­vos at­sto­vais pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se "Troph­ée Mon­dial 2017" Pran­cū­zi­jo­je pel­niu­siais pir­mą­ją vie­tą kon­kur­so is­to­ri­jo­je. Due­tas yra pel­nęs pir­mą­sias vie­tas tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se "Pre­mio In­ter­na­zio­na­le di Cas­tel­fi­dar­do 2017" (Ita­li­ja), "Cou­pe Mon­dia­le 2018" (Lie­tu­va), Grand Prix "Sion-2014" (Švei­ca­ri­ja).

Šiau­lie­tės ir kau­nie­čio at­li­kė­jų ke­liai su­si­py­nė 2012 me­tų va­sa­rą, vie­šint Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur kar­tu ėmė plė­to­ti kon­cer­ti­nę veik­lą.

2018 me­tais due­tas lai­mė­jo Kul­tū­ros Ta­ry­bos sti­pen­di­ją Lie­tu­vos Šimt­me­čio kon­cer­ti­niam tu­rui, jo me­tu bu­vo pri­sta­ty­tas 20 kon­cer­tų cik­las Eu­ro­po­je bei JAV.

Gre­ta ir Au­gus­ti­nas bai­gę moks­lus Lie­tu­vo­je, vė­liau to­bu­li­no­si Lo­za­nos mu­zi­kos uni­ver­si­te­te Švei­ca­ri­jo­je, kur abu bai­gė dve­jas ma­gist­ro laips­nio stu­di­jas. 2019 me­tais abiems due­to na­riams Lie­tu­vos Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja su­tei­kė me­no kū­rė­jų sta­tu­są.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.