Šiauliuose vyks aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis

Organizatorių nuo­tr.
Di­džiau­sias ir jau tra­di­ci­ja ta­pęs stu­den­tų cho­rų fes­ti­va­lis ren­gia­mas nuo 1998 me­tų. Fes­ti­va­lis pa­me­čiui ke­liau­ja per di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus – Kau­ną, Klai­pė­dą, Šiau­lius ir Vil­nių.
Lapk­ri­čio 15–17 die­no­mis Šiau­liuo­se vyks Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų stu­den­tų cho­rų fes­ti­va­lis. Tris die­nas truk­sian­čia­me fes­ti­va­ly­je, ku­rį šie­met ren­gia Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras kar­tu su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu, da­ly­vaus aš­tuo­nio­li­ka stu­den­tų cho­rų – be­veik pen­ki šim­tai dai­ni­nin­kų – iš Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių ir Klai­pė­dos aukš­tų­jų mo­kyk­lų.

Cho­rai kon­cer­tuos Šiau­lių šv. Jur­gio, švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo, šv. Ig­na­co Lo­jo­los (jė­zui­tų) baž­ny­čio­se bei Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos sa­lė­je. Kon­cer­tai taip pat vyks Rad­vi­liš­kio švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je, Pak­ruo­jo šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je ir Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Gi­lai­čių fi­lia­lo sa­lė­je.

Lapk­ri­čio 17 die­ną bai­gia­ma­ja­me fes­ti­va­lio kon­cer­te Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­je "Sau­lė" skam­bės dvi kū­ri­nių prem­je­ros: spe­cia­liai šiam fes­ti­va­liui kom­po­zi­to­rės Li­nos Kai­ry­tės iš­plė­to­ta liau­dies dai­na "Už­te­ka sau­lu­žė", skir­ta mo­te­rų cho­rams, ir kom­po­zi­to­riaus Ge­di­mi­no Dap­ke­vi­čiaus ora­to­ri­ja "Sep­ty­nios švie­sos dai­nos", skir­ta miš­riems cho­rams, so­lis­tui, sty­gi­nių inst­ru­men­tų or­kest­rui bei mu­ša­mie­siems. So­lo par­ti­ją at­liks Si­gu­tė Lau­ga­lė.

Kon­cer­te taip pat skam­bės Juo­zo Nau­ja­lio "Jau­ni­mo gies­mė", Juo­zo Gu­da­vi­čiaus "Kur gi­ria ža­liuo­ja", Li­no Ado­mai­čio "Van­de­ny­nai" bei Bal­ti­jos ša­lių him­nu ta­pęs lat­vių kom­po­zi­to­riaus Bo­ri­so Rez­ni­ko kū­ri­nys "Bun­da jau Bal­ti­ja".

 

Susijusios naujienos